Kategorie bloga
Dla kogo Kosiniakowe?

Dla kogo Kosiniakowe?


Rodzice, którzy nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, mogą skorzystać z zasiłku rodzicielskiego w kwocie 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy w ramach Kosiniakowego.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.  Potoczna nazwa „Kosiniakowe” pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rządzie PO-PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza.


źródło zdjęcia: ​​​www.mama-w-barcelonie.blogspot.com

Dla kogo świadczenie?

Otóż nie dla wszystkich. Świadczenie rodzicielskie skierowano do osób, które nie mogą korzystać  z urlopu macierzyńskiego tzn. tych, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie opłacały składek. Są to w szczególności:

 • osoby bezrobotne
 • studenci
 • rolnicy
 • osoby nieubezpieczone pracujące na umowach o dzieło/zlecenie.

Ponadto rodzic, który pracuje i opłaca składki do ZUS, ale jego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł, w ramach świadczenia rodzicielskiego otrzyma wyrównanie do 1000 zł miesięcznie. Dotyczy to osób zatrudnionych na część etatu, a także pracujących na umowę zlecenie i przedsiębiorców.

W przypadku omawianego świadczenie brak kryterium dochodowego. Świadczenie jest więc wypłacane niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Ponadto nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniem. Bez względu na liczbę dzieci przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie.


źródło zdjęcia: ​​​www.fotolia.com

Czas wypłacania  świadczenia

został określony w tygodniach i uzależniony od tego ile dzieci urodzi się przy jednym porodzie, zostanie przysposobionych lub objętych opieką. Wygląda to następująco:

 • 52 tygodnie w przypadku jednego dziecka,
 • 62 tygodnie w przypadku bliźniąt,
 • 67 tygodni w przypadku trojaczków,
 • 69 tygodni w przypadku czwórki dzieci,
 • 71 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci.

O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się:

 • jedno z rodziców dziecka - matka lub ojciec,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka objętego decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie 10. roku życia;
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka objętego decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka objętego decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Uwaga! Jeżeli jeden z rodziców jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego to drugiemu z rodziców nie przysługuje zasiłek rodzicielski.


źródło zdjęcia: ​​​www.fotolia.com

Gdzie złożyć wniosek i w jakim terminie?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć tradycyjnie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne lub online przez rządowy portal: https://empatia.mpips.gov.pl (dotyczy to także wniosków dla programu 500 +, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i innych świadczeń rodzinnych). W przypadku wyboru drogi elektronicznej do podpisania wniosku konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego tzw. Profilu zaufanego ePUAP.

formularz wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia i możesz pobrać go tutaj.

Wniosek o przyznanie Kosiniakowego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka  przysposobionego od miesiąca objęcia dziecka opieką. Jeżeli zrobisz to w później, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od momentu złożenia wniosku, bez wyrównania. Do wniosku trzeba dołączyć akt urodzenia dziecka (dzieci).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeśli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba sprawująca opiekę otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, które przysposobiły dziecko lub są opiekunami faktycznymi dziecka
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun fatyczny dziecka  nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tyłu korzystania z opieki nad dzieckiem w trakcie trwania urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna; 
 • przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia  rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


źródło zdjęcia: ​​​www.mama-w-barcelonie.blogspot.com

Kosiniakowe wlicza się do dochodu

Świadczenie rodzicielskie wliczane jest do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, a w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego czy stypendium socjalnego. Ponadto rodzic zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny z prawem do zasiłku, straci status bezrobotnego i jednocześnie otrzymywane świadczenie z UP, ale nie straci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast rodzic - rolnik nie otrzymają jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, który wypłaca KRUS.

Należy pamiętać, że w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
 • zasiłku dla opiekuna

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Oczywiście jednorazowe becikowe z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł dalej obowiązuje i obejmuje wszystkich rodziców, o czy piszemy tutaj.


Komentarze