Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić, gdy dziecko mnie bije?

Co zrobić, gdy dziecko mnie bije?


Ostatnio wydarzyło się coś niepokojącego. Twoje ukochane dziecko Cię uderzyło. Zupełnie nie wiesz jak to się stało, ale podbiegło do Ciebie, ugryzło a następnie kopnęło. Niestety za kilka dni sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Za pierwszym razem starałaś się wytłumaczyć postępowanie malucha jednak teraz jego zachowanie zaczęło Cię niepokoić. Szukasz jakiegoś rozwiązania, bo nie wiesz co zrobić i jak się zachować gdy dziecko Cię bije?

Gdy zapytaliśmy Was o problemy rodzicielskie, napisaliście:

"Co robić, gdy dziecko bije mamę?"
"Co zro­bić gdy dziecko bije, gry­zie, szczy­pie mamę?"
"Pomocy, moja córka nie­długo będzie miała 4 lata, jest grzeczna, roz­wija się pra­wi­dłowo, ni­gdy nie mia­łam z nią więk­szych pro­blemów, ale od mie­siąca nie daje sobie komplet­nie rady z jej zacho­wa­niem. Roz­ma­wiam z nią. Tłu­ma­czę. Całe waka­cje poświę­ci­łam tylko córce. Ale coś się zmie­niło, wra­cam cza­sem ze spa­ceru i sama mam ochotę pła­kać. Z byle powodu zaczyna krzy­czeć, wręcz wrzesz­czeć bić mnie, tupac nogą itp…dziś także pod przed­szko­lem stara się w ten spo­sób coś uzy­skać. Sta­ram się zacho­wy­wać spo­koj­nie, mówić spo­koj­nie, uspo­koić ją, ale to nic nie daje…prze­czytałam wiele porad -  nic nie działa. Komplet­nie nie rozu­miem skąd taka zmiana …sły­sza­łam, że jest coś takiego jak bunt 4-latka, ale nie można też cał­ko­wi­cie ule­gać wymu­sza­niem dziecka. Jestem tak sko­ło­wana może gdzieś popeł­ni­łam błąd."

Jak widzicie, to częsty problem, z którym rodzice nie bardzo wiedzą jak sobie poradzić. Zacznijmy od źródła problemu.

Dlaczego dzieci biją rodziców?

Agresja, która skierowana jest w stronę rodziców najczęściej pojawia się już u 2 -3 latków. Maluchy gryzą, kopią ponieważ nie potrafią sobie poradzić z negatywnymi emocjami, złością i nerwami. Małe dzieci nie zdają sobie jeszcze nawet sprawy, że wyrządzają krzywdę drugiemu człowiekowi. Nie wiedzą, że kopnięcie, uderzenie, ugryzienie czy nawet szarpanie jest nieprzyjemne i bolesne. Maluchy takim zachowaniem mogą chcieć również zwrócić na siebie uwagę rodzica. Bardzo często rodzice zajęci są swoimi sprawami, a ich pociecha potrzebuje po prostu wspólnie spędzonego czasu.

Co zrobić, gdy dziecko mnie bije?

Nie krzycz, wytłumacz

Kiedy dziecko Cię uderzy, od razu złap je za rękę i przytrzymaj. Najlepiej przykucnij, abyś mogła spojrzeć mu w oczy. Stanowczym głosem jednak cały czas na spokojnie powiedz, że nie można tak robić i że takie uderzenie Cię boli. Twoja postawa najprawdopodobniej spowoduje, że maluch zacznie płakać. W brew pozorom to dobrze, dziecko w ten sposób uwolni nagromadzone w nim negatywne emocje. Pamiętaj, nigdy nie krzycz i nie bij dziecka. Takie zachowanie może przynieść tylko odwrotny skutek. Kiedy maluch zobaczy, że Ty jesteś spokojna i opanowana po chwili także się uspokoi.

Ustalcie zasady

Bardzo ważne jest ustalenie zasad jakie panują w Waszym domu. Kiedy dziecko będzie spokojne, usiądźcie wszyscy razem i ustalcie co wolno, a czego nie wolno robić. Poinformujcie malucha, że w tym domu nie można bić, kopać, gryźć. Oczywiście zasady te działają w obydwie strony. Wy również nie macie prawa podnieść na dziecko ręki.

Ustalcie konsekwencje za złamanie zasad 

Podczas ustalania zasad, ustalcie również konsekwencje jakie grożą za złe zachowanie. Dziecko musi zdawać sobie sprawę, że nie może bezkarnie nikogo bić. Kiedy maluch Cię uderzy, wytłumacz mu, że źle postąpił, że złamał zasady które wspólnie ustaliliście i musi ponieść karę. Karą może być zabranie na pewien czas ulubionej zabawki, bądź nie kupienie tej, którą obiecałaś. Dzień bez bajki na dobranoc bądź brak słodkiego deseru to również kara jaką dziecko może ponieść.

Poszukajcie sposobu na rozładowanie emocji dziecka

Każdy z nas czasami się zdenerwuje i ma w sobie złe emocje. Dorośli jednak wiedzą jak postępować w takiej sytuacji, dzieci niestety nie. Stąd też bicie, gryzienie czy kopanie rodziców. Dlatego tak ważne jest nauczenie dziecka jak radzić sobie ze złością, jak wyładowywać swoje nerwy. Powiedz maluchowi, że gdy jest zły może skakać, tupać nogami, machać rękami – te sposoby z całą pewnością pomogą mu w rozładowaniu nadmiaru negatywnej energii. Zadbaj również o to, by dziecko miało okazję do wyładowania swojej energii w pozytywny sposób. Możesz zabrać je na spacer, na plac zabaw, do bawialni. Dobrym pomysłem są również zajęcia dodatkowe: piłka nożna, sztuki walki, taniec, basen. To świetnie rozwiązanie dla maluchów, które rozpiera energia! Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w Waszej okolicy znajdziesz na Rodzicowo.pl. Masz możliwość filrtowania zarówno miasta, wieku, jak i rodzaju zajęć.

Bądź konsekwentna - trzymaj się ustalonych zasad

Bardzo ważne jest, abyś była konsekwentna. Nie ustępuj dziecku, nie daj się uderzyć, nie tłumacz i nie usprawiedliwiaj malucha. Za każdym razem, kiedy dziecko będzie chciało Cię uderzyć, złap jego rączkę i tłumacz. Postępuj tak aż do skutku. Daj się dziecku wypłakać, nie przytulaj go wtedy. Wiemy, że taka sytuacja jest bardzo ciężka dla każdego rodzica. Jeżeli jednak postąpisz tak kilkukrotnie dziecko zrozumie, że postępowało źle i oduczy się takiego zachowania.

Kiedy dziecko Cię uderzy, nie usprawiedliwiaj go tylko od razu zacznij działać. Im prędzej zareagujesz, tym szybciej maluch oduczy się bicia, gryzienia i kopania drugiej osoby. Jeżeli mimo wszystko, dziecko z dnia na dzień jest coraz gorsze i nie jesteś w stanie sama rozwiązać tego problemu, wybierz się do psychologa dziecięcego


Komentarze