Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
W pułapce pozytywnego myślenia. Nie mów dziecku „Możesz wszystko!”

W pułapce pozytywnego myślenia. Nie mów dziecku „Możesz wszystko!”


Kiedy w portalach dla rodziców czytamy o tym, czego nie powinno się mówić dzieciom, to zwykle mowa o komunikatach obniżających motywację dziecka  („Nie poradzisz sobie”), porównujących („Bądź grzeczny jak twój brat”) czy obrażających („Nie bądź mięczak”). Rzadko mówi się o tym, że mówienie „Możesz wszystko!” także może mieć niekorzystne konsekwencje.

Motywacja to jedno, kłamstwo to już co innego

Istnieje kilka komunikatów motywujących, których właściwie nie powinno się używać względem dzieci – mimo niewątpliwie dobrych chęci, możemy im zaszkodzić. Które to słowa i dlaczego nie są prawdą, a „naciąganiem” rzeczywistości?

1. „Możesz wszystko!”

Mówimy tak, gdy chcemy, żeby dziecko uwierzyło w siebie. Poczuło się pewniej we własnej skórze. Aby naprawdę zrozumiało, że może wiele, musi tylko działać, postarać się.

Gdzie tkwi problem: W tym, że słowa „możesz wszystko” nie są prawdziwe. Jeśli ty i twój partner jesteście niskiego wzrostu i dziecko także nie rośnie jak na drożdżach, to szansa, że zostanie wybitnym koszykarzem, jest naprawdę minimalna. Jeśli córka szybko rozwiązuje zadania matematyczne, ale w zeszycie do polskiego błąd poganiany jest błędem, to nie – nie zdobędzie szkolnej nagrody za I miejsce w dyktandzie. Można by się upierać, że gdyby jednak, gdyby więcej pracy… ale spójrzmy realistycznie. Rozsądna i słuszna droga to wspieranie swoich silnych stron, a nie upieranie się na siłę, że „mogę wszystko”. Nikt z nas nie może.

Lepsza wersja: Zamiast mówić „możesz wszystko”, powiedz: „nie ma ludzi, którzy są świetni we wszystkim, co robią. Ale w niektórych rzeczach możesz być mistrzem!”

2. „Jesteś najlepszy”

Gdzie tkwi problem: Dziecko, które regularnie słyszy tego typu słowa i które zachowaniem dorosłych (np. ciągłym wychwalaniem najmniejszej drobnostki) utwierdzane jest w przekonaniu, że jest kimś wyjątkowym i najlepszym, w późniejszych latach może mieć poważne problemy. Egocentryzm i roszczeniowa postawa to tylko kilka skutków utwierdzania młodego człowieka w jego absolutnej wyjątkowości. Obie te cechy nie przysporzą mu ani sukcesów ani przyjaciół.

 Lepsza wersja: Nie mów „jesteś najlepszy” czy „jesteś wyjątkowy”. Zamiast tego powiedz: „Dostałeś kolejną piątkę z testu? Brawo, z matematyki jesteś naprawdę świetny, jestem z ciebie dumna!”. Różnica jest widoczna, prawda?

3. „Poradzisz sobie ze wszystkim”

Gdzie tkwi problem: Wszyscy jesteśmy ludźmi – twoje dziecko także. I uwierz, nie ma świecie ani jednego człowieka, który poradziłby sobie ze wszystkim. Przekonywanie o tym własnej pociechy będzie prowadziło tylko do tego, że nie będzie umiała poradzić sobie z własnymi porażkami.

Lepsza wersja: „Myślę, że sobie z tym poradzisz. Ale gdyby stało się inaczej, to głowa do góry, to nie strasznego. Coś wymyślimy!” – w ten sposób tłumaczysz, że błędy i porażki wliczone są w różne wyzwania, ale po nich także należy działać.

4. „Musisz spróbować i na 100% dasz radę!”

Gdzie tkwi problem: Jeśli jednak nie da rady, to zrzuci winę i poczucie rozczarowania na ciebie – a przecież przegrana czy porażka zawsze może się pojawić. Nie tylko dzieciom!

Lepsza wersja: „Koniecznie spróbuj – trzeba próbować wielu rzeczy, aby odkryć, w czym dobrze się czujemy i w czym jesteśmy dobrzy!”

O czym jeszcze warto pamiętać?

Dobre motywowanie to nie pełne optymizmu, ale i nierealne często słowa. Jest nim za to pomoc dziecku w pokonaniu rezygnacji, gdy próbuje czegoś dokonać, widzisz, że ma na to spore szanse, ale właśnie… straciło wiarę.

Posłużmy się przykładem związanym ze szkołą tańca. Gdy twoje dziecko wraca załamane, bo coś kompletnie mu nie wyszło, nie mów „dasz radę, przestań, przecież jesteś najlepsza” – ono widzi, że to nieprawda.

Opowiedz lepiej coś na własnym przykładzie, np. „A wiesz, że ja kiedyś też tak miałam? Chodziłam na zajęcia koszykówki i jeden ważny mecz zupełnie zepsułam. Nic mi nie wychodziło! Wróciłam do domu tak, jak ty, z płaczem i nie chciałam już nigdy grać. Ale spróbowałam jeszcze i jeszcze, potem znowu coś mi nie wyszło, ale było coraz lepiej, a potem nawet brałam udział w zawodach! Tylko ten, co nic nie robi, nigdy nie popełnia błędów!”.

"Jesteś mądra, jesteś dobra, jesteś ważna"

Na koniec małe przypomnienie słów ze znanego filmu „Służące”, kierowanych do małej dziewczynki. „Jesteś mądra. Jesteś dobra. Jesteś ważna” – warto przenieść je do swoich rozmów z dzieckiem. Bo choć pozornie są podobne do „jesteś najmądrzejsza” czy „jesteś najważniejsza”, niosą za sobą całkowicie inne przesłanie.


Komentarze