Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Profilaktyka

Wróć
Kategorie bloga
5 faktów dotyczących globalnego zdrowia psychicznego

5 faktów dotyczących globalnego zdrowia psychicznego


Szacuje się, że ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na zaburzenia psychiczne i zaburzenia rozwoju układu nerwowego. Przedstawiamy 5 faktów dotyczących zdrowia psychicznego, które powinniście znać.

1. Globalne statystyki dotyczące zdrowia psychicznego są słabo zdefiniowane, zmierzone i zrozumiane

Prawdziwe rozpowszechnienie zaburzeń zdrowia psychicznego na świecie pozostaje wciąż słabo poznane. Same statystyki diagnozy nie zbliżyłyby nas do prawdziwej liczby – problemy ze zdrowiem psychicznym w wielu przypadkach nie są zdiagnozowane. Jeśli opieralibyśmy się wyłącznie na diagnozie zdrowia psychicznego, wskaźniki rozpowszechnienia prawdopodobnie odzwierciedlałyby wydatki na opiekę zdrowotną.

Zdrowie psychiczne może obejmować szereg różnych, ale czasami powiązanych zaburzeń, takich jak depresja, lęk, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia odżywiania, schizofrenia oraz zaburzenia związane z zażywaniem alkoholu i narkotyków.

2. Zaburzenia psychiczne są dość powszechne

Około 1 na 6 osób na świecie, czyli 15%-20% cierpi z powodu jednego lub więcej zaburzeń psychicznych. Globalnie oznacza to, że w 2016 roku na różnego rodzaju zaburzenia cierpiało przeszło ponad miliard osób. Najwięcej osób cierpiało na zaburzenie lękowe, bo aż około 4 procent populacji.

3. Częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego nie wzrosła znacząco

Wiele osób ma wrażenie, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym znacznie wzrosły w ostatnich latach. Dane uzyskane przez IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) nie potwierdzają tego wniosku. Częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego i zażywania substancji jest w przybliżeniu taka sama jak 26 lat temu.  

Zaobserwowano jednak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych następuje powolny, ale stały wzrost depresji u nastolatków. Prawdą jest również, że rozpowszechnienie zaburzeń związanych z zażywaniem substancji (najbardziej zauważalnym przykładem jest liczba przypadków przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych) w ostatnich latach rośnie w niektórych krajach.

4. Zaburzenia psychiczne są częstsze u kobiet

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia związane z zażywaniem substancji powszechne są zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Jednakże większość zaburzeń sklasyfikowanych w zdrowiu psychicznym - czyli depresja, lęk, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zaburzenia odżywiania są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Odwrotnie jest w przypadku zaburzeń związanych z zażywaniem szkodliwych substancji. Prawie we wszystkich krajach uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest wyższe u mężczyzn niż u kobiet.

5. Edukacja i zatrudnienie są silnie powiązane ze zdrowiem psychicznym

Czynniki zaburzenia zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z używaniem substancji są złożone. Rzadko zdarza się, że zaburzenie zdrowia psychicznego można przypisać pojedynczemu czynnikowi lub przyczynie. Ta grupa zaburzeń zwykle wynika z interakcji poszczególnych atrybutów, zmiennych społecznych i czynników środowiskowych.  

Niemniej jednak poziom edukacji wydaje się mieć ważny związek z występowaniem depresji, ale silniejszy związek ma nasz status zatrudnienia. Depresja najrzadziej występuje pośród osób, które rozpoczęły edukację wyższą. Rozpowszechnienie depresji jest zazwyczaj najwyższe u osób, które nie podjęły nauki na poziomie szkoły średniej II stopnia. Wskaźniki depresji u osób poniżej średniego poziomu wykształcenia, które są zatrudnione, są porównywalne z poziomami innych poziomów wykształcenia. W szeregu badań wykazano również silną korelację między bezrobociem (a także niepewnością zatrudnienia), a zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów depresyjnych.

Ostatnio coraz bardziej zauważamy wpływ zdrowia psychicznego na całe nasze życie. Będąc rodzicem też czasem mamy wrażenie, że zmierzamy do kresu swoich możliwości. Krzyczymy na dzieci, nie mamy do nich siły i cierpliwości. Nie mamy ochoty na wymyślanie atrakcji dla dzieci, najlepiej żeby siedziały cicho. W związkach też nie zawsze jest dobrze. Dlatego powinniśmy propagować twierdzenie, że każdy w swoim życiu powinien choć raz wybrać się do psychologa. Dla dobra wszystkich. Mamy, które są przemęczone i nie czują się atrakcyjnie również. To żaden wstyd!

źródło: https://www.weforum.org


Komentarze