Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Świadczenia Rodzinne

Wróć
Kategorie bloga
O jakie dodatki do zasiłku można się ubiegać?

O jakie dodatki do zasiłku można się ubiegać? 1


Rodzice mający prawo do zasiłku rodzin­nego mogą ubie­gać się o dodatki do tego świaczenia. To oznacza, że dodatki nie są świad­cze­niami samo­ist­nymi i można je otrzy­mać tylko razem z zasił­kiem rodzin­nym. Doku­menty nie­zbędne do otrzy­ma­nia dodatku są uzu­peł­nie­niem wnio­sku o wyda­nie zasiłku rodzin­nego skła­da­nego w urzę­dzie gminy lub mia­sta albo w ośrodku pomocy spo­łecz­nej lub w innej jed­no­stce orga­ni­za­cyj­nej, która w gmi­nie reali­zuje świad­cze­nia rodzinne.

Doda­tek z tytułu uro­dze­nia dziecka

Rodzice dziecka (opie­ku­nowie prawni) mogą się ubie­gać zarówno o beci­kowe, jak i o doda­tek do zasiłku rodzin­nego z tytułu uro­dze­nia dziecka. W przy­padku tego dodatku, podob­nie jak przy beci­ko­wym, nie­zbęd­nym doku­men­tem jest zaświad­cze­nie o pozo­sta­wa­niu matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tygo­dnia ciąży. Obo­wią­zek ten nie doty­czy osób będą­cych praw­nymi lub fak­tycz­nymi opie­kunami dziecka, a także tych, które dziecko adop­to­wali.

Niek­tóre gminy wypła­cają rów­nież wła­sną zapo­mogę z tytułu uro­dze­nia dziecka, którą ustala się uchwałą rady gminy. Jest ona wypła­cana ze środ­ków wła­snych gminy, na zasa­dach i w try­bie przez nią usta­lo­nych. Wię­cej dowiesz się w urzę­dzie na tere­nie któ­rego miesz­kasz.

Doda­tek z tytułu opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego

przy­słu­guje matce lub ojcu, opie­ku­nowi fak­tycz­nemu dziecka albo opie­ku­nowi praw­nemu dziecka, upraw­nionemu do urlopu wycho­waw­czego. Doda­tek ten w wyso­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie jest przy­zna­wany na okres:

 • 24 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych;
 • 36 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych, jeżeli spra­wuje opiekę nad wię­cej niż jed­nym dziec­kiem uro­dzo­nym pod­czas jed­nego porodu;
 • 72 mie­sięcy kalen­da­rzo­wych, jeżeli spra­wuje opiekę nad dziec­kiem legi­ty­mu­ją­cym się orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści albo o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści.

Jeżeli oboje z rodzi­ców korzy­sta z urlopu wycho­waw­czego przy­słu­guje jeden doda­tek. Doda­tek nie przy­słu­guje oso­bom które pod­jęły zatrud­nie­nie, które unie­moż­li­wia spra­wo­wa­nie opieki nad dziec­kiem okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego lub gdy dziecko zostało umiesz­czone w pla­cówce zapew­nia­ją­cej cało­do­bową opiekę, z wyjąt­kiem dziecka prze­by­wa­ją­cego w zakła­dzie opieki zdro­wot­nej;

Należy pamię­tać, że w przy­padku zbiegu upraw­nień do nastę­pu­ją­cych świad­czeń:

 • świad­cze­nia rodzi­ciel­skiego lub
 • świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­nego lub
 • spe­cjal­nego zasiłku opie­kuń­czego lub
 • dodatku do zasiłku rodzin­nego z tytułu opieki nad dziec­kiem w okre­sie korzy­sta­nia z urlopu wycho­waw­czego lub
 • zasiłku dla opie­kuna

przy­słu­guje jedno z tych świad­czeń wybrane przez osobę upraw­nioną.

 

Doda­tek z tytułu samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka

Doda­tek do zasiłku rodzin­nego z tytułu samot­nego wycho­wy­wa­nia dziecka przy­słu­guje
w wyso­ko­ści 193,00 zł mie­sięcz­nie na dziecko, nie wię­cej jed­nak niż 386,00 zł na wszyst­kie dzieci. Jeżeli dziecko jest nie­peł­no­sprawne ta kwota zwięk­sza się o 80 zł mie­sięcz­nie na dziecko, nie wię­cej niż 60 zł na wszyst­kie dzieci.
Doda­tek ten przy­słu­guje jeśli nie zostały zasą­dzone ali­menty na dziecko od dru­giego rodzica ponie­waż:

 • drugi z rodzi­ców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nie­znany,
 • powódz­two o usta­le­nie świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­nego zostało odda­lone.

Doda­tek przy­słu­guje rów­nież peł­no­let­niej oso­bie do ukoń­cze­nia 24 roku życia, uczą­cej się w szkole lub w szkole wyż­szej, jeżeli oboje rodzice osoby uczą­cej się nie żyją.


źródło zdjęcia: www.infor.pl

Doda­tek z tytułu wycho­wy­wa­nia dziecka w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej

Wyso­kość dodatku wynosi 95,00 zł mie­sięcz­nie i przy­słu­guje na trze­cie i na następne dzieci upraw­nione do zasiłku rodzin­nego. Przy­słu­guje podob­nie jak zasi­łek rodzinny jed­nemu z rodzi­ców dziecka, opie­ku­nowi fak­tycz­nemu lub praw­nemu.

Doda­tek z tytułu kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego

Wyso­kość dodatku do zasiłku rodzin­nego z tytułu kształ­ce­nia i reha­bi­li­ta­cji dziecka nie­peł­no­spraw­nego jest uza­leż­nione od jego wieku. Dla dziecka do 5 roku życia wynosi
90 zł mie­sięcz­nie, powy­żej 5 roku życia 110 zł mie­sięcz­nie.

Przy­słu­guje na dziecko z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści – do ukoń­cze­nia przez nie 16 lat lub z orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym lub o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, rów­nież po skoń­cze­niu 16 lat, ale mak­sy­mal­nie do ukoń­cze­nia 24 roku życia.


źródło zdjęcia: www.edziecko.pl

Doda­tek z tytułu pod­ję­cia przez dziecko nauki w szkole poza miej­scem zamiesz­ka­nia

Przy­słu­guje w kwo­cie 113 zł mie­sięcz­nie przez 10 mie­sięcy w roku w okre­sie pobie­ra­nia nauki od wrze­śnia do czerwca następ­nego roku kalen­da­rzo­wego. Jest przy­zna­wany
w związku z zamiesz­ki­wa­niem w miej­sco­wo­ści, w któ­rej znaj­duje się sie­dziba szkoły ponad­gim­na­zjal­nej lub szkoły arty­stycz­nej, w któ­rej reali­zo­wany jest obo­wią­zek szkolny
i obo­wią­zek nauki, a także szkoły pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjum w przy­padku dziecka lub osoby uczą­cej się, która posiada orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści.

W związku z dojaz­dem z miej­sca zamiesz­ka­nia do miej­sco­wo­ści, w któ­rej znaj­duje się sie­dziba szkoły, doda­tek wynosi 69,00 zł mie­sięcz­nie na dziecko.

Doda­tek z tytułu roz­po­czę­cia roku szkol­nego

Przy­słu­guje raz w roku szkol­nym w wyso­ko­ści 100 zł na dziecko i ma na celu czę­ściowe pokry­cie wydat­ków zwią­za­nych z roz­po­czę­ciem w szkole nowego roku szkol­nego.

Doda­tek przy­słu­guje rów­nież na dziecko roz­po­czy­na­jące roczne przy­go­to­wa­nie przed­szkolne (tzw. zerówkę).

Wnio­sek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakoń­cze­nia okresu zasił­ko­wego,
w któ­rym roz­po­częto rok szkolny albo roczne przy­go­to­wa­nie przed­szkolne.

Dodatki do zasiłku wypła­cane są co mie­siąc, razem z zasił­kiem rodzin­nym. Har­mo­no­gram wypłaty ustala podmiot reali­zu­jący świad­cze­nia.


Komentarze


Alicja /

Witajcie :) Nigdy nie mogłam połapać się w tych dodatkach, a tu wszystko w jednym artykule zebrane i tylko na temat. Dziękuję.