Kategorie bloga
Jak przygotować pozew o alimenty krok po kroku?

Jak przygotować pozew o alimenty krok po kroku?


O alimentach i ich wyskości w praktyce orzeka sąd w sprawie rozwodowej. Jednak pamiętajmy, że wniosek o alimenty można złożyć także w trakcie trwania małżeństwa, jeżeli jeden z rodziców dziecka po prostu zaprzestaje uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Prawo umożliwia wystąpienie do sądu o alimenty na dziecko od niepłacącego dobrowolnie rodzica. W celu uzyskania alimentów należy złożyć pozew we właściwym sądzie rejonowym. Jak to zrobić krok po kroku piszemy poniżej: 

Krok 1: Określenie sądu

Właściwym jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany (rodzic, który ma płacić alimenty) lub sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. Wybór sądu należy tu do powoda - osoby uprawnionej do alimentów. Powodem zawsze jest dziecko, reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego tzn. rodzica lub opiekuna. W pozwie należy wskazać właściwy sąd, do którego pozew jest kierowany. Wystarczające jest podanie sądu rejonowego, jego siedziby (czyli miasta, w którym się znajduje) oraz wydziału, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

Krok 2: Wskazanie powoda (dziecka)

Powodem jest osoba, która wnosi o zasądzenie alimentów. W przypadku alimentów jest to DZIECKO uprawnione do ich otrzymywania i na rzecz którego będą one zasadzone. Wymagane jest podanie nr PESEL dziecka (jest to zmiana stosunkowo świeża wywołana głośnym medialnie przypadkiem prowadzenia egzekucji komorniczej przeciwko osobie która nosiła to samo imię i nazwisko co dłużnik, lecz nie była dłużnikiem; od tej pory strony postępowania sądowego są identyfikowane za pomocą nr PESEL). Powoda (dziecko) reprezentuje przedstawiciel ustawowy, którym jest jedno z rodziców lub opiekun prawny. Osoba ta powinna być wymieniona jako działająca w imieniu dziecka i ona podpisuje pozew.

Krok 3: Wskazanie pozwanego

Pozwanym jest osoba, od której domagamy się alimentów. Jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania należy wskazać w pozwie. W praktyce dobrze jest także podać jej numer PESEL.

Krok 4: Określenie wartości przedmiotu sporu i żądanie pozwu

Wartością przedmiotu sporu będzie iloczyn miesięcznej kwoty alimentów pomnożonej przez 12 m-cy. Zgodnie z art. 22 kpc w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Należy podać kwotę alimentów płatnych miesięcznie i wskazać dzień od którego alimenty mają być płacone co miesiąc i w jakiej formie. Pozostałe wnioski mogą dotyczyć zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, ponieważ pozew o alimenty jest zwolniony od opłat sądowych mogą to być koszty zastępstwa procesowego np. wynagrodzenie adwokata. Wnioski mogą dotyczyć także rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda (tu dziecka), wydania wyroku zaocznego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, a także przesłuchania świadków.

W sprawie o alimenty możemy wnosić o zabezpieczenie, które polega na zobowiązaniu pozwanego rodzica do zapłaty uprawnionemu dziecku, jednorazowo lub okresowo, określonej sumy pieniędzy tytułem zabezpieczenia. W sprawach alimentacyjnych wystarczy jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. To bardzo ważne, gdy alimenty nie są wypłacane dobrowolnie. Postępowanie sądowe może trwać długo, a pieniędzy na dziecko potrzebujemy na bieżąco. Taki wniosek Sąd rozpatrzy przed rozprawą i doręczy wnioskodawcy jako tytuł wykonawczy co oznacza, że podlega egzekucji komorniczej.

Krok 5: Uzasadnienie

Należy uzasadnić wysokość żądanej kwoty alimentów, jak również przedstawić możliwości zarobkowe pozwanego. W Internecie można znaleźć różne „kalkulatory alimentów” przygotowane w Excelu, w pozycje których wpisuje się poszczególne koszty utrzymania dziecka (polecamy skorzystać dla własnej wiedzy). Jednak na potrzeby pozwu należy przyjąć zasadę udowodnienia kosztów ponadprzeciętnych, a nie powszechnie sądowi znanych. Np. wysokość czesnego w prywatnej szkole, kosztów specjalistycznego sprzętu lub leczenia jeśli dziecko takich wymaga. Należy też wskazać, że powód czyli dziecko nie ma majątku,
z którego mogłoby czerpać dochód zapewniający mu utrzymanie.

Co do możliwości zarobkowych strony pozwanej. Poza złożeniem wniosku o wystąpienie przez sąd do Urzędu Skarbowego o uzyskanie informacje o dochodach pozwanego, można także opisać szczegółowo doświadczenie zawodowe, umiejętności pozwanego, posiadane uprawnienia, certyfikaty i wszystko to co może przyczynić się do oceny możliwości zarobkowych pozwanego. Wszystko powinno być poparte konkretnymi dowodami
np. dokumentami, zeznaniami świadków.

Krok 6: Załączniki

W spisie załączników należy wymienić wszystkie dokumenty, na jakie powołujemy się w pozwie. Trzeba także przygotować odpis pozwu dla strony pozwanej wraz z kopiami załączników.

Krok 7: Podpis

Oczywiste! Jednak z praktyki wiemy, że często zapomina się o własnoręcznym podpisaniu pozwu. Pozew bez podpisu będzie posiadał brak formalny.

Krok 8: Opłaty

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., z uwagi na alimentacyjny charakter dochodzonych roszczeń, pozew jest zwolniony od kosztów sądowych. Warto podkreślić, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. Zatem warto dochodzić nie tylko roszczeń bieżących, ale także zaległych świadczeń.

W przygotowaniu pozwu o alimenty, w sposób praktyczny, na pewno pomoże załączony Wzór pozwu o alimenty
 

 

 


Komentarze