Kategorie bloga
Dla kogo zasiłek rodzinny?

Dla kogo zasiłek rodzinny?


Celem zasiłku rodzin­nego jest czę­ściowe pokry­cie wydat­ków na utrzy­ma­nie dziecka.

Pod­sta­wo­wym kry­te­rium przy ubie­ga­niu się o zasi­łek jest kry­te­rium docho­dowe. Tak więc, zasi­łek rodzinny przy­słu­guje, jeżeli dochód rodziny na osobę nie prze­kra­cza kwoty 674 zł. W przy­padku gdy człon­kiem rodziny jest dziecko z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści, zasi­łek rodzinny przy­słu­guje, jeżeli dochód rodziny na osobę nie prze­kra­cza kwoty 764 zł. Kwoty kry­te­riów docho­do­wych upraw­nia­ją­cych do zasiłku rodzin­nego, a także wyso­kość poszcze­gól­nych świad­czeń rodzin­nych pod­le­gają wery­fi­ka­cji co 3 lata.


źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

Komu przy­słu­guje zasi­łek rodzinny?

Świad­cze­nia rodzinne przy­słu­gują oby­wa­te­lom pol­skim i cudzo­ziem­com (posia­da­ją­cym sta­tus okre­ślony ustawą). Usta­le­nie prawa do świad­czeń rodzin­nych oraz ich wypłata nastę­pują na wnio­sek zło­żony przez:

 1. mamę albo tatę dziecka,
 2. opie­kuna fak­tycz­nego dziecka (tzn. oso­bie fak­tycz­nie się nim opie­ku­ją­cej, jeżeli wystą­piła do sądu rodzin­nego o adop­cję tego dziecka),
 3. opie­kuna praw­nego dziecka,
 4. osobę uczącą się, tzn. oso­bie peł­no­let­niej, która nie jest na utrzy­ma­niu rodzi­ców, ponie­waż oboje nie żyją albo zobo­wią­zani są do pła­ce­nia ali­men­tów.

Zasi­łek rodzinny przy­słu­guje do ukoń­cze­nia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, ale nie dłu­żej niż do ukoń­cze­nia 21 roku życia. Jeżeli peł­no­let­nie dziecko kon­ty­nu­uje naukę w szkole lub w szkole wyż­szej i legi­ty­muje się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym albo znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści zasi­łek przy­słu­guje do ukoń­cze­nia 24 roku życia.

Świad­cze­nie rodzinnne nie przy­słu­guje, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozo­stają w związku mał­żeń­skim;
 2. dziecko zostało umiesz­czone w insty­tu­cji zapew­nia­ją­cej cało­do­bowe utrzy­ma­nie albo w pie­czy zastęp­czej;
 3. osoba ucząca się została umiesz­czona w insty­tu­cji zapew­nia­ją­cej cało­do­bowe utrzy­ma­nie;
 4. peł­no­let­nie dziecko lub osoba ucząca się jest upraw­niona do zasiłku rodzin­nego na wła­sne dziecko;
 5. oso­bie samot­nie wycho­wu­ją­cej dziecko nie zostało zasą­dzone świad­cze­nie ali­men­ta­cyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z rodzi­ców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nie­znany, powódz­two o usta­le­nie świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego od dru­giego z rodzi­ców zostało odda­lone lub sąd zobo­wią­zał jed­nego z rodzi­ców do pono­sze­nia cał­ko­wi­tych kosz­tów utrzy­ma­nia dziecka i nie zobo­wią­zał dru­giego z rodzi­ców do świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego na rzecz tego dziecka;
 6. człon­kowi rodziny przy­słu­guje na dziecko zasi­łek rodzinny za gra­nicą, chyba że prze­pisy o koor­dy­na­cji sys­te­mów zabez­pie­cze­nia spo­łecz­nego lub dwu­stronne umowy o zabez­pie­cze­niu spo­łecz­nym sta­no­wią ina­czej.


źródło zdjęcia: www.ugjoniec.pl

Gdzie zło­żyć wnio­sek i w jakim ter­mi­nie?

Wnio­sek o usta­le­nie prawa do świad­czeń rodzin­nych wraz ze sto­sow­nymi załącz­ni­kami należy zło­żyć we wła­ściwym ze względu na miej­sce zamiesz­ka­nia Urzę­dzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej, w któ­rym wypła­cane są świad­cze­nia rodzinne.

Zasi­łek rodzinny ustala się na okres zasił­kowy, który roz­po­czyna się dnia 1 listo­pada i trwa do dnia 31 paździer­nika następ­nego roku kalen­da­rzo­wego, na jaki ustala się prawo do świad­czeń rodzin­nych.

Przy ubie­ga­niu się o zasi­łek rodzinny na nowy okres zasił­kowy wnio­sek należy, co do zasady, zło­żyć w ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia. Wnio­sek zło­żony do końca listo­pada skut­kuje póź­niej­szym ter­mi­nem wypłaty świad­czeń. Do wnio­sku należy dołą­czyć w szcze­gól­no­ści oświad­cze­nie lub zaświad­cze­nie ze szkoły lub szkoły wyż­szej, potwier­dza­jące fakt kon­ty­nu­owa­nia przez dziecko nauki, w przy­padku gdy dziecko ukoń­czyło 18 rok życia oraz doku­menty stwier­dza­jące wyso­kość dochodu rodziny. W przy­padku gdy w sto­sunku do osoby ubie­ga­ją­cej się o świad­cze­nia rodzinne wystą­pią wąt­pli­wo­ści co do stanu fak­tycz­nego przed­sta­wio­nego we wnio­sku np. samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka organ wła­ściwy może prze­pro­wa­dzić wywiad.


źródło zdjęcia: www.gazetaprawna.pl

Kwoty zasiłku rodzin­nego oraz dodat­ków do zasiłku od 1 listo­pada 2017 r.

Zasi­łek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzin­nego: 

 • 95 zł – na dziecko w wieku 0–5 lat,
 • 124 zł – na dziecko w wieku 6–18 lat,
 • 135 zł – na dziecko w wieku 19–24 lat,

Dodatki do zasiłku rodzin­nego z tytułu:

 • Uro­dze­nia dziecka - 1000 zł jed­no­ra­zowo (nie mylić z Beci­ko­wym)
 • Wycho­wy­wa­nia dziecka w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej na trze­cie i kolejne dziecko po 95 zł mie­sięcz­nie
 • Opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego  - 400 zł mie­sięcz­nie
 • Kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego 99 zł - na dziecko w wieku 0–5 lat i 110 zł - na dziecko w wieku 5–25 lat
 • Roz­po­czę­cia roku szkol­nego 100 zł jednorazowo
 • Podję­cia przez dziecko nauki w szkole poza miej­scem zamiesz­ka­nia - 69 zł mie­sięcz­nie na dojazdy do szkoły oraz 113 zł mie­sięcz­nie, gdy dziecko mieszka i uczy się poza domem.

 


Komentarze