Kategorie bloga
Jak wykonać masaż serca u dziecka?

Jak wykonać masaż serca u dziecka?


Nie myślimy o tym na co dzień, jednak każdy z nas może znaleźć się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Jak się wtedy zachować? Co zrobić, by po przyjeździe karetki nie było za późno? Najczęściej to właśnie rodzic jest pierwszym ratownikiem swojego dziecka. Dlatego ten artykuł przeczytaj do końca.

POMOC W PIERWSZYCH MINUTACH ZATRZYMANIA AKCJI SERCA JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Mózg bez tlenu umiera w 5 minut - karetka nie ma szans doje­chać na czas!

TLEN + MÓZG = Pierw­sza pomoc

Pamię­taj! Przed przy­stą­pie­niem do udzie­la­nia pomocy zawsze sprawdź czy nie jest zagro­żone Twoje życie lub zdro­wie – ranny nie pomo­żesz ani sobie ani innym! (np. załóż odbla­skową kami­zelkę, postaw trój­kąt na dro­dze itp.)

  • 999 lub 112 wezwij pomoc! - naj­le­piej poproś o to inną osobę - wyznacz kogoś do pomocy

  • kiedy jesteś sam „narób szumu” wybie­gnij na klatę scho­dową krzyk­nij o pomoc (w przy­padku dzieci Twoje emo­cje mogą wziąć górę – nie zosta­waj sam!)

Nie cze­kaj bier­nie na kratkę!

Jeżeli nie byłeś na kur­sie pierw­szej pomocy dys­try­bu­tor pogo­to­wia pomoże - poin­stru­uje Cię co robić ade­kwat­nie do sytu­acji i stanu poszko­do­wa­nego.

DZIAŁAJ!!! 

Czy reaguje na bodźce?

Zawo­łaj do dziecka po imie­niu np. „Aniu, Aniu czy mnie sły­szysz? mru­gnij oczami!”.
Nie­mowlę uderz deli­kat­nie w stopkę (pstryk w paluszki) - tak zoba­czysz czy dziecko reaguje.

Czy oddy­cha?

Udroż­nij drogi odde­chowe deli­kat­nie odchy­la­jąc głowę do tyłu – trzy­mamy za żuchwę i drugą dło­nią sta­bi­li­zu­jemy czoło – deli­kat­nie. Uwaga! Jeśli coś znaj­duje się w ustach wycią­gamy, ale bez szar­pa­nia. Pochyl swoją głowę uchem nad ustami dziecka i patrz na jego klatkę pier­siową. Ważne czy czu­jesz wydech (jeśli jest wydech był też wdech).

WIDZĘ (uno­sze­nie klatki pier­sio­wej)  SŁYSZĘ (szmer odde­chu) – CZUJĘ (wydech na policzku)


autor rysunku: Rama

Jeśli ODDYCHA: W ciągu 10 sekund mini­mum 2 pra­wi­dłowe wyde­chy.

Ułóż dziecko w tzw. bocz­nej pozy­cji usta­lo­nej i cze­kaj na pogo­to­wie. Nie zosta­wiamy poszko­do­wa­nego dziecka. W razie potrzeby zmie­niaj stronę na drugi bok co 30 min. Jest to ważne, ponieważ zapobiega zadławieniu się. Pozycja przypomina tą w której wygod­nie śpimy na boku!


Źródło rysunku: http://rower-purgatorius.blog.pl

Jeśli NIE ODDYCHA:

Brak odde­chu jest sygna­łem do roz­po­czę­cia resu­scy­ta­cji krą­że­niowo – odde­cho­wej (RKO) czyli masażu serca.

NIE BÓJ SIĘ! Zasz­ko­dzisz jeśli nie zro­bisz nic.

Przed przy­stą­pie­niem do masażu serca ułóż dziecko na ple­cach, na twar­dym, nie­ela­stycz­nym podłożu.

Roz­pocz­nij od 5 wde­chów ratow­ni­czych! Oddech powi­nien trwać około 1,5 sekundy i być na tyle mocny, by klatka pier­siowa dziecka unio­sła się. Następ­nie wyko­naj 30 uci­sków.

U dziecka masaż serca wyko­nu­jemy jedną ręką, a u nie­mow­laka wskazującym i środkowym pal­cami. Z wyczuciem, ale dość mocno. Głę­bo­kość uci­sku powinien wynosik ok. 30% wyso­ko­ści klatki pier­sio­wej.

Miej­sce uci­sku: dolna 1/3 dłu­go­ści mostka, poni­żej linii sut­ko­wej.


Szukanie miejsca ucisku. Autor rysunku: Rama

Pro­por­cje: ucisk – wdech:

  • Niemowlę do 1 roku życia: 15 uścisków - 2 wdechy (15:2)
  • Dziecko powyżej 1 roku: 30 uścisków - 2 wdechy (30:2) 

Masaż serca noworodka:

Róż­nica w postę­po­wa­niu polega na czę­sto­tli­wo­ści odde­chów i uci­śnięć. Zacz­nij od 30 odde­chów ratow­ni­czych w ciągu 1 minuty – jeden oddech na dwie sekundy. Pro­por­cja 3 uci­śnię­cia i 1 oddech (3:1) w tem­pie około 120 uci­śnięć na minutę – dwa uci­śnię­cia w ciągu sekundy.

Cie­ka­wostka:

Ame­ry­ka­nie udo­wod­nili życio­dajny rytm Stayin alive Bee Gees! – pio­senka ide­al­nie nadaje się do masażu serca. Rytm piosenki 103 uderzenia na minutę, prawie idealnie pokrywaja się z zalecanym przez lekarzy tempem masazu serca tj. min. 100 uciśnięć na minutę. Paniętaj, że serce małego dziecka bije bar­dzo szybko, około 120 ude­rzeń na minutę. Czę­sto­tli­wość ude­rzeń zwal­nia dopiero około 5 - 6 roku życia.

Masażu serca nie prze­ry­waj:

  • do przy­by­cia karetki,
  • do momentu przy­wró­ce­nia czyn­no­ści życio­wych,
  • do póki wystar­cza Ci sił.

Aby mieć pew­ność, że potra­fisz uratować życie zapytaj o kurs pierwszej pomocy w wybranej przychodni.


Komentarze