Kategorie bloga
Wszystko o Becikowym

Wszystko o Becikowym


 

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka zwaną potocznie „becikowym” reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie to istnieje od 2006 r., jest nieopodatkowane i wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

O świadczenie może ubiegać się:

 • jedno z rodziców dziecka - matka lub ojciec,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, który wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. 

Kryterium dochodowe zostało wprowadzone w 2012 roku. Obliczamy je odejmując od przychodu brutto: koszty uzyskania tego przychodu, należy podatek dochodowy od osób fizycznych, faktycznie wpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów) i ewentualne alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Gdzie złożyć wniosek, w jakim terminie i co do niego załączyć?

Wniosek o becikowe należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Aktualnie wniosek z załącznikami można złożyć online przez rządowy portal https://empatia.mpips.gov.pl (dotyczy to także wniosków dla programu 500 +, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i innych świadczeń rodzinnych). W przypadku wyboru drogi elektronicznej do podpisania wniosku konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego tzw. Profilu zaufanego ePUAP. Formularz wniosku możesz pobrać tutaj (załącznik w osobnym pliku)

Na złożenie wniosek o przyznanie becikowego jest czas od dnia narodzin do dnia ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Opiekunowie prawni, faktyczni lub rodzice adopcyjni mogą to zrobić do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką. Wnioski złożone po tych terminach nie zostaną rozpatrzone.

Do wniosku załączamy:

 1. kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka (lub dzieci) - oryginał do wglądu,
 2. kserokopię dokumentu tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe - oryginał do wglądu,
 3. zaświadczenie od lekarza lub położnej o opiece medycznej nad matką dziecka, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka). 
 4. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców 
 5. dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów przez każdego pełnoletniego członka rodziny, za rok poprzedzający okres zasiłkowy tzn. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Funkcjonuje to tak, że jeżeli w 2017 roku złożymy wniosek o becikowe do końca października, to brane będą pod uwagę dochody za rok 2015, a jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie to  dochody już za 2016 rok.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów:

 1. Zaświadczenie urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu;
 2. Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie;
 3. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny;
 4. Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości faktycznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 5. Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody;
 6. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z orzeczeniu sądu).

​​Nie zapomnij też o „becikowym samorządowym”!

Sprawdź w miejscowości w której mieszkasz czy władze samorządowe przewidziały w swoich budżetach środki na dodatkowe becikowe. O to jakie kryteria należy spełnić, by je otrzymać, najlepiej zapytać w urzędzie gminy (urzędzie miasta) lub w ośrodku pomocy społecznej miejsca zamieszkania.

i uwaga!

Od stycznia 2016 roku funkcjonuje nowe świadczenie na dziecko tzn. „Nowe becikowe” lub „Kosiniakowe”. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł na dziecko wypłacane przez okres 12 miesięcy. Więcej na ten temat piszemy tutaj.


Komentarze