Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Globalny kryzys edukacyjny -  miliony dzieci bez podstawowych umiejętności

Globalny kryzys edukacyjny - miliony dzieci bez podstawowych umiejętności


Rozwój umiejętności jest kluczowym elementem, który przygotowuje dzieci do pracy w przyszłości, nawet w przypadku miejsc pracy, które jeszcze nie istnieją. Dziecko, które nie umie czytać i pisać będzie oczywiście gorzej postrzegane i słabiej wyposażone jako osoba dorosła. 

Globalny kryzys edukacyjny

W Genewie, na dorocznym szczycie Global Shapers, około 400 "twórców zmian" w wieku poniżej 30 lat przedstawi sposoby, które ich zdaniem powinny zaspokoić potrzeby społeczności. Zaledwie kilka dni później, ministrowie edukacji z krajów G20 spotkają się w Mendozie, gdzie pojawi się wiele pytań o to, w jaki sposób przygotować nasze dzieci i młodzież do życia w przyszłości.

To oczywiste, że w przyszłości, miejsca pracy będą wymagały od uczniów posiadania nie tylko umiejętności czytania i pisania, a także dużych zdolności  np. w zakresie matematyki. Niezbędne będą również umiejętności miękkie, takie jak rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie, które umożliwi im dostosowanie się do szybko zmieniającego się środowiska. Niestety, miliony dzieci nigdy nie zdobędą tych umiejętności, ponieważ nie rozpoczęły nawet nauki w szkole, zrezygnowały ze szkoły lub ich szkoła nie oferuje wysokiej jakości edukacji.

Skutki kryzysu edukacyjnego

Jesteśmy w trakcie globalnego kryzysu edukacyjnego. Według danych Instytutu Statystyki UNESCO (UIS), aż 617 milionów dzieci i nastolatków nie czyta biegle, ani nie zna dobrze matematyki. Kryzys ten jest nie tylko niepokojący z perspektywy krajowej, ale także uniemożliwia wielu jednostkom wyjście z ubóstwa, dzięki lepszym możliwościom zarobkowym. Każdy dodatkowy rok nauki, może poprawić perspektywy zawodowe danej osoby i zwiększyć jej dochody o 10-20%, jeśli oczywiście uzyska wymagane umiejętności. Osoby wykształcone są również bardziej skłonne do podejmowania lepszych decyzji, takich jak nawet szczepienie swoich dzieci. Kryzys edukacyjny jest po prostu ogromnym marnowaniem talentu i potencjału ludzkiego.

Kogo w największym stopniu dotyczy kryzys edukacyjny?

Niestety, kryzys ten dotyka dzieci i młodzież na każdym kontynencie. Spośród 617 milionów osób, które nie rozpoczęły edukacji (nie mówiąc już o zajęciach dodatkowych), prawie połowa żyje w G20 - tak  szacuje Instytutu Statystyki UNESCO w nowym dokumencie.

Uzyskane dane pokazują, że kryzys edukacyjny dotyczy głównie Azji Środkowej i Południowej oraz Afryki Subsaharyjskiej. Około 80% nastolatków w szkole (mniej więcej w wieku od 12 do 14 lat) nie umie płynnie czytać. Kraje te cierpią z powodu ogromnej utraty talentów młodych ludzi, którzy nie będą w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami technologicznymi.

Jednak kryzys edukacyjny dotyczy nie tylko biednych regionów. Występuje też w znacznie zamożniejszych częściach świata takich jak np. Ameryka Północna czy Europa. Znaczna część nastolatków uczęszczających do szkoły,  bo aż prawie 20%, nie ma podstawowych umiejętności, które umożliwiłyby im pójście do przodu. To oczywiste, że młodzi ludzie bez wykształcenia podstawowego są bardziej narażeni na bezrobocie.

Przyczyny kryzysu edukacyjnego

Zdaniem Instytutu Statystyki UNESCO, za podstawy kryzysu edukacyjnego odpowiedzialne są trzy elementy:

  • Niedostępność szkoły, która oznacza, że ​​niektóre dzieci nigdy nie będą miały szansy na zdobycie podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie.
  • Szkoły nie „utrzymują” przy sobie wszystkich dzieci, które zaczęły do nich uczęszczać. Prowadzi to do wysokiego odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę.
  • Niska jakość edukacji powoduje, że  miliony dzieci i nastolatków opuszczają szkołę  bez umiejętności, które umożliwią im w przyszłości konkurowanie z innymi osobami.

Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę  w rozwijaniu umiejętności. Rządy na całym świecie dokładnie analizują ten temat, w ramach swoich zobowiązań do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Cel edukacyjny (SDG 4) obejmuje szereg założeń, takich jak np. równy dostęp do kształcenia zawodowego, a także bezpłatne, powszechne kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. Dzieci i młodzież naprawdę zasługują na możliwość nauki i na  szansę rozwijania własnych talentów.

źródło: https://www.weforum.org
źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze