Kategorie bloga
Książki, które pomogą rozwiązać najczęstsze problemy wychowawcze rodziców

Książki, które pomogą rozwiązać najczęstsze problemy wychowawcze rodziców


Odkąd na świat przyszły Wasze dzieci, na pewno pojawiły się problemy, z którymi nigdy wcześniej nie mieliście do czynienia. Bunty, niechęć do jedzenia, bicie rodziców, histerie, lęki i napady złości. Wiemy, że czasem jest Wam bardzo ciężko sobie z tym poradzić, rozumiemy to. Gdzie szukać pomocy, gdy już wszystkie domowe sposoby zawiodły? Możecie skorzystać z pomocy doradców rodziecielskich, psychologów i pedagogów, osób doświadczonych, szukać porad na portalu dla rodziców. Innym, bardzo dobrym źródłem wiedzy są książki. Trzeba tylko wiedzieć, które pozycje są naprawdę wartościowe, żeby nie tracić czasu i nerwów na te "byle jakie". 

W jednym z postów na Facebooku pytaliśmy, w czym możemy Wam pomóc, jakie problemy rozwiązać. Napisaliście mnóstwo wiadomości. Pogrupowaliśmy podobne trudne sytuacje i już trwają prace nad ich rozwiązaniem. Jeśli jednak problem jest palący Mariola Kurczyńska - doradca rodzicielski przygotowała listę książek, które poleca do danego tematu. Jej książka "Obudź w dziecku olbrzyma" również odpowiada na wiele pytań.

Jedze­nie

Wasze problemy:
1. Co zro­bić z małym nie­jad­kiem?
2. Jak prze­ko­nać dziecko pra­wie dziesięciolet­nie do posma­ko­wa­nia czer­wo­nych owo­ców i warzyw? Syn twier­dzi, że nie lubi, cho­ciaż ni­gdy nie posma­ko­wał. Jedyne owoce i warzywa, które jada to jabłka, gruszki, banany, ogórki zie­lone świeże i sałata. Pomocy!
3. Moja 8-latka nie je żad­nych warzyw
4. Mój syn twier­dzi, że będzie jadł warzywa jak będzie star­szy. Ale mówi tak każ­dego roku i nic się nie zmie­nia.
5. Nie pije żad­nych soków ani her­bat owo­co­wych. Tylko wodę mine­ralną i czarną słabą her­batę.
6. Córka nie chce jeść.
7. Jak pobu­dzić dziecko do jedze­nia nowych rze­czy? Je zupy, ziem­niaki, mieso itd. Jed­nak owoce, warzywa, jajka fuj. Gro­szek z mar­chewką fuj. Kanapki fuj. Śnia­da­nia to dra­mat. Cią­gle tylko płatki z mle­kiem i parówki chcia­łaby jeść. Na to nie mogę pozwo­lić jej. Jak mam wsta­wać o 6 rano żeby sie­bie ogar­nąć do pracy, a mała do przed­szkola i słu­chać jej lamen­tów, to potem moje 12 H w pracy mam po pro­stu doła.

Polecane książki:
Uśmiech­nij się, sia­damy do stołu, J. Juul
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska
Dziecko dzień po dniu, P. Druc­ker­man

Humorki/histeria/agre­sja

Wasze problemy:
1. Jak pora­dzić sobie z dziec­kiem, które zaczyna pła­kać i wrzesz­czeć na środku super­mar­ketu?
2. Jak pora­dzić sobie z 5-let­nią córką, która na każde „NIE” reaguje histe­rycz­nym dar­ciem buzi. Nie można nic zro­bić, bo ma być jak ona chce.
3. Co robić, gdy dziecko bije mamę?
4. Co zro­bić, gdy dziecko wymu­sza wszystko krzy­kiem i pła­czem?
5. Raz miała napad dużej zło­ści, płacz a raczej ryk, tupa­nie nogami, jakby chciała mnie ude­rzyć, rzu­ciła się na mnie. Od razu nie wzię­łam jej na ręce, jak się doma­gała tydzień temu.
6. Jak prze­brnąć przez bunt dwu­latka?
7. A ja wola­łam bunt mojej małej, bo tra­ge­dia jest bunt 4latki.
8. Co zro­bić gdy dziecko bije, gry­zie, szczy­pie mamę?
9. Co zro­bić, gdy na każde pyta­nie odpo­wiedź brzmi NIE. Dodam, że ma 20 mie­sięcy i wszystko rozu­mie co się do niego mówi.
10. Mały 12-latek, który od wieku przed­szkol­nego bun­tuje się, nie sza­nuje innych i do tego jest wul­garny i spra­wia pro­blemy wycho­waw­cze w szkole i poza nią. .co robić, kiedy NIE pomaga nic-tłu­ma­cze­nie itp. Syn ma ośmioro rodzeń­stwa w róż­nym wieku i z żad­nym dziec­kiem tak się nie działo i nie dzieje. Muszę tu nawet stwier­dzić, że ten 12-letni mały czło­wiek (a mój kochany mimo wszystko syn) - burzy spo­kój całej naszej dużej rodziny…przy­kre, ale tak jest i nawet tera­pia NIE pomaga. Poz­dra­wiam i pro­szę o rady.
11. Ja mam pro­blem z moja córką: od zawsze ma cieżki cha­rak­ter, nie słu­cha nikogo, mówi wprost to co czuje, ale teraz naj­gor­sze jest to, że jak coś jej nie gra to od razu prze­ra­źli­wie krzy­czy, jakby ktoś robił jej krzywdę. Ja jej tłu­ma­czę, ale to na nic, roz­ma­wiam z nią że tak nie wolno, bo ludzie pomy­ślą, że dzieje jej się krzywda i będę miała wizytę poli­cji i opieki. A ma dopiero 6 lat. Cho­ciaż w przed­szkolu jest bar­dzo grzeczna i spo­kojna, w domu jakby w nią dia­beł wsteępo­wał i nie­ raz na mie­ście też jej się to zdarza. Nie jest bita, ani nic w tym rodzaju, dostaje nagrody za dobre dni (cho­ciaż jest ich nie wiele). Jest tulona, cało­wana, mówie jej, że ją kocham, poświe­cam jej każdą wolną chwilę, bawimy się, ale ona tak i tak musi poka­zać swoje. Dla­tego pro­szę o pomoc, bo jest moim skar­bem i już nie wiem jak do niej dotrzeć i jak ją tego oduczyć. Naprawde opa­dają mi rece.
12. Moim pro­blemem jest autoagre­sja u mojej córki 9 lat, zdia­gno­zo­wany autyzm. Jeśli nie dosta­nie czego chce gry­zie się po nad­garst­kach. Drugi pro­blem to pam­persy. Jeśli załatwi swoje potrzeby zgła­sza, że jest siku lub kupka i domaga się prze­bra­nia, jeśli nie założę jej pam­persa i nie upil­nuje jej, wypróż­nia się w majtki.
13. 3,5 latek uparty jak stado kóz, nie posprząta zaba­wek, wszystko musi być jak on chce, wymu­sza to albo maru­dze­niem, rykiem, a przy odmo­wie ataki zło­ści, zło­śliwe zrzu­ca­nie wszyst­kiego na podłogę (wie, że tego nie zno­szę), nie chce iść za rękę, noto­rycz­nie ucieka, nie reagu­jąc na stój, stop, uwa­żaj, chodź, wróć itp.
14. Mam 6 córkę, prze­klina, wyzywa mnie od naj­gor­szych, w sumie nie tylko mnie, ucieka, nie słu­cha w ogóle, wymu­sza pła­czem i krzy­kiem, po pro­stu maka­bra. Co dzień to samo. Nic do niej nie dociera, pró­buje rządzić i mani­pu­lo­wać. Złość i agre­sja. Nie daję rady.
15. Mam pyta­nie co zro­bić, jeśli dziecko (jest w III kla­sie) nie­ chce sie­dzieć w kla­sie, krzy­czy, kopie, pła­cze. Nadmie­nię iz ma orze­cze­nie. Jest w szkole z kla­sami inte­gra­cyj­nymi.
16. Pomocy, moja córka nie­długo będzie miała 4 lata, jest grzeczna, roz­wija się pra­wi­dłowo, ni­gdy nie mia­łam z nią więk­szych pro­blemów, ale od mie­siąca nie daje sobie komplet­nie rady z jej zacho­wa­niem. Roz­ma­wiam z nią. Tłu­ma­czę. Całe waka­cje poświę­ci­łam tylko córce. Ale coś się zmie­niło, wra­cam cza­sem ze spa­ceru i sama mam ochotę pła­kać.Z byle powodu zaczyna krzy­czeć, wręcz wrzesz­czeć bić mnie, tupac nogą itp…dziś także pod przed­szko­lem stara się w ten spo­sób coś uzy­skać. Sta­ram się zacho­wy­wać spo­koj­nie, mówić spo­koj­nie, uspo­koić ją, ale to nic nie daje…prze­czytałam wiele porad -  nic nie działa. Komplet­nie nie rozu­miem skąd taka zmiana …sły­sza­łam, że jest coś takiego jak bunt 4-latka, ale nie można też cał­ko­wi­cie ule­gać wymu­sza­niem dziecka. Jestem tak sko­ło­wana może gdzieś popeł­ni­łam błąd
17. Mam pro­blem. Synek wszyst­kim rzuca: kloc­kami, zabaw­kami,  butami, butel­kami. Zawsze chce mój tele­fon, ale jak mu sie znu­dzi kli­ka­nie rzuca nim o ścianę czy we mnie…szan­ta­żuje pła­czem (na szczę­ście tylko w domu). Był kar­miony butelką , bo ja stra­ci­lam pokarm. Wyro­bił mu sie zwy­czaj uspo­ka­ja­nia butelką z wodą i teraz ma bli­sko 2 lata i na­dal pije z butelki, z tym, że nauczył się ją otwie­rać i wyle­wać na sie­bie itd. Pije wodę z doidy, ale to nie uspoka­ja, a na koniec się bawi wyle­wa­jac i rzucając kubecz­kiem. Wydaje sie że nie rozu­mie zasady dzia­la­nia nie­kapka, a ma 2 nie­kapki. Wyrzuca różne rze­czy do śmieci, swoją czapkę, buty, klocki…Kupi­łam mu z Wlk Bry­ta­nii klocki drew­niane, 2 wyrzu­cił, a fute­rał drew­niany rzu­cił i się poła­mał. U babci zbił miskę kotka, też rzu­ca­jąc. Zła­mał babci oku­lary, bo dawała mu do zabawy. Długo by wyli­czać. Jed­no­cze­śnie pra­wie nie umie bawić sie piłką, czyli kopać albo rzu­cać. Piłkę przy­nosi w rącz­kach. Ma rok i 10 mcy.

Polecane książki:
Dziecko dzień po dniu P. Druc­ker­man
„Nie” z miło­ści, J. Juul
Agre­sja nowe tabu, J. Juul
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Obo­wiązki

Wasze problemy:
1. Od kiedy zacząć uczyć dziecko w pomocy w obo­wiąz­kach domo­wych?
2. Co zro­bić kiedy 7-let­nie dziecko na hasło, np. „sprzą­tać” albo „pisać " ucieka z domu i chowa się po gara­żach, ogród­kach, szo­pach i co tylko mu przyj­dzie do głowy? Dodam, że tłu­ma­czę, roz­ma­wiam, pro­szę i nic.
3. Jak zachę­cić dzieci do pomocy w domu?

Polecane książki:
Jak nauczyć dziecko odpo­wie­dzial­no­ści, G. M. Duc­los
Każde dziecko może nauczyć się reguł, A. Kast_Zahn

Nau­ka­/mo­ty­wa­cja

Wasze problemy:
1. Jak moty­wo­wać dziecko do nauki? Mój syn ma „w nosie” jak wygląda jego zeszyt, a orto­gra­fia to w ogóle jest nie­istotna – prze­cież i tak wia­domo co napi­sał, tłu­ma­czy.
2. A co z robić kiedy ma na wszystko czas? Moja córka ma 12 lat i zdia­gno­zo­wane ADHD. Na wszystko czas ma, do szkoły wstaje za 10 minut 8 i wycho­dzi za 2 minuty 8, cho­ciaż ją budzę od 7.Odra­bia­nie lek­cji trwa 5 godzin tylko dla­tego, że nad nią stoję, bo ina­czej to by 8 godzin odra­biała! Jestem u kresu wytrzy­ma­ło­sci ner­wowej! Teraz 6 klasa przed nami, a ja już jestem kłeb­kiem ner­wów.
3. Jak wpły­nąć na dziecko, które do wszyst­kiego ma sło­miany zapał i chce coś robić tylko 5 mi­nut? A ma już 5 lat… Boję się że gdy pój­dzie do zerówki nie będzie współ­pra­co­wać z nauczy­cie­lami…
4. Jak zachę­cić dziecko do nauki?
5. Mój syn pój­dzie do siód­mej klasy, boję się co to będzie, nie chce się uczyć, led­wie prze­szedł. Wiem, że jak chce to potrafi się wyka­zać, ma też dys­lek­sję, wie­lo­ra­kie dys­funk­cje.
6. Jak zachę­cić 10-let­nie dziecko do szkoły? Pro­blem z naucz­cielką.

Polecane książki:
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska
Twoje kom­pe­tentne dziecko, J. Juul

Nagrody i kary

Wasze problemy:
1. System nagród i kar – czy sto­so­wać?
2. System kary i nagrody dzia­łał na początku, teraz jest płacz i lament.

Polecane książki:
Wycho­wa­nie bez nagród i kar A. Kohn
Pozy­tywna dys­cy­plina, J. Nel­sen

Mity doty­czące wycho­wa­nia

Wasze problemy:
1. Pro­po­nuję oba­lać mity jakie krążą w sfe­rze roz­woju dzieci, np. jak się wykrzy­czy jako nie­mowlę poćwi­czy płuca, albo bunt dwu­latka, trzy­latka itd., albo że bez nagród i kar dziecko nie będzie współ­pra­co­wać, albo moje ulu­bione: jak pła­cze, krzy­czy to prze­cież robi na złość rodzi­cowi i wiele, wiele innych.
2. Ja odkąd uro­dzi­łam synka (15msc) wciąż sły­szę: przy­zwy­cza­iłaś nosić, na głowę Ci wcho­dzi, wymu­sza, robi na złość, daj mu się wypła­kać, daj mu klapsa ostrze­gaw­czego, etc… Żal że doro­śli ludzie są aż tak pry­mi­tywni i zaco­fani!

Polecane książki:
Dziecko dzień po dniu, P. Druc­ker­man
Najsz­czę­śliw­sze dziecko w oko­licy H., Karp

Auto­ry­te­t/w­pływ innych

Wasze problemy:
1. Jak  5-latkę wypo­sa­żyć tak, by była odporna na wpływ dziadka i pra­babci? Głów­nie wypływa to z tego, że mama głu­poty gada. Do nich nie tra­fia, że jej szko­dzą tak robiąc. A mi robią pod górkę, bo przez to poko­nali w niej mój auto­ry­tet. Moja 5 latka nie ma we mnie auto­ry­tetu i juz burzy wszystko, co posta­nowi mama. Rozmowa z nimi nie wcho­dzi w grę bo były i co ja głu­pia się znam. A mam taką sytu­ację życiową że nie mogę zupeł­nie ich odciąć.
3. Pięciolet­nie dziecko mani­pu­lo­wane jest przez pozo­sta­łych człon­ków rodziny. Co wię­cej, wma­wiają różne głu­poty, co zabu­rza auto­ry­tet jako matki.
4. To ja mam tak z tatą dziecka, na wszystko pozwala, nosi na rękach, a potem na placu zabaw mały nie potrafi się bawić z dziećmi, bo chce wszystko i cią­gle pła­cze…

Polecane książki:
Życie w rodzi­nie J. Juul
Twoja kom­pe­tentna rodzina J. Juul

Pro­blemy fizjo­lo­gicz­ne­/p­sy­cho­lo­giczne

Wasze problemy:
1. Co zro­bić z chłop­cem, który nie ma czasu sie­dzieć na toa­le­cie, a jak już sie­dzi to nie­stety niewiele z tego wycho­dzi, a jed­nak majtki to chęt­nie bru­dzi. Prze­ba­dany przez sztab spe­cja­li­stów gastro­en­te­ro­lo­gii dzie­cięcej. Wszy­scy twier­dzą, że to pro­blem psy­cho­lo­giczny.
2. 11 mie­sięczne dziecko, od kilku mie­sięcy nie sypia dobrze: czę­sto się budzi, zasy­pia tylko przy piersi, budzi się z pła­czem z zamknię­tymi oczami; „zwie­dza” też łóżko: z zamknię­tymi oczami siada, kła­dzie się gdzie­kol­wiek, popła­kuje przy tym.
3. Mój syn po naro­dzi­nach sio­stry prze­stał korzy­stać z toa­lety i zała­twia sie w majtki. Co zro­bić, by znów nor­mal­nie korzy­stał z toa­lety?
4. Pro­blem pierw­szy doty­czy star­szego syna który ma 4 lata. Jest to dziecko bar­dzo wraż­liwe. W zeszłym roku roz­po­czął przed­szkole, duży stres, czę­ste cho­roby (przez prze­rost mig­dała dziecko miało nie­do­słuch, ale już jest ok), dziecko było bar­dzo wyco­fane. Dopiero teraz ma kolegę, z któ­rym się bawi, ale od mie­siąca nie chce robić kupy do kibelka. Kil­ka­na­ście razy na dzień popusz­cza kupę w majtki… Jak siada na toa­le­cie mówi, że nie umie zro­bić, albo że jak zrobi to nie uro­śnie… Ja wiem że to sie­dzi w psy­chice u niego. Bo Usg brzuszka nic nie wyka­zało… Do tego jest strasz­nym nie­jad­kiem, je tylko swoje wybrane rze­czy, nawet w przed­szkolu zawsze muszę coś zanieść… Kie­dyś dziecko męczące wszystko, za to teraz pra­wie nic nie je i ten pro­blem trwa już dwa lata.

Polecane książki: 
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Nauka nowych czyn­no­ści­/o­du­cza­nie

Wasze problemy:
1. Jak odzwy­czaić 4-latka od pie­luch, wszystko zawo­dzi?
2. I jak oduczyć 19-mie­sięczne dziecko od picia mleka w nocy? Jeśli nie wypije, pła­cze i się budzi nie chcąc póź­niej spać przez 4 godz.

Polecane książki:
Najsz­czę­śliw­szy śpioch w oko­licy H. Karp
W Paryżu dzieci nie gry­ma­szą, P. GDruc­ker­man

Smart­fo­ny­/ta­blety

Wasze problemy:
1. Jak odcią­gnąć dzieci od kom­pu­te­rów, tele­fonów, table­tów? Gdy nic innego nawet na siłę, wycieczki, zabawy nie wywo­łują u nich rado­ści. A zaka­za­nie wywo­łuje depre­sję, żal, obwi­nia­nie rodzi­ców

Polecane książki:
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Rozmowa z rodzi­cami

Wasze problemy:
1. Jak sku­tecz­nie wytłu­ma­czyć rodzi­cowi, że młody czło­wiek może mieć inne zda­nie, że chciałby po swo­jemu, że ina­czej nie zna­czy gorzej? Co zro­bić, żeby rodzice i inni człon­ko­wie rodzin nie pod­ci­nali mło­dzieży skrzy­deł, żeby dali im żyć?

Polecane książki:
Nasto­latki. Kiedy koń­czy się wycho­wa­nie, J. Juul
Zamiast wycho­wa­nia, J. Juul

Jak widzicie problemów jest sporo, a to jeszcze nie wszystkie...Mamy nadzieję, że skorzystacie z poleconych książek. Na blogu systematycznie będą pojawiać się również porady dla rodziców  dotyczące Waszych najczęstszych problemów, bądźcie na bieżąco. A jeśli znacie kogoś, kto może potrzebować tego artykułu przekażcie mu informację :) 

Mariola Kurczyńska - mama Oli, coach rodzicielski, doradca wychowawczy, pedagog, neuroterapeuta, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjalizuje się w pracy  w nurcie psychologii ewolucyjnej korzystając z naukowych podstaw neurobiologii. Prezentuje  podejście niedyrektywne oraz metody oparte  na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzi  warsztaty dla rodziców oraz indywidualne konsultacje. Autorka książki Obudź w dziecku olbrzyma. www.mariolakurczynska.pl
 

Komentarze