Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Świadczenia Rodzinne

Wróć
Kategorie bloga
Dla kogo zasiłek rodzinny?

Dla kogo zasiłek rodzinny?


Celem zasiłku rodzin­nego jest czę­ściowe pokry­cie wydat­ków na utrzy­ma­nie dziecka.

Pod­sta­wo­wym kry­te­rium przy ubie­ga­niu się o zasi­łek jest kry­te­rium docho­dowe. Tak więc, zasi­łek rodzinny przy­słu­guje, jeżeli dochód rodziny na osobę nie prze­kra­cza kwoty 674 zł. W przy­padku gdy człon­kiem rodziny jest dziecko z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści, zasi­łek rodzinny przy­słu­guje, jeżeli dochód rodziny na osobę nie prze­kra­cza kwoty 764 zł. Kwoty kry­te­riów docho­do­wych upraw­nia­ją­cych do zasiłku rodzin­nego, a także wyso­kość poszcze­gól­nych świad­czeń rodzin­nych pod­le­gają wery­fi­ka­cji co 3 lata.


źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

Komu przy­słu­guje zasi­łek rodzinny?

Świad­cze­nia rodzinne przy­słu­gują oby­wa­te­lom pol­skim i cudzo­ziem­com (posia­da­ją­cym sta­tus okre­ślony ustawą). Usta­le­nie prawa do świad­czeń rodzin­nych oraz ich wypłata nastę­pują na wnio­sek zło­żony przez:

 1. mamę albo tatę dziecka,
 2. opie­kuna fak­tycz­nego dziecka (tzn. oso­bie fak­tycz­nie się nim opie­ku­ją­cej, jeżeli wystą­piła do sądu rodzin­nego o adop­cję tego dziecka),
 3. opie­kuna praw­nego dziecka,
 4. osobę uczącą się, tzn. oso­bie peł­no­let­niej, która nie jest na utrzy­ma­niu rodzi­ców, ponie­waż oboje nie żyją albo zobo­wią­zani są do pła­ce­nia ali­men­tów.

Zasi­łek rodzinny przy­słu­guje do ukoń­cze­nia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, ale nie dłu­żej niż do ukoń­cze­nia 21 roku życia. Jeżeli peł­no­let­nie dziecko kon­ty­nu­uje naukę w szkole lub w szkole wyż­szej i legi­ty­muje się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym albo znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści zasi­łek przy­słu­guje do ukoń­cze­nia 24 roku życia.

Świad­cze­nie rodzinnne nie przy­słu­guje, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozo­stają w związku mał­żeń­skim;
 2. dziecko zostało umiesz­czone w insty­tu­cji zapew­nia­ją­cej cało­do­bowe utrzy­ma­nie albo w pie­czy zastęp­czej;
 3. osoba ucząca się została umiesz­czona w insty­tu­cji zapew­nia­ją­cej cało­do­bowe utrzy­ma­nie;
 4. peł­no­let­nie dziecko lub osoba ucząca się jest upraw­niona do zasiłku rodzin­nego na wła­sne dziecko;
 5. oso­bie samot­nie wycho­wu­ją­cej dziecko nie zostało zasą­dzone świad­cze­nie ali­men­ta­cyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z rodzi­ców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nie­znany, powódz­two o usta­le­nie świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego od dru­giego z rodzi­ców zostało odda­lone lub sąd zobo­wią­zał jed­nego z rodzi­ców do pono­sze­nia cał­ko­wi­tych kosz­tów utrzy­ma­nia dziecka i nie zobo­wią­zał dru­giego z rodzi­ców do świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego na rzecz tego dziecka;
 6. człon­kowi rodziny przy­słu­guje na dziecko zasi­łek rodzinny za gra­nicą, chyba że prze­pisy o koor­dy­na­cji sys­te­mów zabez­pie­cze­nia spo­łecz­nego lub dwu­stronne umowy o zabez­pie­cze­niu spo­łecz­nym sta­no­wią ina­czej.


źródło zdjęcia: www.ugjoniec.pl

Gdzie zło­żyć wnio­sek i w jakim ter­mi­nie?

Wnio­sek o usta­le­nie prawa do świad­czeń rodzin­nych wraz ze sto­sow­nymi załącz­ni­kami należy zło­żyć we wła­ściwym ze względu na miej­sce zamiesz­ka­nia Urzę­dzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej, w któ­rym wypła­cane są świad­cze­nia rodzinne.

Zasi­łek rodzinny ustala się na okres zasił­kowy, który roz­po­czyna się dnia 1 listo­pada i trwa do dnia 31 paździer­nika następ­nego roku kalen­da­rzo­wego, na jaki ustala się prawo do świad­czeń rodzin­nych.

Przy ubie­ga­niu się o zasi­łek rodzinny na nowy okres zasił­kowy wnio­sek należy, co do zasady, zło­żyć w ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia. Wnio­sek zło­żony do końca listo­pada skut­kuje póź­niej­szym ter­mi­nem wypłaty świad­czeń. Do wnio­sku należy dołą­czyć w szcze­gól­no­ści oświad­cze­nie lub zaświad­cze­nie ze szkoły lub szkoły wyż­szej, potwier­dza­jące fakt kon­ty­nu­owa­nia przez dziecko nauki, w przy­padku gdy dziecko ukoń­czyło 18 rok życia oraz doku­menty stwier­dza­jące wyso­kość dochodu rodziny. W przy­padku gdy w sto­sunku do osoby ubie­ga­ją­cej się o świad­cze­nia rodzinne wystą­pią wąt­pli­wo­ści co do stanu fak­tycz­nego przed­sta­wio­nego we wnio­sku np. samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka organ wła­ściwy może prze­pro­wa­dzić wywiad.


źródło zdjęcia: www.gazetaprawna.pl

Kwoty zasiłku rodzin­nego oraz dodat­ków do zasiłku od 1 listo­pada 2017 r.

Zasi­łek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzin­nego: 

 • 95 zł – na dziecko w wieku 0–5 lat,
 • 124 zł – na dziecko w wieku 6–18 lat,
 • 135 zł – na dziecko w wieku 19–24 lat,

Dodatki do zasiłku rodzin­nego z tytułu:

 • Uro­dze­nia dziecka - 1000 zł jed­no­ra­zowo (nie mylić z Beci­ko­wym)
 • Wycho­wy­wa­nia dziecka w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej na trze­cie i kolejne dziecko po 95 zł mie­sięcz­nie
 • Opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego  - 400 zł mie­sięcz­nie
 • Kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego 99 zł - na dziecko w wieku 0–5 lat i 110 zł - na dziecko w wieku 5–25 lat
 • Roz­po­czę­cia roku szkol­nego 100 zł jednorazowo
 • Podję­cia przez dziecko nauki w szkole poza miej­scem zamiesz­ka­nia - 69 zł mie­sięcz­nie na dojazdy do szkoły oraz 113 zł mie­sięcz­nie, gdy dziecko mieszka i uczy się poza domem.

 


Komentarze