Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Trudności z uczeniem się matematyki – jak je przezwyciężać?

Trudności z uczeniem się matematyki – jak je przezwyciężać?


Drżenie rąk, nerwowe ruchy przy tablicy, niemożność wykonania najprostszych obliczeń. Niestety powyższe przypadłości to nie scenariusz horroru, ale bardzo często rzeczywistość. Wielu uczniów boryka się z trudnościami przy nauce matematyki, niekiedy prowadzącymi do lęku przed zajęciami. Problemy te mogą być spowodowane występującą dyskalkulią. Częściej jednak braki opanowania wymaganych zagadnień, wynikają z przyczyn społecznych tj. niedostosowaniem nowych treści do wieku, legendami krążącymi o skomplikowaniu przedmiotu, zaległościami z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Dlaczego nauka matematyki w szkole jest żmudna i mało skuteczna?

Uczniowie zwyczajnie nudzą się na lekcjach. Nie mogą „dotknąć” matematyki, uczą się jej na sucho. W szkole jest wiele ograniczeń wynikających z wielkości klas, liczby lekcji, czy narzuconej ramy programowej, mało ambitnej i niedostoswanej do indywidualnych potrzeb uczniów. Nie wszyscy nauczyciele potrafią sobie z nimi radzić. Umiejętność szybkiego i sprawnego liczenia na kartce była potrzebna 30 lat temu, gdy kalkulatory czy komputery nie były w powszechnym użyciu. Nasze szkoły wydają się nie zauważać zmian w otoczeniu i nadal rachunki są podstawową umiejętnością „wałkowaną” na tysiąc sposobów na lekcjach matematyki, a brakuje miejsca na odkrywanie prawd matematycznych, dyskusję w grupie, odpowiedź na pytanie „dlaczego?”.  Rzadko stawia się na rozwój myślenia logicznego i pracę z nieschematycznym zadaniem.

Jakimi metodami posługuje się szkoła?

Wiele zagadnień we współczesnej szkole podawanych jest metodą podawczą. Przyswajanie tabliczki mnożenia, to najczęściej uczenie poprzez zapamiętywanie. Wzory i reguły matematyczne podawane są jako gotowe recepty na dany problem. Pozbawiane analizy, zrozumienia skąd się biorą, sprawiają, że dziecko przyswaja je na krótki czas, najczęściej do najbliższej klasówki. Jak zauważył już w latach sześćdziesiątych Jerome Bruner procesy myślowe dziecka zachodzą na trzech poziomach:

1) Enaktywnym, podczas którego myślenie oparte jest na działaniu, fizycznym doświadczaniu problemu. Przykładem tego może być nauka ułamków poprzez podział pizzy, bądź w przypadku dzieci młodszych liczenie na kasztanach, przelewanie wody do różnych naczyń w celu zauważenia stałości płynów.

2) Ikonicznym, gdy pojęcie danego zagadnienia następuje przy pomocy rysunków, obrazów. Podczas tej fazy realne przedmioty zastępowane są piktogramami, reprezentacjami problemu na papierze. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko dalej widzi problem, z którym się mierzy.

3) Symolicznym, opartym na operacjach abstrakcyjnych, symbolach. Są to wszelkiego rodzaju działania na liczbach, wykonywanie kolejnych równań.

Nie trudno spostrzec, że w wielu szkołach nauczanie na lekcjach matematyki opiera się głównie na myśleniu abstrakcyjnym, do którego dzieci mogą nie być jeszcze gotowe. Doświadczanie na przedmiotach należy do rzadkości. Wydaje się to szokujące, gdyż już w publikacjach z lat 70. podkreślały, że „rozwój polega nie na serii odrębnych etapów, lecz na opanowywaniu owych trzech form reprezentacji wraz z częściowym przekładem każdej z nich na pozostałe”.[1] Nie jest więc możliwe pominięcie, którejś z faz, bądź nauka tylko na wybranym poziomie. Wtedy zagadnienie nie może być w pełni zrozumiane i w przyszłości sprawi, że pojawią się problemy wynikające z braków poznawczych.

Jak nie trudno zauważyć matematyka jest dyscypliną, gdzie nowe wiadomości nadbudowywane są na bazie wcześniejszych zagadnień. To jak z budowaniem muru. Jeżeli pominiemy daną cegłę lub położymy ją krzywo, wówczas cała budowla może runąć w najmniej spodziewanym momencie.

Jak odczarować naukę matematyki?

Rozwiązywanie problemów, stawianych przed dzieckiem, może być jednak przyjemne gdy skupimy się na tym, by został on potraktowany jako kolejne wyzwanie, które da się przeżyć, dotknąć, doświadczyć. W Polsce już od 2012 roku dzieci mają możliwość nauki matematyki opartej na metodyce Math Circle, która pozwola na rzeczywiste doświadczanie matematyki! Dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań, bo wtedy mózg pracuje efektywnie i  chce chłonąć wiedzę. Funkcjonuje dobrze, jeśli się bawi i uczy jednocześnie. Odkrywanie i sprawdzanie jest bardziej skuteczne niż wykuwanie gotowych twierdzeń, wzorów czy  schematów. Dzieci uczą się myśleć.

Poruszając problem trudności w opanowaniu programu matematyki, trudno pominąć atmosferę, która towarzyszy temu zjawisku. Uczniowie narażeni są na stres spowodowany presją ocen i wymogami społeczeństwa. Kolejne testy, klasówki demotywują do szukania nowego  rozwiązania. A przecież jest to dziedzina wiedzy, w której każdy pomysł, o ile zostanie dowiedziony, uargumentowany, jest słuszny. Doświadczenie pracy z dziećmi pokazuję, że często w okresie przedszkolnym są w stanie myśleć kreatywnie. Dopiero później tracą tę zdolność, zastępując ją stosowaniem gotowych wzorców. Sala do matematyki zaczyna im się w ten sposób kojarzyć z miejscem, gdzie panuje nuda i stagnacja.

Da się jednak zupełnie inaczej. Przyjazny nauczyciel, brak współzawodnictwa, dostęp do prostych pomocy dydaktycznych, np. drewnianych sześciennych klocków może sprawić, że uczeń, który już nawet stracił motywację, zacznie na nowo rozwijać w sobie pasję do przedmiotów ścisłych. Pozwólmy więc dzieciom działać, widzieć i myśleć. Wówczas trudności, które miały miejsce mogą zniknąć i przejść do przeszłości.

Artykuł przygotowany został przez Matplaneta.pl - to miejsce, w którym świeże i kreatywne umysły dzieci dostają wyzwania, które w zorganizowany i ustrukturyzowany sposób pozwalają im się rozwijać. Dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny – poznają je przez rozwiązywanie problemów, doświadczając tego, że te dwie nauki są właśnie po to – aby rozwiązywać problemy. W szkole dzieci często uczą się na sucho, nie mając odniesienia do rzeczywistej sytuacji, co powoduje, że tak nauka sprawia im trudności


Bibliografia:

  1. J. Bruner, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978
  2. M. Skura, M.Lisicki, Matematyka w działaniu. Edukacja wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 2016
  3. M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa 2007
  4. www.themathcircle.org

[1] J. Bruner, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978, s. 532


Komentarze