Pokaż
Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Pokaż

Dane firmy

*

*

*

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij
Zamknij

Warsztaty

Wróć

Na plat­for­mie Rodzi­cowo.pl czeka na Was prak­tyczna wyszu­ki­warka warsz­ta­tów dla dzieci i mło­dzieży, całych rodzin oraz rodzi­ców orga­ni­zo­wa­nych w całym kraju. Dzięki fil­trom z łatwo­ścią wyszu­ka­cie zaję­cia w kon­kret­nym miej­scu i cza­sie. Może­cie selek­cjo­no­wać wyda­rze­nia pod kątem wieku dziecka czy też czę­sto­tli­wo­ści orga­ni­zo­wa­nia. Warsz­taty dla dzieci i mło­dzieży roz­wi­jają wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści. Uczą kre­atyw­nego myśle­nia i są cie­kawą formą spę­dza­nia wol­nego czasu. Dzięki warsz­ta­tom dzieci mają oka­zję zin­te­gro­wa­nia się z rówie­śni­kami. Mogą roz­wi­jać swoje pasje i odkry­wać nowe inte­re­su­jące dzie­dziny.

Zaję­cia rodzinne to pro­po­zy­cja dla dzieci z opie­ku­nami. Doro­śli czę­sto zapo­mi­nają o tym, jak wygląda świat z punktu widze­nia dziecka. Dzięki warsz­ta­tom rodzin­nym będzie­cie mieli oka­zję, aby sobie to przy­po­mnieć. Wspólna zabawa z rodzi­cami to coś, czego dzieci bar­dzo potrze­bują w dzi­siej­szym zabie­ga­nym świe­cie.

W tej kate­go­rii znaj­dzie­cie rów­nież warsz­taty adre­so­wane spe­cjal­nie do rodzi­ców – zarówno tych, któ­rzy zostali nimi nie­dawno, jak i tych bar­dziej doświad­czo­nych. Na spo­tka­niach i zaję­ciach ze spe­cja­li­stami znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi na wiele rodzi­ciel­skich pytań.