„Polityka prywatności”

§1 

Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych osób, korzystających z Platformy internetowej Rodzicowo.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Platformy internetowej Rodzicowo.pl i jest jego integralną częścią. 
 3. Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie Platformy internetowej Rodzicowo.pl. 
 4. W ramach działalności Platformy zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników. Dane te są pozyskiwane w następujący sposób:
  1. przez dobrowolne podawanie danych i informacji przez Użytkowników w szczególności w Formularzu rejestracji, Formularzu Zamówienia, Formularzu Wpisu, Kalendarzu;
  2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies. 
 5. W ramach działalności Platformy zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Platformy, rodzaju oprogramowania z którego korzysta Użytkownik.  Informacje te będą wykorzystywane dla celów administrowania Platformą.
 6. Na Platformie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych odsyłających w szczególności do stron internetowych zarządzanych przez Użytkowników Sprzedających, które działają niezależnie od Platformy i nie są kontrolowane przez Organizatora. Strony internetowe, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zawierać odrębne od niniejszej Polityki prywatności zasady ochrony danych osobowych, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się wcześniej przed odwiedzeniem jakiejkolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych na Platformie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane za pomocą tych stron internetowych albo są gromadzone  za ich pośrednictwem. 

§2

Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach działalności Platformy jest Organizator Platformy internetowej Rodzicowo.pl, którym jest Algu Grupa Maciej Szczukiewicz z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, NIP: 9591732566, REGON: 260315920 . 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy może się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl 
 3. W ramach działalności Platformy przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu rejestracji, Formularzu Zamówienia lub Formularzu Wpisu, Kalendarzu, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki Produktów lub miejsca świadczenia Usług (o ile miejsce wykonania Usługi ma zostać wyznaczone przez Użytkownika Kupującego), lokalizacja Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu (jeżeli został podany przez Użytkownika), hasło, dane  dzieci, rok urodzenia, wiek dzieci, miejscowość, a także adres IP.
 4. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie Administrator instaluje na stronach Platformy i urządzeniach, których użytkownicy używają podczas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników czasie korzystania z Platformy, w celu:
 1. zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Platformy umowy, jaką użytkownik zawiera z administratorem. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO); 
 2. udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania obowiązków administratora związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. oferowania użytkownikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) usług administratora, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez użytkownika z Platformy będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez administratora, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. 
 2. Administrator nie pozyskuje danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarza wyłącznie te dane, które Użytkownicy samodzielnie i dobrowolnie podają w ramach korzystania z usług Platformy.  
 3. Do danych Użytkowników, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej. 
 4. Dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe. 
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe Administrator może również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą administratora podstawę prawną.  
 6. Wszystkie osoby, które będą miały dostęp do danych osobowych Użytkowników będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania danych w poufności. Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami. 
 7. Zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxu zawierającego zgodę na otrzymywanie, na podany przez Użytkownika numer telefonu, wiadomości tekstowych „SMS” dotyczących wykonania Umowy sprzedaży oraz dotyczących wykonania Usług świadczonych drogą elektroniczną obejmujących np. przypomnienia generowane z Kalendarza o zbliżających się terminach zarezerwowanych Usług oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora numeru telefonu jako danej osobowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. wiadomości SMS jest związane z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie i dla celów określonych powyżej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu świadczącego usługę wysyłania wiadomości tekstowych „SMS”. 
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Platformy na rzecz Użytkownika (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 6 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęto taki czas przechowywania danych, bowiem 6 lat to aktualnie najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy Administratorowi do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku. 
 9. W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami. 
 10. Dane przetwarzane dla na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy Administrator przetwarza przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowuje do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 
 11. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora w zakresie na jaki uzyskano zgodę Użytkownika Administrator będzie przetwarzać do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 12. Podanie danych osobowych w formularzach Platformy zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania Administrator nie może zawrzeć z umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których Użytkownik chce mieć dostęp. 
 13. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie Administrator nie będzie odpowiadał na zadane pytania.
 14. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.  
 15. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu Użytkownik przesyła oświadczenie o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych.
 16. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do usunięcia danych, jakie podał w formularzach Platformy. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem konta Użytkownika oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych usług. W dalszym ciągu Administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 17. Użytkownikowi przysługują nadto następujące uprawnienia w odniesieniu do jego danych osobowych: 
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. W zakresie danych osobowych podawanych przez Użytkowników w formularzach Platformy Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzi czynności automatycznego profilowania. 
 2. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji o zasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony jego danych osobowych. Administrator w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisów aktualnego brzmienia Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia i żądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ich zmiany lub poprawienia.     
 3. W treści Polityki Prywatności Administrator udostępnia Użytkownikowi wszelkie wymagane prawem informacje przed podaniem przez Użytkownika swoich danych osobowych oraz ewentualnym wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.  Rejestracja Użytkownika lub zamówienie przez niego usługi na Platformie jest możliwa wyłącznie po złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności oraz oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. 
 4. Celem ułatwienia Użytkownikowi odnalezienia oraz identyfikacji treści, o której mowa w art. 13 RODO, Administrator zamieszcza poniżej wyodrębnioną informację przeznaczoną dla osób, od których są zbierane dotyczące ich dane osobowe:
 5.   Celem ułatwienia Użytkownikowi odnalezienia oraz identyfikacji treści, o których mowa w pkt. 13 RODO, Administrator zamieszcza poniżej wyodrębnioną informację dla osób, od których są 

§3

Newsletter

 1. Zamówienie od Operatora elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (w tym newslettera) nie wymaga wypełnienia odrębnego formularza. Operator na potrzeby przesyłania newsletterów i pozostałych form marketingu elektronicznego przetwarza następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika w sposób spersonalizowany. 
 2. Newslettery zawierają informacje dotyczące Serwisów i usług Operatora (np. promocje, nowe oferty, akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje o treści marketingowej, dotyczące usług świadczonych w Serwisach.
 3. Wyrażenie zgody na marketing elektroniczny na adres e-mail jest zawsze dobrowolne. Operator nigdy nie uzależnia  rejestracji Użytkownika lub aktywacji Konta w Serwisie od wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:
, Polityka prywatności
 1. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na marketing elektroniczny na podany adres e-mail, która stanowi jednocześnie dla Operatora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele marketingowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości stanowiących marketing mailowy (wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego) nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia innych usług Administratora.
 2. Cofnięcie zgody na otrzymywanie elektronicznych wiadomości e-mail o treściach marketingowych dokonuje się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola w treści każdej takiej wiadomości. Niezależnie od sposobu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może w każdej chwili złożyć Administratorowi oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co dla Operatora będzie równoznaczne z cofnięciem zgody na marketing bezpośredni. Oświadczenie może być złożone w dowolnej firmie, Administrator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl     
 3. Niezależnie od newslettera lub innych marketingowych wiadomości elektronicznych Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości nie stanowiące newslettera odnoszą się bezpośrednio do usług Administratora i działalności  Platformy oraz obejmują informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Platformy, nowe funkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lub przekształceniach organizacyjnych Administratora). 

6.  Numer telefonu Użytkownika i marketing telefoniczny na podany numer telefonu

 1. Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby świadczenia zamówionych usług, w tym w szczególności ich weryfikowania i potwierdzania oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zamówionej usługi. W takim przypadku Administrator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS. 
 2. Użytkownik może zezwolić Administratorowi na informowanie o nowych usługach, ofertach, akcjach promocyjnych, poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu. Administrator zastrzega, że takie informacje lub oferty mogą stanowić  marketing bezpośredni towarów i usług.  
 3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i ofert na podany numer telefonu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:
, Polityka prywatności
 1. Użytkownik nieodpłatnie i w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie przez Operatora podanego numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

§4

Pliki cookies

 1. W ramach działalności Platformy są używane niewielkie pliki zwane „cookies”. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
 1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Platformy przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
 2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 3. Pliki cookies mogą być używane m.in. w następujących celach:
 1. umożliwienia korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rezerwacji lub zakupu Produktów lub Usług; 
 2. zapamiętania Produktów lub Usług dodanych do elektronicznego koszyka;
 3. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Platformy;
 4. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej; 
 5. monitorowania ruchu Użytkowników na Platformie, opracowania statystyk korzystania z Platformy.
 1. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
 2. W ramach działalności Platformy mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Organizatorem.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać samodzielnie zmienione przez Użytkowników. 
 4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie zamówienia może okazać się jednak niemożliwe. 
 5. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików Cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 1. przeglądarka Firefox
 2. przeglądarka Chrome;
 3. przeglądarka Internet Explorer;
 4. przeglądarka Microsoft Edge;
 5. przeglądarka Opera; 
 6. przeglądarka Safari; 
 7. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http: //www. google. com/intl/pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie.

§ 4

Postanowienia końcowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mailowy Administratora danych: kontakt@rodzicowo.pl

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25.05.2018