Pokaż
Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij
Zamknij

Regulamin

Regu­la­min rodzi­cowo.pl

Niniej­szy doku­ment okre­śla zasady korzy­sta­nia z plat­formy rodzi­cowo.pl (zwa­nej dalej „Plat­formą”), pro­wa­dzo­nej przez spółkę Algu Grupa sp. z o. o. sp. k. z sie­dzibą w Kiel­cach przy ul. Zagnań­ska 71 a, 25-558 Kielce, wpi­saną do KRS pod nume­rem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324.

[Definicje]

§1

1. Ter­miny użyte w regu­la­mi­nie ozna­czają:

1) Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min.

2) wła­ści­ciel Plat­formy – ozna­cza spółkę Algu Grupa sp. z o. o. sp. k. z sie­dzibą w Kiel­cach przy ul. Zagnań­ska 71 a, 25-558 Kielce, wpi­saną do KRS pod nume­rem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324.

3) Plat­forma – ozna­cza ser­wis infor­ma­cyjno-roz­ryw­kowy dzia­ła­jący pod domeną rodzi­cowo. pl.

4) Użyt­kow­nik – osoba będąca Kon­su­men­tem lub Przed­się­biorcą, która korzy­sta z Plat­formy, w tym osoba będąca Kon­su­men­tem lub Przed­się­biorcą, dla któ­rej utwo­rzone zostało Konto i która korzy­sta z Plat­formy na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szym regu­la­mi­nie.

5) Konto – admi­ni­stro­wany przez wła­ści­ciela Plat­formy panel Użyt­kow­nika, uru­cha­miany po doko­na­niu pro­cesu reje­stra­cji, na któ­rym utrzy­my­wane są infor­ma­cje doty­czące Użyt­kow­nika.

6) Reje­stra­cja – pro­ce­dura zakła­da­nia Konta.

7) Umowa – ozna­cza umowę świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną pomię­dzy Użyt­kow­nikiem a wła­ści­cie­lem Plat­formy, na warun­kach okre­ślo­nych w Regu­la­minie, doty­czącą usług ofe­ro­wa­nych w ramach Plat­formy.

8) Wpis – infor­ma­cja doty­cząca pla­cówki, insty­tu­cji, even­tów, zajęć poza­lek­cyj­nych lub jakie­go­kol­wiek innego wyda­rze­nia czy podmiotu zwią­zanego z opieką nad dziec­kiem
i jego cza­sem wol­nym.

9) Kon­su­ment – osoba fizyczna doko­nu­jącą z przed­się­biorcą czyn­no­ści praw­nej niezwią­zanej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową.

10) Przed­się­biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jed­nostka orga­ni­za­cyjna, o któ­rej mowa w art. 331§1 kodeksu cywil­nego, pro­wa­dząca we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zawo­dową

[Warunki korzystania z Platformy]

§2

1. W celu korzy­sta­nia z Plat­formy, Użyt­kow­nik musi mieć dostęp do urzą­dze­nia podłą­czo­nego do sieci Inter­net, zain­sta­lo­waną i zak­tu­ali­zo­waną wer­sję prze­glą­darki inter­ne­towej Inter­net Explo­rer, Chrome, Fire­Fox, Opera, z włą­czoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elek­tro­nicz­nej (e-mail).

2. Użyt­kow­ni­kowi nie wolno korzy­stać z kont innych Użyt­kow­ni­ków oraz udo­stęp­niać swo­jego Konta innym Użyt­kow­nikom.

[Korzystanie z Platformy, rejestracja i prowadzenie Konta, usługi świadczone w ramach Platformy]

§3

1. Usługi świad­czone w ramach Plat­formy są bez­płatne, z zastrze­że­niem nie­któ­rych usług dla Przed­się­bior­ców, któ­rych zakres i cena przed­sta­wiane są Przed­się­biorcy przez wła­ści­ciela Plat­formy na każ­do­ra­zowe zapy­ta­nie Przed­się­biorcy.

2. Użyt­kow­nik może korzy­stać z Plat­formy bez koniecz­no­ści doko­na­nia Reje­stra­cji. W takim wypadku Użyt­kow­nik może korzy­stać mię­dzy innymi z nastę­pu­ją­cych usług:

1) wyszu­ki­wa­nie i prze­glą­da­nie wpi­sów,

2) porów­ny­wa­nie wpi­sów w ramach danej kate­go­rii.

3. W wyniku Reje­stra­cji zostaje utwo­rzone dla Użyt­kow­nika Konto.

4. Reje­stra­cji można doko­nać wypeł­nia­jąc for­mu­larz reje­stra­cyjny, w któ­rym należy podać nastę­pu­jące infor­ma­cje:

a) nazwę użyt­kow­nika,

b) mia­sto,

c) rok uro­dze­nia,

d) adres e-mail,

e) hasło.

Infor­ma­cje, któ­rych poda­nie jest nie­zbędne do zało­że­nia Konta są wyraź­nie ozna­czone w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym.

5. Po wypeł­nie­niu i prze­sła­niu for­mu­la­rza reje­stra­cyj­nego na adres e-mail Użyt­kow­nika umiesz­czony w for­mu­la­rzu, zosta­nie nie­zwłocz­nie wysłana wia­do­mość potwier­dza­jąca Reje­stra­cję.

6. Wła­ści­ciel Plat­formy świad­czy na rzecz Użyt­kow­nika bez­płatną usługę w postaci utrzy­ma­nia Konta. Z zastrze­że­niem ust. 8 niniej­szego para­grafu, do zawar­cia umowy o świad­cze­nie tej usługi docho­dzi z chwilą otrzy­ma­nia przez Użyt­kow­nika wia­do­mo­ści, o któ­rej mowa w ust. 5 powy­żej. Umowa o utrzy­ma­nie Konta zawarta jest na czas nie­okre­ślony. Użyt­kow­nik w każ­dym cza­sie i bez poda­wa­nia przy­czyn może wypo­wie­dzieć tę umowę, poprzez zło­że­nie sto­sow­nego oświad­cze­nia lub żąda­nie usu­nię­cia Konta, co powo­duje roz­wią­za­nie umowy o świad­cze­nie usług utrzy­ma­nia Konta. W celu roz­wią­za­nia umowy o utrzy­ma­nie Konta należy wysłać e-mail na adres: kon­tak­t@ro­dzi­cowo. pl. Po otrzy­ma­niu maila, wysła­nego przez Użyt­kow­nika z konta mailo­wego, poda­nego przez Użyt­kow­nika w pro­ce­sie Reje­stra­cji, wła­ści­ciel Plat­formy wyśle do Użyt­kow­nika maila z prośbą o potwier­dze­nie żąda­nia usu­nię­cia Konta. Dane Użyt­kow­nika, który roz­wią­zał umowę o utrzy­ma­nie Konta zostają usu­nięte.

7. Zalo­go­wać się na Plat­for­mie można poprzez:

1) poda­nie adresu e-mail i hasła, wska­za­nych pod­czas Reje­stra­cji, albo

2) Face­bo­ok’a.

8. Zalo­go­wa­nie na Plat­for­mie za pośred­nic­twem Face­bo­ok’a jest jed­no­znaczne z akcep­ta­cją Regu­la­minu, a w wyniku zalo­go­wa­nia przez Face­bo­ok’a po raz pierw­szy, dla Użyt­kow­nika zostaje utwo­rzone Konto. Do zawar­cia umowy utrzy­ma­nia Konta docho­dzi z chwilą zalo­go­wa­nia się Użyt­kow­nika po raz pierw­szy na Plat­for­mie. Posta­no­wie­nia ust. 6 doty­czące wypo­wie­dze­nia maja odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie.

9. Zalo­go­wani Użyt­kow­nicy mają dostęp do dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści, w tym w szcze­gól­no­ści:

1) moż­li­wość doda­wa­nia/edytowania poszcze­gól­nych wpi­sów

2) komen­to­wa­nia wpi­só­w/ar­ty­ku­łów na blogu,

3) oceny wpi­só­w/ar­ty­ku­łów na blogu,

4) zapa­mię­ty­wa­nia na Kon­cie wpi­sów doda­nych do porów­na­nia,

5) doda­wa­nia wpi­sów.

10. Zabro­nione jest zamiesz­cza­nie przez Użyt­kow­ni­ków wśród infor­ma­cji dostęp­nych na Kon­cie tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.

11. Do zawar­cia umów (zwa­nych dalej „umo­wami”) pomię­dzy Użyt­kow­nikiem a wła­ści­cie­lem Plat­formy, na korzy­sta­nie z usług ofe­ro­wa­nych w ramach Plat­formy, docho­dzi z chwilą roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z Plat­formy przez Użyt­kow­nika, a w przy­padku usług świad­czo­nych Użyt­kow­nikom, któ­rzy doko­nali Reje­stra­cji z chwilą, o któ­rej mowa w ust. 6 i 8 powy­żej.

[Zgłaszanie zastrzeżeń i pomoc techniczna]

§4

1. Użyt­kow­nicy mogą zgła­szać uwagi i zastrze­że­nia zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem Plat­formy oraz skorzy­stać z pomocy tech­nicznej w razie pro­ble­mów doty­czą­cych jej funk­cjo­no­wa­nia drogą elek­tro­niczną, wysy­ła­jąc zapy­ta­nie na adres: kon­tak­t@ro­dzi­cowo. pl.

2. W zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym należy podać co naj­mniej dane osoby zgła­sza­ją­cej rekla­ma­cję, nie­zbędne do prze­sła­nia infor­ma­cji o wyniku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji oraz opis uwag lub zastrze­żeń do usługi świad­czo­nej przez rodzi­cowo. pl.

3. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji oraz udziel­nie odpo­wie­dzi o spo­so­bie jej roz­pa­trze­nia nastąpi w ter­mi­nie czter­na­stu dni od daty otrzy­ma­nia zgło­sze­nia przez rodzi­cowo.pl. W przy­padku wystą­pie­nia ewen­tu­al­nych bra­ków w zło­żo­nej rekla­ma­cji, rodzi­cowo.pl zwróci się do Użyt­kow­nika o ich uzu­peł­nie­nie zgod­nie z danymi wska­za­nymi w zgło­sze­niu rekla­ma­cji.

[Newsletter]

§5

Użyt­kow­nik może wyra­zić zgodę na udo­stęp­nie­nie swo­jego adresu e-mail rów­nież w celu wykorzy­sta­nia go przez wła­ści­ciela Plat­formy do wysy­ła­nia Użyt­kow­ni­kowi infor­ma­cji han­dlo­wych (dalej: „New­slet­ter”). Zasady zwią­zane ze świad­cze­niem usługi New­slet­ter’a okre­śla odrębny regu­la­min dostępny na Plat­for­mie.

[Polityka Prywatności]

§6

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków jest wła­ści­ciel Plat­formy.

2. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odbywa się na zasa­dach okre­ślo­nych w usta­wie o ochro­nie danych oso­bo­wych, usta­wie o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną oraz posta­no­wie­niach Regu­la­minu.

3. Udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dobro­wolny, a ich prze­twa­rza­nie nastę­puje:

1) w celu reali­za­cji umów,

2) na potrzeby dzia­łań mar­ke­tin­go­wych wła­ści­ciela Plat­formy.

4. Pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­padku, o któ­rym mowa w ust. 3 pkt 1) powy­żej, jest usta­wowe upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych nie­zbęd­nych w celu reali­za­cji umowy, zaś w przy­padku, o któ­rym mowa w ust. 3 pkt. 2) powy­żej, usta­wowe upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­padku, gdy jest to nie­zbędne dla wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­tora danych albo odbior­ców danych.

5. Dane oso­bowe zgro­ma­dzone w ramach Plat­formy mogą być także udo­stęp­nione:

1) odpo­wied­nim orga­nom pań­stwo­wym na ich żąda­nie na pod­sta­wie odpo­wied­nich

prze­pi­sów prawa,

2) innym oso­bom i podmio­tom – w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pisy prawa.

6. Zakres prze­twa­rza­nych w ramach Plat­formy danych obej­muje nastę­pu­jące dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ków: nazwę użyt­kow­nika, adres e-mail, rok uro­dze­nia, miej­sco­wość, hasło.

7. Wła­ści­ciel Plat­formy zapew­nia odpo­wied­nie środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych udo­stęp­nio­nych przez Użyt­kow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści unie­moż­li­wia­jące dostęp do nich oso­bom trze­cim lub ich prze­twa­rza­nie z naru­sze­niem prze­pi­sów prawa, zapo­bie­ga­jące utra­cie danych, ich uszko­dze­niu lub znisz­cze­niu.

8. Użyt­kow­nikom przy­słu­guje prawo:

1) dostępu do swo­ich danych oso­bo­wych, prawo doko­ny­wa­nia uzu­peł­nie­nia, korekt oraz aktu­ali­za­cji tre­ści danych w dro­dze komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej z wła­ści­cie­lem Plat­formy, poprzez edy­cję danych konta, po zalo­go­wa­niu się na Konto.

2) żąda­nia cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych lub ich usu­nię­cia, o ile oka­za­łyby się one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zebrane z naru­sze­niem prze­pi­sów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres kon­tak­t@ro­dzi­cowo. pl,

3) sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia ich danych oso­bo­wych (w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych prze­pi­sami prawa) oraz prawo żąda­nia ich usu­nię­cia, gdy staną się one zbędne do reali­za­cji celu, dla któ­rego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać maila na adres kon­tak­t@ro­dzi­cowo. pl.

9. Po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z Konta, w tym na sku­tek wypo­wie­dze­nia, o któ­rym mowa §3 ust. 6 Regu­la­minu, odmowy akcep­ta­cji zmian regu­la­minu, o któ­rej mowa w §9 ust. 2 Regu­la­minu, dane oso­bowe Użyt­kow­nika mogą być prze­twa­rzane w zakre­sie koniecz­nym do reali­za­cji nastę­pu­ją­cych celów:

1) docho­dze­nia odpo­wie­dzial­no­ści w związku z naru­sze­niem przez Użyt­kow­nika Regu­la­minu oraz prze­pi­sów prawa,

2) stwier­dze­nia, czy korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z usług było zgodne z Regu­la­minem oraz prze­pi­sami prawa.

[Odpowiedzialność właściciela Platformy]

§7

1. Infor­ma­cje znaj­du­jące się na Plat­for­mie są:

1) zbie­rane przez wła­ści­ciela Plat­formy z ogól­nie dostęp­nych źró­deł takich jak: GUS oraz inne wła­ściwe urzędy, w tym urzędy mar­szał­kow­skie, strony inter­ne­towe podmio­tów, roz­mowy tele­fo­niczne, bądź

2) zamiesz­czane w postaci wpisu bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­towej przez dane podmioty i insty­tu­cje, w tym orga­ni­za­to­rów poszcze­gól­nych event’ów.

2. Wła­ści­ciel Plat­formy nie jest zobo­wią­zany do spraw­dza­nia prze­ka­zy­wa­nych, prze­cho­wy­wa­nych lub udo­stęp­nia­nych przez niego danych. Wła­ści­ciel Plat­formy umoż­li­wia każ­demu podmio­towi lub insty­tu­cji zgło­sze­nie aktu­ali­za­cji bądź zmiany infor­ma­cji doty­czą­cych ich bez­po­śred­nio lub usług przez nich świad­czo­nych.

3. Wła­ści­ciel Plat­formy nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zmiany doko­ny­wane przez wła­ści­cieli poszcze­gól­nych pla­có­wek, insty­tu­cji lub orga­ni­za­to­rów even­t’ów.

4. Wypo­wie­dzi umiesz­czone w ramach Plat­formy wyra­żają punkt widze­nia Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy je zamiesz­czają, a wła­ści­ciel Plat­formy nie doko­nuje żad­nego auto­ma­tycz­nego moni­to­ringu komen­ta­rzy ani tre­ści zamiesz­cza­nych przez Użyt­kow­ni­ków.

[Pliki cookies]

§8

1. Wła­ści­ciel Plat­formy wyko­rzy­stuje pliki cookies w celu mię­dzy innymi umoż­li­wie­nia logo­wa­nia się do Konta, moni­to­ro­wa­nia ruchu Użyt­kow­ni­ków na Plat­for­mie, opra­co­wa­nia sta­ty­styk korzy­sta­nia z Plat­formy.

2. Witryny Plat­formy korzy­stają z Google Ana­ly­tics, usługi ana­lizy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. („Google”). Szcze­gó­łowe cele, do któ­rych Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stuje pliki cookies zostały opi­sane w odręb­nym doku­men­cie dostęp­nym pod adre­sem http: //www. google. com/in­tl/pl/po­li­cie­s/pri­va­cy­/key-term­s/#toc-terms-cookie.

3. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z cookies wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wienia na prze­glą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­padku korzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji witryn może oka­zać się nie­moż­liwe.

[Postanowienia końcowe]

§9

1. Niniej­szy regu­la­min jest czę­ścią tre­ści zawie­ra­nej umowy, a jego treść może być utrwa­lona poprzez wydru­ko­wa­nie, zapi­sa­nie na nośniku lub pobra­nie z Plat­formy.

2. Wła­ści­ciel Plat­formy zastrzega sobie prawo wpro­wa­dze­nia zmian do niniej­szego Regu­la­minu w przy­padku zmiany prze­pi­sów prawa lub w celu uspraw­nienia dzia­ła­nia Plat­formy, a także poprawy ochrony pry­wat­no­ści Użyt­kow­ni­ków i zapo­bie­ga­niu nad­uży­ciom. O zmia­nie Regu­la­minu wła­ści­ciel Plat­formy poin­for­muje Użyt­kow­ni­ków za pomocą wia­do­mo­ści prze­sła­nej drogą elek­tro­niczną, zawie­ra­jącą odno­śnik do tek­stu nowego regu­la­minu. Nowa wer­sja regu­la­minu wiąże zare­je­stro­wa­nych Użyt­kow­ni­ków, jeśli w ter­mi­nie 7 dni od dnia jej otrzy­ma­nia nie złożą oni oświad­cze­nia o braku akcep­ta­cji dla wpro­wa­dzo­nych w Regu­la­minie zmian. Wła­ści­ciel Plat­formy z chwilą otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o braku akcep­ta­cji zmian regu­la­minu usu­nie posia­dane przez Użyt­kow­nika Konto i poin­for­muje go o tym fak­cie.

3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­minem zasto­so­wa­nie mają prze­pisy prawa pol­skiego, w tym kodeksu cywil­nego, ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną lub innych ustaw mają­cych zasto­so­wa­nie do dzia­łal­no­ści i funk­cjo­no­wa­nia Plat­formy obo­wią­zu­ją­cych na tere­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

 

 

Data opu­bli­ko­wa­nia Regu­la­minu: 01.02.2017

 

 

 

 

Regu­la­min New­slet­tera rodzi­cowo. pl

Niniej­szy doku­ment okre­śla zasady korzy­stana z usługi New­slet­tera rodzi­cowo.pl, która to usługa świad­czona jest przez spółkę Algu Grupa sp. z o. o. sp. k. z sie­dzibą w Kiel­cach przy ul. Zagnań­ska 71 a, 25-558 Kielce, wpi­saną do KRS pod nume­rem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324, (zwa­nym dalej „rodzi­cowo. pl”). Dane kon­tak­towe: adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@rodzi­cowo. pl

[Rodzaj i zakres usługi]

§1

1. Usługa New­slet­tera (zwana dalej „usługą New­slet­tera”) polega na tym, że za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej, na podany przez użyt­kow­nika (zwa­nego dalej „Użyt­kow­nikiem”) adres poczty elek­tro­nicz­nej (adres e-mail), wysy­łana jest infor­ma­cja w for­mie listu elek­tro­nicz­nego (e-mail), zwana dalej „New­slet­te­rem”, zawie­ra­jąca infor­ma­cje doty­czące usług rodzi­cowo. pl.

2. Usługa New­slet­ter świad­czona jest nie­od­płat­nie przez czas nie­ozna­czony.

[Warunki świadczenia usługi]

§2

1. Korzy­sta­nie z usługi New­slet­ter wymaga posia­da­nia przez Użyt­kow­nika kom­pu­tera lub innego urzą­dze­nia mul­ti­me­dial­nego z dostę­pem do sieci Inter­net oraz posia­da­nia przez Użyt­kow­nika aktyw­nego konta poczty elek­tro­nicz­nej (e-mail).

2. W ramach świad­cze­nia usługi New­slet­te­r’a Użyt­kow­nik ma zakaz dostar­cza­nia i prze­ka­zy­wa­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.

[Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi]

§3

1. Korzy­stać z usługi New­slet­ter może każda osoba, która na stro­nie http://www.rodzicowo.pl wypeł­nia­jąc for­mu­larz reje­stra­cyjny zazna­czy check­box (zwany dalej „chceck­bo­x’em”) doty­czący wyra­że­nia zgody na otrzy­my­wa­nie New­slet­te­r’a na podany w for­mu­larzu adres e-mail. W przy­padku osób reje­stru­ją­cych się na Platfor­mie za pośred­nic­twem Face­bo­ok’a korzy­sta­nie z usługi New­slet­ter moż­liwe jest po klik­nię­ciu w check­box doty­czący New­slet­te­r’a, który pojawi się po pierw­szym zalo­go­wa­niu na Platfor­mie.

2. Zazna­cze­nie check­box’a powo­duje prze­sła­nie poda­nego adresu e-mail do rodzi­cowo.pl i nie powo­duje jesz­cze zawar­cia umowy o korzy­sta­nie z usługi New­slet­te­r’a.

3. Następ­nie Użyt­kow­nik na podany adres e-mail otrzy­muje mail akty­wa­cyjny, zawie­ra­jący odnie­sie­nie do Regu­la­minu. Prze­słany e-mail sta­nowi ofertę zawar­cia umowy o korzy­sta­nie z usługi New­slet­te­r’a. Klik­nię­cie w link akty­wa­cyjny konto Użyt­kow­nika znaj­du­jący się w tym mailu ozna­cza akcep­ta­cję Regu­la­minu i powo­duje przy­ję­cie oferty zło­żo­nej przez rodzi­cowo.pl, co jest rów­no­znaczne z zawar­ciem umowy o korzy­sta­nie z usługi New­slet­te­r’a.

4. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwili zre­zy­gno­wać z usługi New­slet­te­r’a, kli­ka­jąc w odpo­wiedni link umiesz­czony w stopce każ­dego New­slet­te­r’a.

5. Roz­po­czę­cie świad­cze­nia usługi New­slet­te­r’a nastąpi od razu po zawar­ciu umowy o korzy­sta­nie z usługi New­slet­te­r’a, na co jej Użyt­kow­nik wyraża niniej­szym zgodę.

[Polityka prywatności]

§4

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest rodzi­cowo. pl.

2. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odbywa się na zasa­dach okre­ślo­nych prze­pi­sami prawa, w tym w usta­wie o ochro­nie danych oso­bo­wych, usta­wie o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną oraz posta­nowieniach Regu­la­minu.

3. Udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dobro­wolny, a ich prze­twa­rza­nie nastę­puje:

1) w celu reali­za­cji usługi New­slet­tera,

2) na potrzeby dzia­łań mar­ke­tin­go­wych Sprze­dawcy oraz podmio­tów trze­cich.

4. Pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­padku, o któ­rym mowa w ust. 3 pkt 1), jest usta­wowe upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych nie­zbęd­nych w celu reali­za­cji umowy, zaś w przy­padku, o któ­rym mowa w ust. 3 pkt. 2) usta­wowe upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­padku, gdy jest to nie­zbędne dla wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­tora danych albo odbior­ców danych oraz zgoda Użyt­kow­ników wyra­żona poprzez ozna­cze­nie sto­sow­nego check­box’u w pro­ce­sie Reje­stra­cji.

5. Zgro­ma­dzone dane oso­bowe mogą być także udo­stęp­nione:

1) odpo­wied­nim orga­nom pań­stwo­wym na ich żąda­nie na pod­sta­wie odpo­wied­nich prze­pi­sów prawa,

2) innym oso­bom i podmio­tom – w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pisy prawa.

6. Zakres prze­twa­rza­nych danych obej­muje: adres e-mail.

7. Sprze­da­jący zapew­nia odpo­wied­nie środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych udo­stęp­nio­nych przez Klien­tów, w szcze­gól­no­ści unie­moż­li­wia­jące dostęp do nich oso­bom trze­cim lub ich prze­twa­rza­nie z naru­sze­niem prze­pi­sów prawa, zapo­bie­ga­jące utra­cie danych, ich uszko­dze­niu lub znisz­cze­niu.

8. Użyt­kow­ni­kom usługi przy­słu­guje prawo:

1) dostępu do swo­ich danych oso­bo­wych, prawo doko­ny­wa­nia uzu­peł­nie­nia, korekt oraz aktu­ali­za­cji tre­ści danych w dro­dze komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej ze Sprze­da­jącym lub poprzez edy­cję danych konta, po zalo­go­wa­niu się na Konto,

2) żąda­nia cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych lub ich usu­nię­cia, o ile oka­za­łyby się one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zebrane z naru­sze­niem prze­pi­sów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres kontakt@rodzi­cowo. pl,

3) sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia ich danych oso­bo­wych (w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych prze­pi­sami prawa) oraz prawo żąda­nia ich usu­nię­cia, gdy staną się one zbędne do reali­za­cji celu, dla któ­rego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać maila na adres kontakt@rodzi­cowo. pl.

9. Po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia z usługi new­slet­tera dane oso­bowe Użyt­kow­nika mogą być prze­twa­rzane w zakre­sie koniecz­nym do reali­za­cji nastę­pu­ją­cych celów:

1) docho­dze­nia odpo­wie­dzial­no­ści w związku z naru­sze­niem przez Użyt­kow­nika Regu­la­minu oraz prze­pi­sów prawa,

2) stwier­dze­nia, czy korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z usługi było zgodne
z Regu­la­minem oraz prze­pi­sami prawa.

[Reklamacje i pomoc techniczna]

§5

1. Rekla­ma­cje doty­czące usługi New­slet­ter można skła­dać: za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@rodzi­cowo. pl.

2. W zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym należy podać co naj­mniej dane osoby zgła­sza­ją­cej rekla­ma­cję, nie­zbędne do prze­sła­nia infor­ma­cji o wyniku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji oraz opis na czym pole­gały nie­pra­wi­dło­wo­ści w usłu­dze New­slet­te­r’a, świad­czo­nej przez rodzi­cowo. pl.

3. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji oraz udziel­nie odpo­wie­dzi o spo­so­bie jej roz­pa­trze­nia nastąpi
w ter­mi­nie czter­na­stu dni od daty otrzy­ma­nia zgło­sze­nia przez rodzi­cowo.pl. W przy­padku wystą­pie­nia ewen­tu­al­nych bra­ków w zło­żo­nej rekla­ma­cji, rodzi­cowo.pl zwróci się do Użyt­kow­nika o ich uzu­peł­nie­nie zgod­nie z danymi wska­za­nymi w zgło­sze­niu rekla­ma­cji.

4. Użyt­kow­nicy mogą sko­rzy­stać z pomocy tech­nicznej w razie pro­ble­mów doty­czą­cych usługi New­slet­te­r’a drogą elek­tro­niczną wysy­ła­jąc zapy­ta­nie na adres kontakt@rodzi­cowo. pl.

[Postanowienia końcowe]

§6

1. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo wpro­wa­dze­nia zmian do niniej­szego Regu­la­minu
w przy­padku zmiany prze­pi­sów prawa lub w celu uspraw­nienia dzia­ła­nia usługi, a także poprawy ochrony pry­wat­no­ści Użyt­kow­ników i zapo­bie­ga­niu nad­uży­ciom. O zmia­nie Regu­la­minu Użyt­kow­nicy zostaną poin­for­mo­wani za pomocą wia­do­mo­ści prze­sła­nej drogą elek­tro­niczną zawie­ra­jącą odno­śnik do tek­stu nowego regu­la­minu. Nowa wer­sja regu­la­minu wiąże Użyt­kow­ników, jeśli w ter­mi­nie 7 dni od dnia jej otrzy­ma­nia nie oświad­czą oni, że nie akcep­tują wpro­wa­dzo­nych w Regu­la­minie zmian i rezy­gnują z usługi New­slet­te­r’a.

2. Niniej­szy Regu­la­min dostępny jest nie­od­płat­nie na stro­nie rodzi­cowo.pl w for­mie, która umoż­li­wia pozy­ska­nie, odtwa­rza­nie i utrwa­la­nie tre­ści niniej­szego Regu­la­minu za pomocą sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego, któ­rym posłu­guje się Użyt­kow­nik. Utr­wa­le­nie, zabez­pie­cze­nie i udo­stęp­nie­nie tre­ści umowy doty­czącej usługi New­slet­ter nastę­puje przez prze­sła­nie Użyt­kow­nikowi na adres poczty elek­tro­nicz­nej podany w ramach reje­stra­cji tre­ści zawar­tej umowy.