Kategorie bloga
Zasady konkursu na Zdjęcie Miesiąca (Instagram)

Zasady konkursu na Zdjęcie Miesiąca (Instagram)


Masz konto na Instagramie? Świetnie, w takim razie możesz wziać udział w naszym konkursie na zdjęcie miesiąca. Co miesiąc do wygrania wspaniałe nagrody!

Zasady konkursu są proste:

1. Dodaj zdjęcie na Instagramie, zgodne z tematem tygodnia (podajemy go co tydzień na Facebooku i Instagramie)

2. Oznacz zdjęcie #rodzicowo

3. Wybrane zdjęcia opublikujemy na naszej tablicy.

4. To, które uzyska najwięcej polubień - wygrywa! 

Co jeszcze powinniście wiedzieć?

Zwycięzcę konkursu ogłaszamy na początku kolejnego miesiąca (zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku).

Pamiętajcie, że nagrodę może otrzymać tylko zdjęcie opublikowane na naszym Instagramie. Wybieramy je spośród wszytskich oznaczonych #rodzicowo.

Jeśli Wasze zdjęcie zostało opublikowane na naszej tablicy, możecie zachęcić znajomych, aby pomogli Wam wygrać :)

Możecie dodawać różne zdjęcia do każdego z tematów.

Zamieszczenie zdjęcia z #rodzicowo oznacza, że chcecie wziąć udział w konkursie i zapoznaliście się z jego zasadami.

Dokładny regulamin konkursu przeczytacie tutaj:

Regulamin konkursu “ZDJĘCIE MIESIĄCA”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „ZDJĘCIE MIESIĄCA” (zwanym dalej “Konkursem”), jest ALGU Grupa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71a.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/rodzicowo.pl/

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie
  i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Instagramie.
 1. Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie co miesiąc. Trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Do konkursu można przystąpić w każdym czasie.

§ 3

Nagrody

 1. Nagrody w konkursie w każdym miesiącu jego trwania są inne. Organizator każdorazowo w treści publikacji zadania konkursowego umieszcza informację
  o nagrodzie miesiąca.  
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

§ 4

Zasady udziału w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić na swoim Instagramie zdjęcie konkursowe oznaczone #rodzicowo związane z tematem przewodnim ogłoszonym przez Organizatora w informacji o konkursie na jego koncie Instagram.
 2. Organizator na swoim Instagramie codziennie umieszczać będzie najciekawsze zdjęcie konkursowe spośród zgłoszonych przez uczestników konkursu.
 3. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, którego zdjęcie na koniec miesiąca otrzyma największą liczbę głosów (polubień).
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu
  w którym trwał konkurs na Instagramie Organizatora. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane Zwycięzcy również w prywatnej wiadomościach na Instagramie.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą Instagrama oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w terminie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia wyniku konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ustawowego przedstawiciela na udział
  w konkursie oraz odebranie nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonego zdjęcia oraz imienia i nazwiska laureatów konkursu oraz umieszczania tych informacji
  w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz działalnością Organizatora.
 8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę odpowiedzi osoby naruszającej zasady konkursu.

§5

Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia konkursowego (udostępniając zdjęcie w konkursie) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonego zdjęcia w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Instagrama oraz Fanpage'a.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia Zwycięzcy konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie
  w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych
  i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego
  w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zdjęcia, o którym mowa w ust. 2, Zwycięzcy konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana
  w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy konkursu
  z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych zdjęć.

§ 5

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) dnia od jego zakończenia.
 2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
 4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm).
 3. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 


Komentarze