Kategorie bloga
Co powinieneś wiedzieć o Programie 500+?

Co powinieneś wiedzieć o Programie 500+?


Ta forma wsparcia ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, i jak wszystko swoje plusy i minusy. Miejmy jednak nadzieje, że jest dobrze gospodarowana w polskich domach i wykorzystywana z myślą o dzieciach. Ponad wszelkie opinie na ten temat, przedstawiamy najważniejsze informacje o Programie 500+, które powinieneś znać. 

Pro­gram „Rodzina 500+”

wpro­wa­dziła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań­stwa w wycho­wy­wa­niu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która weszła w życie z dniem 1 kwiet­nia 2016 r. Od tego czasu przy­zna­wane jest nie­opo­dat­ko­wana kwota 500 zł mie­sięcz­nie na dru­gie i kolejne dziecko., bez dodat­ko­wych warun­ków. Celem pro­gramu jest pomoc rodzi­com w wycho­wy­wa­niu dzieci oraz poprawa przy­ro­stu demo­gra­ficz­nego w Pol­sce. Przyj­rzyjmy się zasa­dom i warun­kom przy­zna­wa­nia tego świad­cze­nia.


źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

500 zł na dru­gie i kolejne dziecko

 • jest wypła­cane rodzi­com lub opie­ku­nom co mie­siąc, do ukoń­cze­nia przez dziecko 18 lat.
 • kry­te­rium docho­dowy nie obo­wią­zuje na dru­gie dziecko. To ozna­cza, że wspar­cie na dru­gie dziecko otrzyma każda rodzina, nie zależ­nie od wyso­ko­ści zarob­ków.

Ale na przy­kład:

Jeśli rodzi­com z jed­nym dziec­kiem, któ­rych dochód prze­kra­cza 800 zł, uro­dzi się dru­gie dziecko i tym samym dochód na osobę spad­nie poni­żej 800 zł, będzie przy­słu­gi­wało wspar­cie na dwoje dzieci, do ukoń­cze­nia przez nie 18 roku życia. Dziecko do 25 r. ż., które na­dal mieszka z rodzi­cami, jest brane pod uwagę w obli­cza­niu dochodu na osobę w rodzi­nie. Wów­czas młod­sze rodzeń­stwo na­dal otrzy­muje wspar­cie, jeśli dochód na osobę nie prze­kro­czy 800 zł (1200 zł w przy­padku dziecka nie­peł­no­spraw­nego). W przy­padku doro­słego rodzeń­stwa jest to wspar­cie tylko na jedno, to dru­gie dziecko.

500 zł także na pierw­sze dziecko

 • w przy­padku pierw­szego dziecka obo­wią­zuje kry­te­rium docho­dowe w wyso­ko­ści 800 zł netto na osobę w rodzi­nie, a w przy­padku rodziny z nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem 1200 zł netto na osobę.
 • kry­te­rium trzeba potwier­dzać co roku, skła­da­jąc w tym celu zaświad­cze­nie o docho­dach. Pod­sta­wowe dane o docho­dach gmina uzy­skuje sama.


źródło zdjęcia: źródło zdjęcia: www.psychologiasprzedazy.biz

500 plus a inne świad­cze­nia dla rodzin

 • Świad­cze­nie wycho­waw­cze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy usta­la­niu prawa do świad­czeń z innych sys­te­mów wspar­cia, np. świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej, fun­du­szu ali­men­ta­cyj­nego, świad­czeń rodzin­nych, dodat­ków miesz­kaniowych.
 • W sytu­acjach szcze­gól­nych są sto­so­wane roz­wią­za­nia mająca na celu zapo­bie­ga­nie mar­no­tra­wie­niu świad­czeń finan­so­wych zgod­nie z ustawą p świad­cze­niach rodzin­nych.

Dla kogo świad­cze­nie?

Z pomocy mogą sko­rzy­stać zarówno rodziny, w któ­rych rodzice są w związku mał­żeń­skim jak i rodziny nie­pełne oraz rodzice pozo­sta­jący w nie­for­mal­nych związ­kach. W przy­padku rodzi­ców roz­wie­dzio­nych wspar­cie otrzyma ten rodzic, który fak­tycz­nie spra­wuje opiekę nad dziec­kiem. O świad­cze­nie mogą się ubie­gać:

 • matka lub ojciec dzieci
 • opie­ku­no­wie prawni dzieci
 • opie­ku­no­wie fak­tyczni dzieci
 • rodziny zastęp­cze i rodzinne domy dziecka (na każde dziecko, na pod­sta­wie ustawy
  o wspie­ra­niu rodziny i sys­te­mie pie­czy zastęp­czej)

Jeżeli rodzice wspól­nie wycho­wują dzieci tzn. obok dzieci z poprzed­nich związ­ków posia­dają wspólne dziecko do składu rodziny wli­czane będą wszyst­kie dzieci.


źródło zdjęcia: www.nowinki.pl

Rodzina 500 plus w UE

Świad­cze­nie wycho­waw­cze nie będzie przy­słu­gi­wać, jeżeli rodzi­nie przy­słu­guje za gra­nicą świad­cze­nie o podob­nym cha­rak­te­rze. Jeśli rodzic prze­bywa w innym pań­stwie UE i złoży tam wnio­sek o świad­cze­nia rodzinne, tam­tej­szy organ infor­muje o tym fak­cie wła­ści­wego mar­szałka woje­wódz­twa w Pol­sce. Ten zaś prze­każe te infor­ma­cje do wła­ści­wej gminy. Mecha­nizm ten eli­mi­nuje sytu­acje jed­no­cze­snego pobie­ra­nia świad­czeń w wię­cej niż jed­nym kraju.

Gdzie zło­żyć wnio­sek i w jakim ter­mi­nie?

Wnio­sek o świad­cze­nie z pro­gramu 500 + można zło­żyć tra­dy­cyj­nie we wła­ści­wym ze względu na miej­sce zamiesz­ka­nia Urzę­dzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej, w któ­rym wypła­cane są świad­cze­nia rodzinne lub online przez rzą­dowy por­tal:
https: //em­pa­tia. mpips. gov. pl. Wnio­sek o przy­zna­nie świad­czeń pro­gramu Rodzina 500+ składa się raz w roku. Pierw­sze świad­cze­nia są przy­znane do 30 wrze­śnia 2017 roku. Świad­cze­nie jest wypła­cane od mie­siąca, w któ­rym rodzice złożą wnio­sek. Do pro­gramu można dołą­czyć w dowol­nym momen­cie.

Zmiany w  500+ w nowym okresie programowania

W programie 500+, od 1 października 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

 • ujednolicono termin składania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, „Becikowe”, „Kosiniakowe”) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • utrata zatrudnienia przed upływem 3 miesięcy nie będzie traktowana jako utrata dochodu. Przepis ten po raz pierwszy będzie miał zastosowanie 1 października 2017 r.;
 • ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica to wymóg dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka;
 • w przypadku wątpliwości co do zamieszkiwania rodziny w Polsce, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień;
 • Wojewoda, a nie Marszałek Województwa (jak do tej pory) będzie organem właściwym w ustalaniu prawy do świadczenia, w przypadku gdy rodzic pracuje na terenie Unii Europejskiej.

Komentarze