Kategorie bloga
Fundusz Alimentacyjny - jak pozyskać środki?

Fundusz Alimentacyjny - jak pozyskać środki?


Według oficjalnych statystyk ponad 300 tys. dzieci dostaje alimenty nie od rodzica, ale od państwa. W lipcu br. Krajowy Rejestr Długów poinformował, że dług alimentacyjny przekroczył 10 mld zł. Nierzetelnym rodzicom, których zaległości alimentacyjne przekroczą trzy miesiące, grozi do roku więzienia.


Źródło zdjęcia: www.newsweek.pl

"Pamiętajmy, że ta norma karna nie będzie dotyczyła takich sytuacji, gdzie obiektywnie, ponad wszelką wątpliwość, rodzic nie jest w stanie spełnić tego obowiązku. Od tego jest Fundusz Alimentacyjny" - zastrzegł minister Ziobro.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości aktualnie ustalonych alimentów, ale nie może przekraczać kwoty 500 zł miesięcznie - to maksymalna kwota świadczenia.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie tytułu wykonawczego, czyli alimentów zasądzonych przez sąd lub zawartej ugody przed sądem albo mediatorem.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest też bezskuteczność egzekucji. Ta zachodzi jeśli w ciągu 2 miesięcy przed złożeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności z zaległych oraz bieżących alimentów. Fakt ten potwierdza komornik wydając stosowne zaświadczenie.


Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje:

  1. dziecku do ukończenia przez nie 18 lat,
  2. osobie pełnoletniej do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  3. osobie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez ograniczenia wiekowego.

Utrata prawa do świadczenia następuje, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej albo zawarła związek małżeński.

Fundusz Alimentacyjny wypłaca świadczenie alimentacyjne w okresach świadczeniowych. Trwają one od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski o świadczenie można składać już od 1 sierpnia. Wnioski w sprawie świadczenia alimentacyjnego składa się odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia. Formularze wniosku, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią załączniki do rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2015, poz. 2229).

Od 1 stycznia 2016 r. wniosek i załączniki do niego mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia– zakładka eWnioski. Formularz możesz otrzymać też w organie wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub skorzystać zamieszczonego tutaj.

Wszelkie kwestie świadczeń alimentacyjnych określa znowelizowana ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.). Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowych informacji szukaj na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


Komentarze