Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Masaż Serca

Wróć
Kategorie bloga
Jak wykonać masaż serca u dziecka?

Jak wykonać masaż serca u dziecka? 1


Nie myślimy o tym na co dzień, jednak każdy z nas może znaleźć się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Jak się wtedy zachować? Co zrobić, by po przyjeździe karetki nie było za późno? Najczęściej to właśnie rodzic jest pierwszym ratownikiem swojego dziecka. Dlatego ten artykuł przeczytaj do końca.

POMOC W PIERWSZYCH MINUTACH ZATRZYMANIA AKCJI SERCA JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Mózg bez tlenu umiera w 5 minut - karetka nie ma szans doje­chać na czas!

TLEN + MÓZG = Pierw­sza pomoc

Pamię­taj! Przed przy­stą­pie­niem do udzie­la­nia pomocy zawsze sprawdź czy nie jest zagro­żone Twoje życie lub zdro­wie – ranny nie pomo­żesz ani sobie ani innym! (np. załóż odbla­skową kami­zelkę, postaw trój­kąt na dro­dze itp.)

  • 999 lub 112 wezwij pomoc! - naj­le­piej poproś o to inną osobę - wyznacz kogoś do pomocy

  • kiedy jesteś sam „narób szumu” wybie­gnij na klatę scho­dową krzyk­nij o pomoc (w przy­padku dzieci Twoje emo­cje mogą wziąć górę – nie zosta­waj sam!)

Nie cze­kaj bier­nie na kratkę!

Jeżeli nie byłeś na kur­sie pierw­szej pomocy dys­try­bu­tor pogo­to­wia pomoże - poin­stru­uje Cię co robić ade­kwat­nie do sytu­acji i stanu poszko­do­wa­nego.

DZIAŁAJ!!! 

Czy reaguje na bodźce?

Zawo­łaj do dziecka po imie­niu np. „Aniu, Aniu czy mnie sły­szysz? mru­gnij oczami!”.
Nie­mowlę uderz deli­kat­nie w stopkę (pstryk w paluszki) - tak zoba­czysz czy dziecko reaguje.

Czy oddy­cha?

Udroż­nij drogi odde­chowe deli­kat­nie odchy­la­jąc głowę do tyłu – trzy­mamy za żuchwę i drugą dło­nią sta­bi­li­zu­jemy czoło – deli­kat­nie. Uwaga! Jeśli coś znaj­duje się w ustach wycią­gamy, ale bez szar­pa­nia. Pochyl swoją głowę uchem nad ustami dziecka i patrz na jego klatkę pier­siową. Ważne czy czu­jesz wydech (jeśli jest wydech był też wdech).

WIDZĘ (uno­sze­nie klatki pier­sio­wej)  SŁYSZĘ (szmer odde­chu) – CZUJĘ (wydech na policzku)


autor rysunku: Rama

Jeśli ODDYCHA: W ciągu 10 sekund mini­mum 2 pra­wi­dłowe wyde­chy.

Ułóż dziecko w tzw. bocz­nej pozy­cji usta­lo­nej i cze­kaj na pogo­to­wie. Nie zosta­wiamy poszko­do­wa­nego dziecka. W razie potrzeby zmie­niaj stronę na drugi bok co 30 min. Jest to ważne, ponieważ zapobiega zadławieniu się. Pozycja przypomina tą w której wygod­nie śpimy na boku!


Źródło rysunku: http://rower-purgatorius.blog.pl

Jeśli NIE ODDYCHA:

Brak odde­chu jest sygna­łem do roz­po­czę­cia resu­scy­ta­cji krą­że­niowo – odde­cho­wej (RKO) czyli masażu serca.

NIE BÓJ SIĘ! Zasz­ko­dzisz jeśli nie zro­bisz nic.

Przed przy­stą­pie­niem do masażu serca ułóż dziecko na ple­cach, na twar­dym, nie­ela­stycz­nym podłożu.

Roz­pocz­nij od 5 wde­chów ratow­ni­czych! Oddech powi­nien trwać około 1,5 sekundy i być na tyle mocny, by klatka pier­siowa dziecka unio­sła się. Następ­nie wyko­naj 30 uci­sków.

U dziecka masaż serca wyko­nu­jemy jedną ręką, a u nie­mow­laka wskazującym i środkowym pal­cami. Z wyczuciem, ale dość mocno. Głę­bo­kość uci­sku powinien wynosik ok. 30% wyso­ko­ści klatki pier­sio­wej.

Miej­sce uci­sku: dolna 1/3 dłu­go­ści mostka, poni­żej linii sut­ko­wej.


Szukanie miejsca ucisku. Autor rysunku: Rama

Pro­por­cje: ucisk – wdech:

  • Niemowlę do 1 roku życia: 15 uścisków - 2 wdechy (15:2)
  • Dziecko powyżej 1 roku: 30 uścisków - 2 wdechy (30:2) 

Masaż serca noworodka:

Róż­nica w postę­po­wa­niu polega na czę­sto­tli­wo­ści odde­chów i uci­śnięć. Zacz­nij od 30 odde­chów ratow­ni­czych w ciągu 1 minuty – jeden oddech na dwie sekundy. Pro­por­cja 3 uci­śnię­cia i 1 oddech (3:1) w tem­pie około 120 uci­śnięć na minutę – dwa uci­śnię­cia w ciągu sekundy.

Cie­ka­wostka:

Ame­ry­ka­nie udo­wod­nili życio­dajny rytm Stayin alive Bee Gees! – pio­senka ide­al­nie nadaje się do masażu serca. Rytm piosenki 103 uderzenia na minutę, prawie idealnie pokrywaja się z zalecanym przez lekarzy tempem masazu serca tj. min. 100 uciśnięć na minutę. Paniętaj, że serce małego dziecka bije bar­dzo szybko, około 120 ude­rzeń na minutę. Czę­sto­tli­wość ude­rzeń zwal­nia dopiero około 5 - 6 roku życia.

Masażu serca nie prze­ry­waj:

  • do przy­by­cia karetki,
  • do momentu przy­wró­ce­nia czyn­no­ści życio­wych,
  • do póki wystar­cza Ci sił.

Aby mieć pew­ność, że potra­fisz uratować życie zapytaj o kurs pierwszej pomocy w wybranej przychodni.


Komentarze


Magdalena /

The BEST!!! informacje absolutnie konieczne do zapamiętania.