Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij
Zamknij

Blog Sposób na urwisa

Wróć
Kategorie bloga
Książki, które pomogą rozwiązać najczęstsze problemy wychowawcze rodziców

Książki, które pomogą rozwiązać najczęstsze problemy wychowawcze rodziców 3


Odkąd na świat przyszły Wasze dzieci, na pewno pojawiły się problemy, z którymi nigdy wcześniej nie mieliście do czynienia. Bunty, niechęć do jedzenia, bicie rodziców, histerie, lęki i napady złości. Wiemy, że czasem jest Wam bardzo ciężko sobie z tym poradzić, rozumiemy to. Gdzie szukać pomocy, gdy już wszystkie domowe sposoby zawiodły? Możecie skorzystać z pomocy doradców rodziecielskich, psychologów i pedagogów, osób doświadczonych, szukać porad na portalu dla rodziców. Innym, bardzo dobrym źródłem wiedzy są książki. Trzeba tylko wiedzieć, które pozycje są naprawdę wartościowe, żeby nie tracić czasu i nerwów na te "byle jakie". 

W jednym z postów na Facebooku pytaliśmy, w czym możemy Wam pomóc, jakie problemy rozwiązać. Napisaliście mnóstwo wiadomości. Pogrupowaliśmy podobne trudne sytuacje i już trwają prace nad ich rozwiązaniem. Jeśli jednak problem jest palący Mariola Kurczyńska - doradca rodzicielski przygotowała listę książek, które poleca do danego tematu. Jej książka "Obudź w dziecku olbrzyma" również odpowiada na wiele pytań.

Jedze­nie

Wasze problemy:
1. Co zro­bić z małym nie­jad­kiem?
2. Jak prze­ko­nać dziecko pra­wie dziesięciolet­nie do posma­ko­wa­nia czer­wo­nych owo­ców i warzyw? Syn twier­dzi, że nie lubi, cho­ciaż ni­gdy nie posma­ko­wał. Jedyne owoce i warzywa, które jada to jabłka, gruszki, banany, ogórki zie­lone świeże i sałata. Pomocy!
3. Moja 8-latka nie je żad­nych warzyw
4. Mój syn twier­dzi, że będzie jadł warzywa jak będzie star­szy. Ale mówi tak każ­dego roku i nic się nie zmie­nia.
5. Nie pije żad­nych soków ani her­bat owo­co­wych. Tylko wodę mine­ralną i czarną słabą her­batę.
6. Córka nie chce jeść.
7. Jak pobu­dzić dziecko do jedze­nia nowych rze­czy? Je zupy, ziem­niaki, mieso itd. Jed­nak owoce, warzywa, jajka fuj. Gro­szek z mar­chewką fuj. Kanapki fuj. Śnia­da­nia to dra­mat. Cią­gle tylko płatki z mle­kiem i parówki chcia­łaby jeść. Na to nie mogę pozwo­lić jej. Jak mam wsta­wać o 6 rano żeby sie­bie ogar­nąć do pracy, a mała do przed­szkola i słu­chać jej lamen­tów, to potem moje 12 H w pracy mam po pro­stu doła.

Polecane książki:
Uśmiech­nij się, sia­damy do stołu, J. Juul
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska
Dziecko dzień po dniu, P. Druc­ker­man

Humorki/histeria/agre­sja

Wasze problemy:
1. Jak pora­dzić sobie z dziec­kiem, które zaczyna pła­kać i wrzesz­czeć na środku super­mar­ketu?
2. Jak pora­dzić sobie z 5-let­nią córką, która na każde „NIE” reaguje histe­rycz­nym dar­ciem buzi. Nie można nic zro­bić, bo ma być jak ona chce.
3. Co robić, gdy dziecko bije mamę?
4. Co zro­bić, gdy dziecko wymu­sza wszystko krzy­kiem i pła­czem?
5. Raz miała napad dużej zło­ści, płacz a raczej ryk, tupa­nie nogami, jakby chciała mnie ude­rzyć, rzu­ciła się na mnie. Od razu nie wzię­łam jej na ręce, jak się doma­gała tydzień temu.
6. Jak prze­brnąć przez bunt dwu­latka?
7. A ja wola­łam bunt mojej małej, bo tra­ge­dia jest bunt 4latki.
8. Co zro­bić gdy dziecko bije, gry­zie, szczy­pie mamę?
9. Co zro­bić, gdy na każde pyta­nie odpo­wiedź brzmi NIE. Dodam, że ma 20 mie­sięcy i wszystko rozu­mie co się do niego mówi.
10. Mały 12-latek, który od wieku przed­szkol­nego bun­tuje się, nie sza­nuje innych i do tego jest wul­garny i spra­wia pro­blemy wycho­waw­cze w szkole i poza nią. .co robić, kiedy NIE pomaga nic-tłu­ma­cze­nie itp. Syn ma ośmioro rodzeń­stwa w róż­nym wieku i z żad­nym dziec­kiem tak się nie działo i nie dzieje. Muszę tu nawet stwier­dzić, że ten 12-letni mały czło­wiek (a mój kochany mimo wszystko syn) - burzy spo­kój całej naszej dużej rodziny…przy­kre, ale tak jest i nawet tera­pia NIE pomaga. Poz­dra­wiam i pro­szę o rady.
11. Ja mam pro­blem z moja córką: od zawsze ma cieżki cha­rak­ter, nie słu­cha nikogo, mówi wprost to co czuje, ale teraz naj­gor­sze jest to, że jak coś jej nie gra to od razu prze­ra­źli­wie krzy­czy, jakby ktoś robił jej krzywdę. Ja jej tłu­ma­czę, ale to na nic, roz­ma­wiam z nią że tak nie wolno, bo ludzie pomy­ślą, że dzieje jej się krzywda i będę miała wizytę poli­cji i opieki. A ma dopiero 6 lat. Cho­ciaż w przed­szkolu jest bar­dzo grzeczna i spo­kojna, w domu jakby w nią dia­beł wsteępo­wał i nie­ raz na mie­ście też jej się to zdarza. Nie jest bita, ani nic w tym rodzaju, dostaje nagrody za dobre dni (cho­ciaż jest ich nie wiele). Jest tulona, cało­wana, mówie jej, że ją kocham, poświe­cam jej każdą wolną chwilę, bawimy się, ale ona tak i tak musi poka­zać swoje. Dla­tego pro­szę o pomoc, bo jest moim skar­bem i już nie wiem jak do niej dotrzeć i jak ją tego oduczyć. Naprawde opa­dają mi rece.
12. Moim pro­blemem jest autoagre­sja u mojej córki 9 lat, zdia­gno­zo­wany autyzm. Jeśli nie dosta­nie czego chce gry­zie się po nad­garst­kach. Drugi pro­blem to pam­persy. Jeśli załatwi swoje potrzeby zgła­sza, że jest siku lub kupka i domaga się prze­bra­nia, jeśli nie założę jej pam­persa i nie upil­nuje jej, wypróż­nia się w majtki.
13. 3,5 latek uparty jak stado kóz, nie posprząta zaba­wek, wszystko musi być jak on chce, wymu­sza to albo maru­dze­niem, rykiem, a przy odmo­wie ataki zło­ści, zło­śliwe zrzu­ca­nie wszyst­kiego na podłogę (wie, że tego nie zno­szę), nie chce iść za rękę, noto­rycz­nie ucieka, nie reagu­jąc na stój, stop, uwa­żaj, chodź, wróć itp.
14. Mam 6 córkę, prze­klina, wyzywa mnie od naj­gor­szych, w sumie nie tylko mnie, ucieka, nie słu­cha w ogóle, wymu­sza pła­czem i krzy­kiem, po pro­stu maka­bra. Co dzień to samo. Nic do niej nie dociera, pró­buje rządzić i mani­pu­lo­wać. Złość i agre­sja. Nie daję rady.
15. Mam pyta­nie co zro­bić, jeśli dziecko (jest w III kla­sie) nie­ chce sie­dzieć w kla­sie, krzy­czy, kopie, pła­cze. Nadmie­nię iz ma orze­cze­nie. Jest w szkole z kla­sami inte­gra­cyj­nymi.
16. Pomocy, moja córka nie­długo będzie miała 4 lata, jest grzeczna, roz­wija się pra­wi­dłowo, ni­gdy nie mia­łam z nią więk­szych pro­blemów, ale od mie­siąca nie daje sobie komplet­nie rady z jej zacho­wa­niem. Roz­ma­wiam z nią. Tłu­ma­czę. Całe waka­cje poświę­ci­łam tylko córce. Ale coś się zmie­niło, wra­cam cza­sem ze spa­ceru i sama mam ochotę pła­kać.Z byle powodu zaczyna krzy­czeć, wręcz wrzesz­czeć bić mnie, tupac nogą itp…dziś także pod przed­szko­lem stara się w ten spo­sób coś uzy­skać. Sta­ram się zacho­wy­wać spo­koj­nie, mówić spo­koj­nie, uspo­koić ją, ale to nic nie daje…prze­czytałam wiele porad -  nic nie działa. Komplet­nie nie rozu­miem skąd taka zmiana …sły­sza­łam, że jest coś takiego jak bunt 4-latka, ale nie można też cał­ko­wi­cie ule­gać wymu­sza­niem dziecka. Jestem tak sko­ło­wana może gdzieś popeł­ni­łam błąd
17. Mam pro­blem. Synek wszyst­kim rzuca: kloc­kami, zabaw­kami,  butami, butel­kami. Zawsze chce mój tele­fon, ale jak mu sie znu­dzi kli­ka­nie rzuca nim o ścianę czy we mnie…szan­ta­żuje pła­czem (na szczę­ście tylko w domu). Był kar­miony butelką , bo ja stra­ci­lam pokarm. Wyro­bił mu sie zwy­czaj uspo­ka­ja­nia butelką z wodą i teraz ma bli­sko 2 lata i na­dal pije z butelki, z tym, że nauczył się ją otwie­rać i wyle­wać na sie­bie itd. Pije wodę z doidy, ale to nie uspoka­ja, a na koniec się bawi wyle­wa­jac i rzucając kubecz­kiem. Wydaje sie że nie rozu­mie zasady dzia­la­nia nie­kapka, a ma 2 nie­kapki. Wyrzuca różne rze­czy do śmieci, swoją czapkę, buty, klocki…Kupi­łam mu z Wlk Bry­ta­nii klocki drew­niane, 2 wyrzu­cił, a fute­rał drew­niany rzu­cił i się poła­mał. U babci zbił miskę kotka, też rzu­ca­jąc. Zła­mał babci oku­lary, bo dawała mu do zabawy. Długo by wyli­czać. Jed­no­cze­śnie pra­wie nie umie bawić sie piłką, czyli kopać albo rzu­cać. Piłkę przy­nosi w rącz­kach. Ma rok i 10 mcy.

Polecane książki:
Dziecko dzień po dniu P. Druc­ker­man
„Nie” z miło­ści, J. Juul
Agre­sja nowe tabu, J. Juul
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Obo­wiązki

Wasze problemy:
1. Od kiedy zacząć uczyć dziecko w pomocy w obo­wiąz­kach domo­wych?
2. Co zro­bić kiedy 7-let­nie dziecko na hasło, np. „sprzą­tać” albo „pisać " ucieka z domu i chowa się po gara­żach, ogród­kach, szo­pach i co tylko mu przyj­dzie do głowy? Dodam, że tłu­ma­czę, roz­ma­wiam, pro­szę i nic.
3. Jak zachę­cić dzieci do pomocy w domu?

Polecane książki:
Jak nauczyć dziecko odpo­wie­dzial­no­ści, G. M. Duc­los
Każde dziecko może nauczyć się reguł, A. Kast_Zahn

Nau­ka­/mo­ty­wa­cja

Wasze problemy:
1. Jak moty­wo­wać dziecko do nauki? Mój syn ma „w nosie” jak wygląda jego zeszyt, a orto­gra­fia to w ogóle jest nie­istotna – prze­cież i tak wia­domo co napi­sał, tłu­ma­czy.
2. A co z robić kiedy ma na wszystko czas? Moja córka ma 12 lat i zdia­gno­zo­wane ADHD. Na wszystko czas ma, do szkoły wstaje za 10 minut 8 i wycho­dzi za 2 minuty 8, cho­ciaż ją budzę od 7.Odra­bia­nie lek­cji trwa 5 godzin tylko dla­tego, że nad nią stoję, bo ina­czej to by 8 godzin odra­biała! Jestem u kresu wytrzy­ma­ło­sci ner­wowej! Teraz 6 klasa przed nami, a ja już jestem kłeb­kiem ner­wów.
3. Jak wpły­nąć na dziecko, które do wszyst­kiego ma sło­miany zapał i chce coś robić tylko 5 mi­nut? A ma już 5 lat… Boję się że gdy pój­dzie do zerówki nie będzie współ­pra­co­wać z nauczy­cie­lami…
4. Jak zachę­cić dziecko do nauki?
5. Mój syn pój­dzie do siód­mej klasy, boję się co to będzie, nie chce się uczyć, led­wie prze­szedł. Wiem, że jak chce to potrafi się wyka­zać, ma też dys­lek­sję, wie­lo­ra­kie dys­funk­cje.
6. Jak zachę­cić 10-let­nie dziecko do szkoły? Pro­blem z naucz­cielką.

Polecane książki:
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska
Twoje kom­pe­tentne dziecko, J. Juul

Nagrody i kary

Wasze problemy:
1. System nagród i kar – czy sto­so­wać?
2. System kary i nagrody dzia­łał na początku, teraz jest płacz i lament.

Polecane książki:
Wycho­wa­nie bez nagród i kar A. Kohn
Pozy­tywna dys­cy­plina, J. Nel­sen

Mity doty­czące wycho­wa­nia

Wasze problemy:
1. Pro­po­nuję oba­lać mity jakie krążą w sfe­rze roz­woju dzieci, np. jak się wykrzy­czy jako nie­mowlę poćwi­czy płuca, albo bunt dwu­latka, trzy­latka itd., albo że bez nagród i kar dziecko nie będzie współ­pra­co­wać, albo moje ulu­bione: jak pła­cze, krzy­czy to prze­cież robi na złość rodzi­cowi i wiele, wiele innych.
2. Ja odkąd uro­dzi­łam synka (15msc) wciąż sły­szę: przy­zwy­cza­iłaś nosić, na głowę Ci wcho­dzi, wymu­sza, robi na złość, daj mu się wypła­kać, daj mu klapsa ostrze­gaw­czego, etc… Żal że doro­śli ludzie są aż tak pry­mi­tywni i zaco­fani!

Polecane książki:
Dziecko dzień po dniu, P. Druc­ker­man
Najsz­czę­śliw­sze dziecko w oko­licy H., Karp

Auto­ry­te­t/w­pływ innych

Wasze problemy:
1. Jak  5-latkę wypo­sa­żyć tak, by była odporna na wpływ dziadka i pra­babci? Głów­nie wypływa to z tego, że mama głu­poty gada. Do nich nie tra­fia, że jej szko­dzą tak robiąc. A mi robią pod górkę, bo przez to poko­nali w niej mój auto­ry­tet. Moja 5 latka nie ma we mnie auto­ry­tetu i juz burzy wszystko, co posta­nowi mama. Rozmowa z nimi nie wcho­dzi w grę bo były i co ja głu­pia się znam. A mam taką sytu­ację życiową że nie mogę zupeł­nie ich odciąć.
3. Pięciolet­nie dziecko mani­pu­lo­wane jest przez pozo­sta­łych człon­ków rodziny. Co wię­cej, wma­wiają różne głu­poty, co zabu­rza auto­ry­tet jako matki.
4. To ja mam tak z tatą dziecka, na wszystko pozwala, nosi na rękach, a potem na placu zabaw mały nie potrafi się bawić z dziećmi, bo chce wszystko i cią­gle pła­cze…

Polecane książki:
Życie w rodzi­nie J. Juul
Twoja kom­pe­tentna rodzina J. Juul

Pro­blemy fizjo­lo­gicz­ne­/p­sy­cho­lo­giczne

Wasze problemy:
1. Co zro­bić z chłop­cem, który nie ma czasu sie­dzieć na toa­le­cie, a jak już sie­dzi to nie­stety niewiele z tego wycho­dzi, a jed­nak majtki to chęt­nie bru­dzi. Prze­ba­dany przez sztab spe­cja­li­stów gastro­en­te­ro­lo­gii dzie­cięcej. Wszy­scy twier­dzą, że to pro­blem psy­cho­lo­giczny.
2. 11 mie­sięczne dziecko, od kilku mie­sięcy nie sypia dobrze: czę­sto się budzi, zasy­pia tylko przy piersi, budzi się z pła­czem z zamknię­tymi oczami; „zwie­dza” też łóżko: z zamknię­tymi oczami siada, kła­dzie się gdzie­kol­wiek, popła­kuje przy tym.
3. Mój syn po naro­dzi­nach sio­stry prze­stał korzy­stać z toa­lety i zała­twia sie w majtki. Co zro­bić, by znów nor­mal­nie korzy­stał z toa­lety?
4. Pro­blem pierw­szy doty­czy star­szego syna który ma 4 lata. Jest to dziecko bar­dzo wraż­liwe. W zeszłym roku roz­po­czął przed­szkole, duży stres, czę­ste cho­roby (przez prze­rost mig­dała dziecko miało nie­do­słuch, ale już jest ok), dziecko było bar­dzo wyco­fane. Dopiero teraz ma kolegę, z któ­rym się bawi, ale od mie­siąca nie chce robić kupy do kibelka. Kil­ka­na­ście razy na dzień popusz­cza kupę w majtki… Jak siada na toa­le­cie mówi, że nie umie zro­bić, albo że jak zrobi to nie uro­śnie… Ja wiem że to sie­dzi w psy­chice u niego. Bo Usg brzuszka nic nie wyka­zało… Do tego jest strasz­nym nie­jad­kiem, je tylko swoje wybrane rze­czy, nawet w przed­szkolu zawsze muszę coś zanieść… Kie­dyś dziecko męczące wszystko, za to teraz pra­wie nic nie je i ten pro­blem trwa już dwa lata.

Polecane książki: 
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Nauka nowych czyn­no­ści­/o­du­cza­nie

Wasze problemy:
1. Jak odzwy­czaić 4-latka od pie­luch, wszystko zawo­dzi?
2. I jak oduczyć 19-mie­sięczne dziecko od picia mleka w nocy? Jeśli nie wypije, pła­cze i się budzi nie chcąc póź­niej spać przez 4 godz.

Polecane książki:
Najsz­czę­śliw­szy śpioch w oko­licy H. Karp
W Paryżu dzieci nie gry­ma­szą, P. GDruc­ker­man

Smart­fo­ny­/ta­blety

Wasze problemy:
1. Jak odcią­gnąć dzieci od kom­pu­te­rów, tele­fonów, table­tów? Gdy nic innego nawet na siłę, wycieczki, zabawy nie wywo­łują u nich rado­ści. A zaka­za­nie wywo­łuje depre­sję, żal, obwi­nia­nie rodzi­ców

Polecane książki:
Obudź w dziecku olbrzyma, M. Kur­czyń­ska

Rozmowa z rodzi­cami

Wasze problemy:
1. Jak sku­tecz­nie wytłu­ma­czyć rodzi­cowi, że młody czło­wiek może mieć inne zda­nie, że chciałby po swo­jemu, że ina­czej nie zna­czy gorzej? Co zro­bić, żeby rodzice i inni człon­ko­wie rodzin nie pod­ci­nali mło­dzieży skrzy­deł, żeby dali im żyć?

Polecane książki:
Nasto­latki. Kiedy koń­czy się wycho­wa­nie, J. Juul
Zamiast wycho­wa­nia, J. Juul

Jak widzicie problemów jest sporo, a to jeszcze nie wszystkie...Mamy nadzieję, że skorzystacie z poleconych książek. Na blogu systematycznie będą pojawiać się również porady dla rodziców  dotyczące Waszych najczęstszych problemów, bądźcie na bieżąco. A jeśli znacie kogoś, kto może potrzebować tego artykułu przekażcie mu informację :) 

Mariola Kurczyńska - mama Oli, coach rodzicielski, doradca wychowawczy, pedagog, neuroterapeuta, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjalizuje się w pracy  w nurcie psychologii ewolucyjnej korzystając z naukowych podstaw neurobiologii. Prezentuje  podejście niedyrektywne oraz metody oparte  na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzi  warsztaty dla rodziców oraz indywidualne konsultacje. Autorka książki Obudź w dziecku olbrzyma. www.mariolakurczynska.pl
 

Komentarze


Rafał /

trzeba przejrzeć te poradniki

Dorota /

Super! dziękuję za pozycje z odpowiedziami na najczęstsze problemy. Koniecznie przeczytam "Obudź w dziecku olbrzyma", M. Kur­czyń­ska

Katarzyna Bałuch /

Bardzo pomocny artykuł! Jak dla mnie kilka pozycji jest obowiązkowych :/