Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Wsparcie dla Rodzin

Wróć
Kategorie bloga
Co powinieneś wiedzieć o Programie 500+?

Co powinieneś wiedzieć o Programie 500+?


Ta forma wsparcia ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, i jak wszystko swoje plusy i minusy. Miejmy jednak nadzieje, że jest dobrze gospodarowana w polskich domach i wykorzystywana z myślą o dzieciach. Ponad wszelkie opinie na ten temat, przedstawiamy najważniejsze informacje o Programie 500+, które powinieneś znać. 

Pro­gram „Rodzina 500+”

wpro­wa­dziła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań­stwa w wycho­wy­wa­niu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która weszła w życie z dniem 1 kwiet­nia 2016 r. Od tego czasu przy­zna­wane jest nie­opo­dat­ko­wana kwota 500 zł mie­sięcz­nie na dru­gie i kolejne dziecko., bez dodat­ko­wych warun­ków. Celem pro­gramu jest pomoc rodzi­com w wycho­wy­wa­niu dzieci oraz poprawa przy­ro­stu demo­gra­ficz­nego w Pol­sce. Przyj­rzyjmy się zasa­dom i warun­kom przy­zna­wa­nia tego świad­cze­nia.


źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

500 zł na dru­gie i kolejne dziecko

 • jest wypła­cane rodzi­com lub opie­ku­nom co mie­siąc, do ukoń­cze­nia przez dziecko 18 lat.
 • kry­te­rium docho­dowy nie obo­wią­zuje na dru­gie dziecko. To ozna­cza, że wspar­cie na dru­gie dziecko otrzyma każda rodzina, nie zależ­nie od wyso­ko­ści zarob­ków.

Ale na przy­kład:

Jeśli rodzi­com z jed­nym dziec­kiem, któ­rych dochód prze­kra­cza 800 zł, uro­dzi się dru­gie dziecko i tym samym dochód na osobę spad­nie poni­żej 800 zł, będzie przy­słu­gi­wało wspar­cie na dwoje dzieci, do ukoń­cze­nia przez nie 18 roku życia. Dziecko do 25 r. ż., które na­dal mieszka z rodzi­cami, jest brane pod uwagę w obli­cza­niu dochodu na osobę w rodzi­nie. Wów­czas młod­sze rodzeń­stwo na­dal otrzy­muje wspar­cie, jeśli dochód na osobę nie prze­kro­czy 800 zł (1200 zł w przy­padku dziecka nie­peł­no­spraw­nego). W przy­padku doro­słego rodzeń­stwa jest to wspar­cie tylko na jedno, to dru­gie dziecko.

500 zł także na pierw­sze dziecko

 • w przy­padku pierw­szego dziecka obo­wią­zuje kry­te­rium docho­dowe w wyso­ko­ści 800 zł netto na osobę w rodzi­nie, a w przy­padku rodziny z nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem 1200 zł netto na osobę.
 • kry­te­rium trzeba potwier­dzać co roku, skła­da­jąc w tym celu zaświad­cze­nie o docho­dach. Pod­sta­wowe dane o docho­dach gmina uzy­skuje sama.


źródło zdjęcia: źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

500 plus a inne świad­cze­nia dla rodzin

 • Świad­cze­nie wycho­waw­cze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy usta­la­niu prawa do świad­czeń z innych sys­te­mów wspar­cia, np. świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej, fun­du­szu ali­men­ta­cyj­nego, świad­czeń rodzin­nych, dodat­ków miesz­kaniowych.
 • W sytu­acjach szcze­gól­nych są sto­so­wane roz­wią­za­nia mająca na celu zapo­bie­ga­nie mar­no­tra­wie­niu świad­czeń finan­so­wych zgod­nie z ustawą p świad­cze­niach rodzin­nych.

Dla kogo świad­cze­nie?

Z pomocy mogą sko­rzy­stać zarówno rodziny, w któ­rych rodzice są w związku mał­żeń­skim jak i rodziny nie­pełne oraz rodzice pozo­sta­jący w nie­for­mal­nych związ­kach. W przy­padku rodzi­ców roz­wie­dzio­nych wspar­cie otrzyma ten rodzic, który fak­tycz­nie spra­wuje opiekę nad dziec­kiem. O świad­cze­nie mogą się ubie­gać:

 • matka lub ojciec dzieci
 • opie­ku­no­wie prawni dzieci
 • opie­ku­no­wie fak­tyczni dzieci
 • rodziny zastęp­cze i rodzinne domy dziecka (na każde dziecko, na pod­sta­wie ustawy
  o wspie­ra­niu rodziny i sys­te­mie pie­czy zastęp­czej)

Jeżeli rodzice wspól­nie wycho­wują dzieci tzn. obok dzieci z poprzed­nich związ­ków posia­dają wspólne dziecko do składu rodziny wli­czane będą wszyst­kie dzieci.


źródło zdjęcia: www.nowinki.pl

Rodzina 500 plus w UE

Świad­cze­nie wycho­waw­cze nie będzie przy­słu­gi­wać, jeżeli rodzi­nie przy­słu­guje za gra­nicą świad­cze­nie o podob­nym cha­rak­te­rze. Jeśli rodzic prze­bywa w innym pań­stwie UE i złoży tam wnio­sek o świad­cze­nia rodzinne, tam­tej­szy organ infor­muje o tym fak­cie wła­ści­wego mar­szałka woje­wódz­twa w Pol­sce. Ten zaś prze­każe te infor­ma­cje do wła­ści­wej gminy. Mecha­nizm ten eli­mi­nuje sytu­acje jed­no­cze­snego pobie­ra­nia świad­czeń w wię­cej niż jed­nym kraju.

Gdzie zło­żyć wnio­sek i w jakim ter­mi­nie?

Wnio­sek o świad­cze­nie z pro­gramu 500 + można zło­żyć tra­dy­cyj­nie we wła­ści­wym ze względu na miej­sce zamiesz­ka­nia Urzę­dzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej, w któ­rym wypła­cane są świad­cze­nia rodzinne lub online przez rzą­dowy por­tal:
https: //em­pa­tia. mpips. gov. pl. Wnio­sek o przy­zna­nie świad­czeń pro­gramu Rodzina 500+ składa się raz w roku. Pierw­sze świad­cze­nia są przy­znane do 30 wrze­śnia 2017 roku. Świad­cze­nie jest wypła­cane od mie­siąca, w któ­rym rodzice złożą wnio­sek. Do pro­gramu można dołą­czyć w dowol­nym momen­cie.

Zmiany w  500+ w nowym okresie programowania

W programie 500+, od 1 października 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

 • ujednolicono termin składania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, „Becikowe”, „Kosiniakowe”) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • utrata zatrudnienia przed upływem 3 miesięcy nie będzie traktowana jako utrata dochodu. Przepis ten po raz pierwszy będzie miał zastosowanie 1 października 2017 r.;
 • ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica to wymóg dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka;
 • w przypadku wątpliwości co do zamieszkiwania rodziny w Polsce, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień;
 • Wojewoda, a nie Marszałek Województwa (jak do tej pory) będzie organem właściwym w ustalaniu prawy do świadczenia, w przypadku gdy rodzic pracuje na terenie Unii Europejskiej.

Komentarze