Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Alimenty

Wróć
Kategorie bloga
Jak przygotować pozew o alimenty krok po kroku?

Jak przygotować pozew o alimenty krok po kroku?


O alimentach i ich wyskości w praktyce orzeka sąd w sprawie rozwodowej. Jednak pamiętajmy, że wniosek o alimenty można złożyć także w trakcie trwania małżeństwa, jeżeli jeden z rodziców dziecka po prostu zaprzestaje uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Prawo umożliwia wystąpienie do sądu o alimenty na dziecko od niepłacącego dobrowolnie rodzica. W celu uzyskania alimentów należy złożyć pozew we właściwym sądzie rejonowym. Jak to zrobić krok po kroku piszemy poniżej: 

Krok 1: Określenie sądu

Właściwym jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany (rodzic, który ma płacić alimenty) lub sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. Wybór sądu należy tu do powoda - osoby uprawnionej do alimentów. Powodem zawsze jest dziecko, reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego tzn. rodzica lub opiekuna. W pozwie należy wskazać właściwy sąd, do którego pozew jest kierowany. Wystarczające jest podanie sądu rejonowego, jego siedziby (czyli miasta, w którym się znajduje) oraz wydziału, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

Krok 2: Wskazanie powoda (dziecka)

Powodem jest osoba, która wnosi o zasądzenie alimentów. W przypadku alimentów jest to DZIECKO uprawnione do ich otrzymywania i na rzecz którego będą one zasadzone. Wymagane jest podanie nr PESEL dziecka (jest to zmiana stosunkowo świeża wywołana głośnym medialnie przypadkiem prowadzenia egzekucji komorniczej przeciwko osobie która nosiła to samo imię i nazwisko co dłużnik, lecz nie była dłużnikiem; od tej pory strony postępowania sądowego są identyfikowane za pomocą nr PESEL). Powoda (dziecko) reprezentuje przedstawiciel ustawowy, którym jest jedno z rodziców lub opiekun prawny. Osoba ta powinna być wymieniona jako działająca w imieniu dziecka i ona podpisuje pozew.

Krok 3: Wskazanie pozwanego

Pozwanym jest osoba, od której domagamy się alimentów. Jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania należy wskazać w pozwie. W praktyce dobrze jest także podać jej numer PESEL.

Krok 4: Określenie wartości przedmiotu sporu i żądanie pozwu

Wartością przedmiotu sporu będzie iloczyn miesięcznej kwoty alimentów pomnożonej przez 12 m-cy. Zgodnie z art. 22 kpc w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Należy podać kwotę alimentów płatnych miesięcznie i wskazać dzień od którego alimenty mają być płacone co miesiąc i w jakiej formie. Pozostałe wnioski mogą dotyczyć zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, ponieważ pozew o alimenty jest zwolniony od opłat sądowych mogą to być koszty zastępstwa procesowego np. wynagrodzenie adwokata. Wnioski mogą dotyczyć także rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda (tu dziecka), wydania wyroku zaocznego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, a także przesłuchania świadków.

W sprawie o alimenty możemy wnosić o zabezpieczenie, które polega na zobowiązaniu pozwanego rodzica do zapłaty uprawnionemu dziecku, jednorazowo lub okresowo, określonej sumy pieniędzy tytułem zabezpieczenia. W sprawach alimentacyjnych wystarczy jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. To bardzo ważne, gdy alimenty nie są wypłacane dobrowolnie. Postępowanie sądowe może trwać długo, a pieniędzy na dziecko potrzebujemy na bieżąco. Taki wniosek Sąd rozpatrzy przed rozprawą i doręczy wnioskodawcy jako tytuł wykonawczy co oznacza, że podlega egzekucji komorniczej.

Krok 5: Uzasadnienie

Należy uzasadnić wysokość żądanej kwoty alimentów, jak również przedstawić możliwości zarobkowe pozwanego. W Internecie można znaleźć różne „kalkulatory alimentów” przygotowane w Excelu, w pozycje których wpisuje się poszczególne koszty utrzymania dziecka (polecamy skorzystać dla własnej wiedzy). Jednak na potrzeby pozwu należy przyjąć zasadę udowodnienia kosztów ponadprzeciętnych, a nie powszechnie sądowi znanych. Np. wysokość czesnego w prywatnej szkole, kosztów specjalistycznego sprzętu lub leczenia jeśli dziecko takich wymaga. Należy też wskazać, że powód czyli dziecko nie ma majątku,
z którego mogłoby czerpać dochód zapewniający mu utrzymanie.

Co do możliwości zarobkowych strony pozwanej. Poza złożeniem wniosku o wystąpienie przez sąd do Urzędu Skarbowego o uzyskanie informacje o dochodach pozwanego, można także opisać szczegółowo doświadczenie zawodowe, umiejętności pozwanego, posiadane uprawnienia, certyfikaty i wszystko to co może przyczynić się do oceny możliwości zarobkowych pozwanego. Wszystko powinno być poparte konkretnymi dowodami
np. dokumentami, zeznaniami świadków.

Krok 6: Załączniki

W spisie załączników należy wymienić wszystkie dokumenty, na jakie powołujemy się w pozwie. Trzeba także przygotować odpis pozwu dla strony pozwanej wraz z kopiami załączników.

Krok 7: Podpis

Oczywiste! Jednak z praktyki wiemy, że często zapomina się o własnoręcznym podpisaniu pozwu. Pozew bez podpisu będzie posiadał brak formalny.

Krok 8: Opłaty

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., z uwagi na alimentacyjny charakter dochodzonych roszczeń, pozew jest zwolniony od kosztów sądowych. Warto podkreślić, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. Zatem warto dochodzić nie tylko roszczeń bieżących, ale także zaległych świadczeń.

W przygotowaniu pozwu o alimenty, w sposób praktyczny, na pewno pomoże załączony Wzór pozwu o alimenty
 

 

 


Komentarze