Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
Pasja – klucz do budowy motywacji u dziecka

Pasja – klucz do budowy motywacji u dziecka


Dzieci potrzebują regularnych bodźców oraz motywacji do działania. Jedną z kluczowych kwestii budujących pozytywne postawy u dzieci jest pozwolenie im na samodzielność. Pierwszą decyzją, którą powinno podjąć dziecko już jako przedszkolak, jest wybór zajęć dodatkowych, mogących z czasem przerodzić się w pasję na całe życie.

Młody człowiek jest bardzo uzależniony od rodziców, którzy często sami decydują o jego dodatkowych zajęciach. To, czy dziecko będzie chodzić na zajęcia z tańca, rysunku czy judo, powinno być z nim skonsultowane już na samym początku. Pasja jest bardzo istotna w rozwoju dziecka, ale aby mogła się nią stać, musi wynikać bezpośrednio z pragnień młodego człowieka, a nie odgórnej woli rodziców.

Rozmawiaj i pytaj, aby skutecznie motywować dziecko

Wielu osobom może wydawać się to z początku dziwne, ale dziecko już od najmłodszych lat posiada swoje zdanie i często w rożny sposób stara się je wyrażać. Zdolność obserwacji swojego dziecka, umiejętność słuchania czy zadawania dobryh pytań pomaga dostrzec mocne i słabe strony malucha, jego upodobania,  co w konsekwencji ułatwia naprowadzenie pociechy na właściwy tor. Klasycznym przykładem niezrozumienia powyższej zależności jest narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, które podświadomie realizują niespełnione ambicje rodziców.

- Dzieci, które realizują potrzeby swoich rodziców w zakresie zajęć dodatkowych mogą przeżywać trudne emocje. Wysoko postawiona przez opiekunów poprzeczka, niemożność poradzenia sobie w sytuacji zadaniowej z powodu własnych słabości czy niezadowolenie rodziców w sytuacji porażki swojej pociechy mogą wywoływać smutek, złość, frustrację, a także niechęć i spadek motywacji – komentuje Dorota Maciejec, psycholog dziecięca.

Jak motywować dziecko?

Umiejętne motywowanie dziecka poprzez pasję to dla wielu rodziców duże wyzwanie. Należy przede wszystkim określić osobowość swojego dziecka tak, by nie czuło się w żaden sposób zmuszane do działań. Udzielanie konkretnych i adekwatnych pochwał, a także konstruktywna krytyka, wpływają na kształtowanie jego indywidualnych cech.

Jeśli dotyczą one tego, co dziecko lubi robić, to motywowanie odniesie lepsze efekty, nawet jeśli będzie się wiązało z pokazywaniem błędów. Obserwuj swoje dziecko i zwracaj uwagę na jego codzienne poczynania w szkole, w domu podczas nauki czy w towarzystwie kolegów. Rozmawiaj i tłumacz wiele życiowych aspektów z dużą cierpliwością i wyrozumiałością.

Zaznaczaj, że wytrwałość w dążeniu do celu, sumienne wykonywanie zadań domowych, czy też umiejętność skupiania się na danej czynności, będą pomocne w kolejnych etapach edukacji, a z czasem w dorosłym życiu. Opieraj się na przykładach ze swojego życia, co pomoże Ci w budowie swojego autorytetu w oczach dziecka.  

Nie obawiaj się także porażek swojego dziecka. Jeśli doświadczy ich w twoim towarzystwie będzie mogło liczyć na twoje wsparcie. Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami w dzieciństwie jest ważna, ponieważ pomaga w codziennych sytuacjach na dalszych etapach rozwoju.

Kształtuj samodzielność

Potrzeby Twojego dziecka stawiaj ponad Twoje wymagania, tylko wtedy możesz spodziewać się, że wykreujesz w nim odpowiednie zachowania. Nie spełniaj każdej zachcianki, nie wyręczaj ani nie narzucaj. Miernikiem dobrego motywowania dziecka jest wzbudzenie w nim poczucia, że doszło do czegoś samo, jedynie z niewielką (w jego ocenie) pomocą rodziców. Dzieci rodzą się z pewnym potencjałem, który odpowiednio rozwijany pozwoli opanować właściwe kompetencje. Lata młodzieńcze to dobry czas na kształtowanie samodzielności, a odkrywanie jej poprzez pasję pozwoli na identyfikację mocnych stron dziecka.

- Samodzielność jest kluczową kompetencją dziecka, rozwijaną krok po kroku od najmłodszych lat. Wiek szkolny jest przełomowy, bowiem dzieci muszą poradzić sobie w nowej szkolnej rzeczywistości bez obecności i stałego nadzoru rodzica. Poczucie bycia samodzielnym buduje przekonanie że poradzę sobie w trudnej sytuacji, dodaje odwagi i wiary we własne siły, motywuje do działania i stawiania czoła przeciwnościom. Wspiera rozwój poczucia sprawstwa i mocy – dodaje Dorota Maciejec.

„Najlepiej robić swoje”

Indywidualne zainteresowania motywują i pozwalają młodym odkrywać świat, jeśli tylko rodzice rozumieją wagę i znaczenie samodzielnych wyborów swoich pociech. Założenie, aby pozwolić młodym osobom rozwijać się według ich własnych zasad stoi u podłoża kampanii ING „Najlepiej robić swoje”. 

- Od zawsze wierzyliśmy w potencjał młodych ludzi, stąd kampania skierowana do młodych „Najlepiej robić swoje”. Jej częścią jest akcja specjalna, którą realizujemy we współpracy z platformą Patronite. Zachęcamy młodych twórców do wyjścia z przysłowiowej szuflady i realizacji swoich pasji. Uczestnicy akcji specjalnej mogą wygrać udział w programie mentorskim z najpopularniejszymi twórcami Patronite oraz pozyskać środki na rozwinięcie skrzydeł:
3 nagrody po 10 tysięcy złotych - łącznie aż 30 tysięcy złotych – komentuje Mariusz Witecki, ekspert ING.

Motywowanie poprzez pasję uczy odwagi i samodzielności. Pokaż dziecku tę drogę, pójdź też nią sam, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Aby wziąć udział w akcji należy wejść na stronę: https://patronite.pl/nrs  


Komentarze