Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
Epidemia odry w Europie osiąga rekordowy poziom - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia

Epidemia odry w Europie osiąga rekordowy poziom - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia


Epidemia odry rozprzestrzenia się po Europie, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Osiągnęła ona najwyższy poziom od ośmiu lat. W przeciągu zaledwie sześciu miesięcy odnotowano  ponad 41 000 przypadków zachorowań. 

Epidemia odry

Na Ukrainie odnotowano największą liczbę zakażonych, bo aż ponad 23 000 dzieci i dorosłych. Z kolei w Serbii w wyniku zarażenia odrą zmarło aż 14 osób.  „W przeciągu 10 lat na odrę  zachorowało bardzo mało osób, jednak od 2016 roku obserwujemy gwałtowny wzrost liczby infekcji i przedłużających się epidemii" - mówi dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę. Zdaniem Dr Jakab wszystkie kraje powinny niezwłocznie podjąć działania w celu wykrycia i kwarantanny infekcji.

Po ostrzeżeniach Świtowej Organizacji Zdrowia,  Public Health England informuje, że każdy, kto nie przyjął trójskładnikowej szczepionki (MMR) przeciwko odrze, śwince i różyczce, powinien skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Tylko w Anglii do 13 sierpnia zostało potwierdzonych  828 przypadków zachorowań na odrę.

Analizując liczbę  osób zarażonych odrą w Europie od 2010 roku, można stwierdzić, że najwięcej przypadków zachorowań odnotowano w 2011 roku bo aż 33 197. Co ciekawe w 2016 roku odnotowano najmniejszą liczbę przypadków, jedynie  5 273. Niestety w bieżącym roku tylko w Anglii do 13 sierpnia zostało potwierdzonych  828 przypadków zachorowań na Odrę.

Dyrektor ds. Zdrowia publicznego w Anglii, dr Mary Ramsay powiedziała: "Zachęcamy ludzi, aby przed podróżą  do kraju, w którym trwa epidemia, upewnili  się, że zostali zaszczepieni szczepionką MMR.” Bo to właśnie osoby niezaszczepione, które podróżują po Europie są najbardziej narażone na zarażenie się odrą.

W 2000 roku w USA, odra zostały uznana za "wyeliminowaną". Oznaczało to, że ​​choroba nie była już w sposób ciągły przenoszona w obrębie kraju. Jednak amerykańscy nieszczepieni podróżnicy, mogą zachorować na odrę podczas  wizyty w innych krajach. W wyniku tego, po powrocie do kraju mogą zarazić odrą kolejne nieszczepione osoby, a tym samym doprowadzić do  wybuchu epidemii. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) ostrzega, że ​​endemiczna odra, która regularnie występowałaby w określonym obszarze, mogłaby ponownie się ulokować w USA.

"Badania pokazują, że ludzie, którzy odmawiają szczepionek, zgrupowują się w społecznościach" - twierdzi agencja. "Kiedy wirus odry trafi do grupy niezaszczepionych osób, epidemia jest o wiele  bardziej prawdopodobna. Społeczności te utrudniają kontrolowanie rozprzestrzeniania się choroby i sprawiają, że jesteśmy narażeni na ponowne pojawienie się wirusa w naszym kraju. "

Wczesne objawy odry

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób za wczesne objawy odry uważa gorączkę, katar, kaszel, czerwone oczy i ból gardła. Po pewnym czasie na całym ciele pojawia się charakterystyczna czerwona wysypka. Odra może okazać się bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w przypadku niemowląt i małych dzieci. Może doprowadzić do  zapalenia płuc, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci.

Jak chronić się przed odrą?

Ogólnoeuropejska epidemia odry, która doprowadziła do śmierci aż 37 osób, wywołała pytania o to, w jaki sposób możemy chronić siebie i swoich bliskich. Eksperci jednomyślnie odpowiadają – należy się szczepić. Od 1968 roku dostępna jest bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko odrze, która praktycznie eliminuje ryzyko zarażenia się chorobą. Dwie dawki szczepionki MMR dają aż 97% skuteczności.

"To przerażające, że w 2018 roku w Europie zmarło co najmniej 37 osób z powodu choroby, której całkowicie można było uniknąć” - powiedziała profesor Helen Bedford.

"Podczas gdy  w Wielkiej Brytanii ogólny wskaźnik szczepień MMR  u małych dzieci jest na ogół wysoki, wciąż jest mnóstwo osób,  które „przegapiły” szczepienia, gdy były maluchami." To właśnie ta grupa młodych ludzi, urodzona po roku 1998, jest najbardziej niepokojąca dla szefów ochrony zdrowia.

Odra, wysoce zakaźna infekcja wirusowa, rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a także poprzez bliski kontakt z chorym.  Bez leczenia może prowadzić do zapalenia płuc, zapalenia wątroby i infekcji mózgu i oczu, które mogą pozostawić ofiary ślepe lub spowodować śmierć.

"W przypadku choroby, której można zapobiec przy pomocy szczepionki, jeden przypadek zachorowania na odrę to o jeden za dużo, a liczba takich przypadków w tym roku jest zdumiewająca" - powiedziała dr Pauline Paterson.

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą, która może się szybko rozprzestrzeniać i prowadzić do poważnych komplikacji. Aby  ochronić społeczność potrzebna jest bardzo wysoka liczba szczepień wynosząca  95%. W przeciwnym razie wirus  odry może się rozprzestrzeniać, doprowadzając do epidemii.

Nigdy nie jest za późno, aby nadrobić zaległości w szczepieniu!  

Źródło: https://www.independent.co.uk


Komentarze