Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Alimenty

Wróć
Kategorie bloga
Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?


Naturalne jest, ze wraz z wiekiem dziecka rosną również jego potrzeby. Sytuacja taka również ma miejsce gdy np. pogorszy się jego stan zdrowia. Poza tym kwota alimentów od lat pozostaje często niezmienna, a zobowiązany do ich wypłacania dobrowolnie nie płaci więcej. Zobowiąże go do tego sąd, jeśli w sposób wystarczający uargumentujemy wzrost uzasadnionych potrzeb dziecka uprawnionego do świadczenia. Dodatkową przesłanką do wystąpienia z pozwem o podwyższenie alimentów może być wzrost możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Granice świadczeń alimentacyjnych są wyznaczone z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej przez zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Inaczej mówiąc od tego ile potrzebuje dziecko i ile jest w stanie zarobić rodzic, który ma alimenty płacić.

Przesłanki te pozostają we wzajemnej zależności i obie na siebie oddziałowują, w szczególności przy ustaleniu wysokości świadczeń alimentacyjnych przez sąd. Nie ma pojęcia przeciętnej kwoty alimentów na dziecko w zależności np. od jego wieku. Sądy zasądzają alimenty w różnych kwotach np. po 200 zł, po 500 zł, po 1500 zł i więcej. W pozwie należy jednak wskazać konkretną kwotę. A żeby to zrobić, przed wystąpieniem o alimenty, trzeba dokładnie przeanalizować, wyliczyć i częściowo udokumentować środki potrzebne na miesięczne utrzymanie dziecka i zaspokojenie jego potrzeb. Wyliczenie może zawierać koszty edukacji, zajęć dodatkowych, wyżywienia, środków czystości i higieny, ubrań, ewentualnego leczenia, dojazdów i inne związane np. z hobby dziecka czy wyjazdami wakacyjnymi. Różnie dla każdego.

Drugi aspekt: możliwości zarobkowe rodzica. Nie bez kozery mowa tu o możliwościach, a nie rzeczywistych zarobkach. To przecież nie to samo. Bierzemy pod uwagę to ile jest w stanie zarobić osoba o danym wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu i stanie zdrowia. Sąd bada ponadto stan majątkowy zobowiązanego rodzica i ewentualne z niego zyski np. z najmu, dzierżawy. Poza wynagrodzeniem za pracę brane pod uwagę są również inne świadczenia tj. premie, nagrody jubileuszowe itd. Rodzic nie może uchylić się więc od alimentacji wykazując, że nie uzyskuje dochodu, bo jak wspomnieliśmy brane są pod uwagę jego możliwości zarobkowe.


źródło zdjęcie: www.dziennik.pl

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny w Polsce reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082) oraz jej akty wykonawcze. Przesłankami obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka są: niesamodzielność dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców.

Z treści obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 128 niniejszej ustawy wynika, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Należy przez to rozumieć, że obowiązek świadczenia na dziecko ciąży nie tylko na rodzicach, a może spoczywać także na dziadkach dziecka. Dziadek i babcia mogą być zobowiązani do alimentacji w sytuacji, gdy rodzic nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, a także gdy uzyskanie od rodzica na czas, potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Przyczyny te należy wskazać w pozwie i nie jest tu konieczne przedstawianie dowodów o bezskuteczności egzekucji. Obowiązek alimentacyjny dziadków wygasa z chwilą, gdy dziecko zostaje adoptowane. Co do rodzeństwa ustawodawca ma na myśli rodzeństwo dziecka. W żadnym wypadku nie chodzi tu o rodzeństwo zobowiązanego rodzica (tj. wujku lub cioci dziecka). Obowiązek taki może powstać w sytuacji gdy rodzice dziecka zmarli i pozostaje mu samodzielne rodzeństwo.

Nie mniej jednak w pierwszej kolejności to rodzice mają obowiązek świadczenia na dziecko.

I tym się bliżej zajmiemy. Art. 133. § 1 stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oznacza to, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny nawet wobec dziecka pełnoletniego, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Granica wiekowa nie została ściśle określona. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc automatycznie, a zależy od konkretnych okoliczności. Zdaniem Sądu Najwyższego jest to sytuacja, w której pełnoletnie dziecko poświęca cały swój czas na dalsze swoje kształcenie, uczy się zawodu i nie może podjąć pracy celem swego utrzymania. To dalsze kształcenie nie może jednak przybierać cech pozorności tzn. że dorosłe dziecko nie może co roku zmieniać kierunków kształcenia, jak również nie może powtarzać klas czy lat studiów. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje także, gdy dziecko zakończyło edukację, a nie ma środków utrzymania. Wówczas roszczenie alimentacyjne pełnoletniego dziecka jest uzasadnione tylko sytuacją niedostatku.

Obowiązku alimentacyjnego nie można się zrzec, jest on ściśle związany z osobą uprawnionego.

Wyjątek stanowi dziecko niepełnosprawne, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Może ono żądać alimentów od rodziców przez nieograniczony czas.

Kiedy rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci?

Otóż nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 13 czerwca 2009 r. wprowadziła możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego przez rodziców względem dziecka pełnoletniego, jeżeli jest on połączony z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, a także jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. To oznacza, że rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej na jakiej sami żyją.
Regulacje powyższe nie dotyczą obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Wniosek o podwyższenie alimentów

Procedura postępowania przy chęci podwyższenia alimentów na dziecko jest dokładnie taka jak przy pierwotnym zasądzeniu alimentów przez sąd. W tym celu trzeba również wystąpić do sądu rodzinnego z pozwem o podwyższenie alimentów. Pozew ten jest zwolniony od opłat sądowych, a jego wzór załączamy tutaj.

 


Komentarze