Pomysł na rodzinne popo­łu­dnie? Kino, gale­ria lub teatr. Dzięki naszej wyszu­ki­warce znaj­dzie­cie insty­tu­cję kul­tury z ofertą dla naj­młod­szych. To spraw­dzona opcja zwłasz­cza dla tych, któ­rzy spę­dzają czas poza rodzinną miej­sco­wo­ścią. W kate­go­rii kul­tura zgro­ma­dzi­li­śmy oferty kin, teatrów, fil­har­mo­nii, oper, muzeów, gale­rii sztuki, domów kul­tury i innych.

Filmy, pokazy, spek­ta­kle, kon­certy, wystawy – to tylko nie­które z pro­po­zy­cji przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­cje kul­turalne z myślą o naj­młod­szych odbior­cach. Filmy, przed­sta­wie­nia teatralne czy ope­retki dla dzieci z pew­no­ścią okażą się zna­ko­mitą roz­rywką rów­nież dla doro­słych. Oferta kul­turalna przy­go­to­wana z myślą o dzie­ciach uczy je obco­wa­nia ze sztuką i róż­nymi for­mami wyrazu arty­stycz­nego. Oglą­da­nie przed­sta­wień na żywo roz­wija wyobraź­nię i pobu­dza kre­atywne myśle­nie. Być może dzięki oglą­da­niu innych arty­stów dziecko samo odkryje w sobie pasję i talent do aktor­stwa, śpiewu lub tańca? Na stro­nach Rodzi­cowo.pl na pewno znaj­dzie­cie pomysł na rodzinne spo­tka­nie z kul­turą i sztuką!