Kategorie bloga
O jakie dodatki do zasiłku można się ubiegać?

O jakie dodatki do zasiłku można się ubiegać?


Rodzice mający prawo do zasiłku rodzin­nego mogą ubie­gać się o dodatki do tego świaczenia. To oznacza, że dodatki nie są świad­cze­niami samo­ist­nymi i można je otrzy­mać tylko razem z zasił­kiem rodzin­nym. Doku­menty nie­zbędne do otrzy­ma­nia dodatku są uzu­peł­nie­niem wnio­sku o wyda­nie zasiłku rodzin­nego skła­da­nego w urzę­dzie gminy lub mia­sta albo w ośrodku pomocy spo­łecz­nej lub w innej jed­no­stce orga­ni­za­cyj­nej, która w gmi­nie reali­zuje świad­cze­nia rodzinne.

Doda­tek z tytułu uro­dze­nia dziecka

Rodzice dziecka (opie­ku­nowie prawni) mogą się ubie­gać zarówno o beci­kowe, jak i o doda­tek do zasiłku rodzin­nego z tytułu uro­dze­nia dziecka. W przy­padku tego dodatku, podob­nie jak przy beci­ko­wym, nie­zbęd­nym doku­men­tem jest zaświad­cze­nie o pozo­sta­wa­niu matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tygo­dnia ciąży. Obo­wią­zek ten nie doty­czy osób będą­cych praw­nymi lub fak­tycz­nymi opie­kunami dziecka, a także tych, które dziecko adop­to­wali.

Niek­tóre gminy wypła­cają rów­nież wła­sną zapo­mogę z tytułu uro­dze­nia dziecka, którą ustala się uchwałą rady gminy. Jest ona wypła­cana ze środ­ków wła­snych gminy, na zasa­dach i w try­bie przez nią usta­lo­nych. Wię­cej dowiesz się w urzę­dzie na tere­nie któ­rego miesz­kasz.

Doda­tek z tytułu opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego

przy­słu­guje matce lub ojcu, opie­ku­nowi fak­tycz­nemu dziecka albo opie­ku­nowi praw­nemu dziecka, upraw­nionemu do urlopu wycho­waw­czego. Doda­tek ten w wyso­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie jest przy­zna­wany na okres:

 • 24 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych;
 • 36 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych, jeżeli spra­wuje opiekę nad wię­cej niż jed­nym dziec­kiem uro­dzo­nym pod­czas jed­nego porodu;
 • 72 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych, jeżeli spra­wuje opiekę nad dziec­kiem legi­ty­mu­ją­cym się orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści albo o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści.

Jeżeli oboje z rodzi­ców korzy­sta z urlopu wycho­waw­czego przy­słu­guje jeden doda­tek. Doda­tek nie przy­słu­guje oso­bom które pod­jęły zatrud­nie­nie, które unie­moż­li­wia spra­wo­wa­nie opieki nad dziec­kiem okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego lub gdy dziecko zostało umiesz­czone w pla­cówce zapew­nia­ją­cej cało­do­bową opiekę, z wyjąt­kiem dziecka prze­by­wa­ją­cego w zakła­dzie opieki zdro­wot­nej;

Należy pamię­tać, że w przy­padku zbiegu upraw­nień do nastę­pu­ją­cych świad­czeń:

 • świad­cze­nia rodzi­ciel­skiego lub
 • świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­nego lub
 • spe­cjal­nego zasiłku opie­kuń­czego lub
 • dodatku do zasiłku rodzin­nego z tytułu opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego lub
 • zasiłku dla opie­kuna

przy­słu­guje jedno z tych świad­czeń wybrane przez osobę upraw­nioną.

 

Doda­tek z tytułu samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka

Doda­tek do zasiłku rodzin­nego z tytułu samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka przy­słu­guje
w wyso­ko­ści 193,00 zł mie­sięcz­nie na dziecko, nie wię­cej jed­nak niż 386,00 zł na wszyst­kie dzieci. Jeżeli dziecko jest nie­peł­no­sprawne ta kwota zwięk­sza się o 80 zł mie­sięcz­nie na dziecko, nie wię­cej niż 60 zł na wszyst­kie dzieci.
Doda­tek ten przy­słu­guje jeśli nie zostały zasą­dzone ali­menty na dziecko od dru­giego rodzica ponie­waż:

 • drugi z rodzi­ców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nie­znany,
 • powódz­two o usta­le­nie świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego zostało odda­lone.

Doda­tek przy­słu­guje rów­nież peł­no­let­niej oso­bie do ukoń­cze­nia 24 roku życia, uczą­cej się w szkole lub w szkole wyż­szej, jeżeli oboje rodzice osoby uczą­cej się nie żyją.


źródło zdjęcia: www.infor.pl

Doda­tek z tytułu wycho­wy­wa­nia dziecka w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej

Wyso­kość dodatku wynosi 95,00 zł mie­sięcz­nie i przy­słu­guje na trze­cie i na następne dzieci upraw­nione do zasiłku rodzin­nego. Przy­słu­guje podob­nie jak zasi­łek rodzinny jed­nemu z rodzi­ców dziecka, opie­ku­nowi fak­tycz­nemu lub praw­nemu.

Doda­tek z tytułu kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego

Wyso­kość dodatku do zasiłku rodzin­nego z tytułu kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego jest uza­leż­nione od jego wieku. Dla dziecka do 5 roku życia wynosi
90 zł mie­sięcz­nie, powy­żej 5 roku życia 110 zł mie­sięcz­nie.

Przy­słu­guje na dziecko z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści – do ukoń­cze­nia przez nie 16 lat lub z orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym lub o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, rów­nież po skoń­cze­niu 16 lat, ale mak­sy­mal­nie do ukoń­cze­nia 24 roku życia.


źródło zdjęcia: www.edziecko.pl

Doda­tek z tytułu pod­ję­cia przez dziecko nauki w szkole poza miej­scem zamiesz­ka­nia

Przy­słu­guje w kwo­cie 113 zł mie­sięcz­nie przez 10 mie­sięcy w roku w okre­sie pobie­ra­nia nauki od wrze­śnia do czerwca następ­nego roku kalen­da­rzo­wego. Jest przy­zna­wany
w związku z zamiesz­ki­wa­niem w miej­sco­wo­ści, w któ­rej znaj­duje się sie­dziba szkoły ponad­gim­na­zjal­nej lub szkoły arty­stycz­nej, w któ­rej reali­zo­wany jest obo­wią­zek szkolny
i obo­wią­zek nauki, a także szkoły pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjum w przy­padku dziecka lub osoby uczą­cej się, która posiada orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści.

W związku z dojaz­dem z miej­sca zamiesz­ka­nia do miej­sco­wo­ści, w któ­rej znaj­duje się sie­dziba szkoły, doda­tek wynosi 69,00 zł mie­sięcz­nie na dziecko.

Doda­tek z tytułu roz­po­czę­cia roku szkol­nego

Przy­słu­guje raz w roku szkol­nym w wyso­ko­ści 100 zł na dziecko i ma na celu czę­ściowe pokry­cie wydat­ków zwią­za­nych z roz­po­czę­ciem w szkole nowego roku szkol­nego.

Doda­tek przy­słu­guje rów­nież na dziecko roz­po­czy­na­jące roczne przy­go­to­wa­nie przed­szkolne (tzw. zerówkę).

Wnio­sek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakoń­cze­nia okresu zasił­ko­wego,
w któ­rym roz­po­częto rok szkolny albo roczne przy­go­to­wa­nie przed­szkolne.

Dodatki do zasiłku wypła­cane są co mie­siąc, razem z zasił­kiem rodzin­nym. Har­mo­no­gram wypłaty ustala podmiot reali­zu­jący świad­cze­nia.


Komentarze