Regulamin platformy internetowej Rodzicowo.pl [Postanowienia Ogólne] § 1

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady działania platformy internetowej rodzicowo.pl (zwanej dalej „Platformą”) prowadzonej przez Algu Grupa Maciej Szczukiewicz z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, NIP: 9591732566, REGON: 260315920, a także zasady i warunki korzystania z tej platformy przez Użytkowników. 2. Platforma jest internetowym serwisem informacyjno – transakcyjnym umożliwiającym zamieszczanie wpisów dotyczących usług świadczonych przez poszczególnych Użytkowników Sprzedających lub sprzedawanych przez nich Produktów, a także wyszukiwanie Produktów lub Usług oraz dokonywanie rezerwacji lub zakupu przez Użytkowników Zamawiających poszczególnych Produktów lub Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy przez Użytkowników Sprzedających. 3. Organizatorem Platformy i podmiotem świadczącym usługi Platformy jest Algu Grupa Maciej Szczukiewicz z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, NIP: 9591732566, REGON: 260315920, zwana dalej „Organizatorem”, za wyjątkiem usługi płatniczej PayU związanej z zapłatą należności z tytułu promowania Wpisów na Platformie lub zamawiania za pośrednictwem Platformy Produktów lub Usług, która jest wykonywana przez instytucję płatniczą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Użytkownika. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. 4. Dokonanie Rejestracji i korzystanie z usług Platformy wymaga zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności. 5. Niniejszy regulamin określa także: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Platformy i warunki ich świadczenia; 2) warunki zawierania i rozwiązywania umów; 3) tryb postępowania reklamacyjnego. 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 7. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, za wyjątkiem usług, które Organizator wyraźnie oznaczył jako płatne poprzez podanie ich ceny lub informacji o odpłatności na stronach internetowych Platformy lub w niniejszym regulaminie. 8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa (w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, prawa autorskie) oraz zasady uczciwej konkurencji. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie powyższego zakazu. 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających prawa innych Użytkowników lub osób trzecich. 10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu dotyczących zamieszczania na Platformie przez Użytkowników Sprzedających Wpisów lub Ogłoszeń, o których mowa w § 6 i § 7 niniejszego Regulaminu, zawartość Platformy stanowi własność Organizatora i jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11. Korzystanie z Platformy powinno odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 12. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów. 13. Użytkownicy zezwalają Organizatorowi na stosowanie komunikacji w formie poczty elektronicznej przesyłanej na adresy e-mail podane w procesie rejestracji. Użytkownicy – poprzez podanie numeru telefonu i zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie dokonywania procesu rejestracji lub składania zamówienia – mogą zezwolić Organizatorowi Platformy na przesyłanie do nich wiadomości tekstowych (SMS) z informacjami dotyczącymi np. potwierdzenia zamówienia Produktu lub Usługi, informacji o zbliżającym się terminie płatności, informacji o zbliżającym się terminie w Kalendarzu. Zasady i warunki przesyłania Użytkownikom Zamawiającym wiadomości tekstowych SMS, w tym wysokość opłat należnych z tego tytułu Organizatorowi określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 14. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 1) powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić jej funkcjonowanie; 2) korzystać z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników; 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

[Definicje] §2

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Regulamin – niniejszy regulamin. 2) właściciel Platformy lub Organizator – oznacza Algu Grupa Maciej Szczukiewicz z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, NIP: 9591732566, REGON: 260315920. 3) Użytkownik – osoba będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą, która korzysta z Platformy, w tym osoba będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą, dla której utworzone zostało Konto i która korzysta z Platformy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w tym osoba zainteresowana zakupem oferowanych za pośrednictwem Platformy Produktów lub Usług, a także osoba zainteresowana sprzedażą, za pośrednictwem Platformy, Produktów lub Usług. 4) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 6) Użytkownik Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika, zainteresowana wyszukiwaniem, rezerwacją lub zakupem poszczególnych Produktów lub Usług sprzedawanych za pośrednictwem Platformy przez Użytkowników Sprzedających. 7) Użytkownik Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika, prezentująca wpisy swoich Produktów lub Usług lub sprzedająca, za pośrednictwem Platformy, Produkty lub świadczone Usługi. 8) Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, utworzony i utrzymywany przez właściciela Platformy indywidualny panel Użytkownika Zamawiającego lub Sprzedającego na Platformie, tj. oznaczony podanym przez danego Użytkownika loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym są gromadzone i utrzymywane dane podane przez Użytkownika, a także inne, szczegółowe informacje dotyczące aktywności Użytkownika, w szczególności informacje o dokonanych rezerwacjach lub zamówieniach Produktów lub Usług, dokonanych płatnościach, uruchamiany po dokonaniu procesu Rejestracji. 9) Rejestracja – procedura zakładania Konta za pomocą formularza zamieszczonego na Platformie. 10) Formularz rejestracji – należy przez to rozumieć funkcjonalność Platformy pozwalającą na wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich pól na stronie internetowej Platformy i podanie odpowiednich danych w celu złożenia Konta. 11) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą usług elektronicznych oferowanych w ramach Platformy. 12) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Organizatora Platformy polegające na m.in: utrzymaniu Konta Użytkownika na Platformie oraz udostępnianiu Użytkownikom infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do zamieszczania Wpisów lub Ogłoszeń i ich prezentowania, a także wyszukiwania i dokonywania zakupu Produktów lub Usług. 13) Usługa – usługa świadczona przez Użytkownika Sprzedającego prezentowana lub sprzedawana za pośrednictwem Platformy. Usługi mogą być sprzedawane pojedynczo lub w formie pakietów z wyznaczonymi dniami, godzinami i czasem trwania. 14) Produkt – rzecz sprzedawana przez Użytkownika Sprzedającego za pośrednictwem Platformy. 15) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym, a Użytkownikiem Zamawiającym. 16) Strefa Biznesu – część Platformy stworzona dla Sprzedających umożliwiająca w szczególności dodawanie Wpisów i ich edytowanie, zamawianie promowania Wpisów, dodawanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktów lub Usług, przeglądanie historii płatności, przeglądanie statystyk wyświetlania Wpisów, a także kwot uiszczonych przez Użytkowników Zamawiających z tytułu zakupionych Produktów lub Usług. 17) Strefa Rodzica – część Platformy stworzona dla Użytkowników Zamawiających umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie Wpisów, zamawianie lub rezerwowanie poszczególnych Produktów lub Usług sprzedawanych przez Użytkowników Sprzedających, w tym przy użyciu funkcjonalności Portalu w postaci Kalendarza, a także ich opłacanie. 18) Formularz Wpisu – to funkcjonalność Portalu pozwalająca na wybranie kategorii wpisu, wypełnienie poszczególnych pól na stronie internetowej Portalu, podanie odpowiednich danych i zamieszczenie stosownych materiałów informacyjnych dotyczących treści ogłoszenia dotyczącego świadczonej przez Sprzedającego usługi lub sprzedawanego przez niego Produktu. 19) Formularz Zamówienia – to funkcjonalność Portalu pozwalająca na wypełnienie poszczególnych pól na stronie internetowej Portalu i podanie odpowiednich danych na stronie internetowej po dodaniu wybranej Usługi lub Produktu do elektronicznego Koszyka. 20) Wizytówka/Wpis – informacja dotycząca placówki, instytucji, eventów, zajęć pozalekcyjnych lub jakiegokolwiek innego wydarzenia czy podmiotu związanego z opieką nad dzieckiem i jego czasem wolnym i świadczonych usług wraz z wszystkimi dodatkowymi informacjami, które zostają zamieszczone w Portalu przez Użytkownika Sprzedającego, a w szczególności: opis, cena usługi, zdjęcia itp. 21) Ogłoszenie – zamieszczane w Portalu przez Użytkownika Sprzedającego ogłoszenie dotyczące sprzedawanego Produktu lub Usługi świadczonej przez Użytkownika Sprzedającego, które prezentowane jest za pośrednictwem Platformy. 22) Kalendarz Rodzica – elektroniczne narzędzie (funkcjonalność) Platformy, pozwalające między innymi na wyszukiwanie Usług, dokonywanie zakupu lub rezerwacji Usług, a także przedstawiające informacje o terminach zarezerwowanych lub zakupionych Usług i innych danych dodanych przez Użytkownika Zamawiającego 23) Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Platformy w przedmiocie rezerwacji Usługi świadczonej przez Użytkownika Sprzedającego w konkretnym terminie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza. 24) Polityka Prywatności – załącznik do niniejszego Regulaminu określający politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich Użytkowników Platformy. 25) Newsletter – to informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące usług, promocji i nowości w Portalu. 26) Blog – prowadzona przez Organizatora część Portalu zawierająca wpisy/artykuły zamieszczane przez Organizatora dotyczące tematyki parentingowej. 27) Pakiet – to Pakiet Podstawowy, Podstawowy Plus, Rozbudowany, Profesjonalny o określonym w opisie dotyczącym danego Pakietu zakresie dostępnych funkcjonalności i usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Użytkownika Sprzedającego po wykupieniu danego Pakietu przez Użytkownika Sprzedającego.

[Warunki korzystania z Platformy] §3

1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy i wszystkich jej funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, albo Safari. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies. 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom.

[Rodzaje usług świadczonych w ramach Platformy] § 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w ramach Platformy Organizator świadczony usługi, które polegają m.in. na:
 1. umożliwieniu założenia Konta Użytkownika na Platformie oraz umożliwieniu dostępu do tego Konta, a także utrzymywaniu Konta Użytkownika na Platformie;
 2. udostępnieniu Użytkownikom funkcjonalności Platformy w celu dokonywania rezerwacji lub zakupu Produktów lub Usług oferowanych przez Użytkowników Sprzedających za pośrednictwem Platformy;
 3. przesyłania wiadomości tekstowych SMS.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, dla Użytkowników Zamawiających w ramach Platformy świadczone są usługi:
 1. udostępniania Użytkownikom funkcjonalności niezbędnych do przeglądania i wyszukiwania Wpisów, porównywania Wpisów w danej kategorii oraz dodawania Wpisów do ulubionych;
 2. udostępnianiu Użytkownikom funkcjonalności niezbędnych do dokonywania zakupu lub rezerwacji Produktów lub Usług określonych w zamieszczanych przez Użytkowników Sprzedających Ogłoszeniach, w tym dodania Produktu lub Usługi do elektronicznego Koszyka, a także dokonania ich opłacenia;
 3. udostępniania Użytkownikom funkcjonalności umożliwiającej publikowanie opinii o zakupionych przez nich Usługach;
 4. udostępnianiu Użytkownikom funkcjonalności w postaci elektronicznego Kalendarza Rodzica;
 5. udostępnianiu Użytkownikom funkcjonalności w postaci przycisku „Skontaktuj się” umożliwiającego skontaktowanie się drogą mailową z właścicielem wizytówki;
3. Niezależnie od postanowień ust. 1, dla Użytkowników Sprzedających świadczone są usługi:
 1. udostępniania funkcjonalności pozwalającej na zamieszczanie przez Użytkowników Sprzedających na stronach Platformy Wpisów lub Ogłoszeń dotyczących Produktów lub Usług sprzedawanych przez Użytkowników Sprzedających za pośrednictwem Platformy ;
 2. wyświetlania Wpisów zamieszczanych w ramach Platformy przez Użytkowników Sprzedających oraz prezentowania Ogłoszeń dotyczących Produktów lub Usług sprzedawanych przez Użytkowników Sprzedających za pośrednictwem Platformy;
 3. promowania Wpisów lub Ogłoszeń w wyszukiwarce Platformy i w Kalendarzu Rodzica;
 4. generowania kodów rabatowych dla Użytkowników Zamawiających;
 5. udostępniania funkcjonalności dostępu do statystyk, w tym statystyk wyświetlania Wpisów, historii dokonanych opłat, wystawionych faktur, wysokości pobranych przez Organizatora prowizji od transakcji sprzedaży dokonanych za pośrednictwem Platformy;
 6. udostępnienia funkcjonalności wskazywania stanu środków pieniężnych z tytułu dokonanych przez Użytkowników Zamawiających opłat za zakupione Produkty lub Usługi sprzedawane za pośrednictwem Platformy, generowania prośby o wypłatę tych środków pieniężnych w każdym czasie oraz przekazywania należności Użytkownikom Sprzedającym z tytułu dokonanych przez Użytkowników Zamawiających opłat z tytułu zakupionych Produktów lub Usług prezentowanych na Platformie.
4. Organizator nie jest stroną Umów sprzedaży Produktów lub Usług zawieranych za pośrednictwem Platformy pomiędzy Użytkownikami, ani też nie świadczy tych Usług. Każdorazowo Stroną Umowy jest wskazany w danym Ogłoszeniu Użytkownik Sprzedający, którego Produkt lub Usługa jest przedmiotem Umowy sprzedaży oraz Użytkownik Zamawiający dokonujący jej zakupu. Umowy sprzedaży są wykonywane na zasadach i w terminach wskazanych w Ogłoszeniach zamieszczanych na Platformie przez poszczególnych Użytkowników Sprzedających. Regulamin niniejszy nie stanowi ogólnych warunków umowy, ani wzorca umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym, a Użytkownikiem Zamawiającym.

[Korzystanie z Platformy, rejestracja i prowadzenie Konta, inne usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Platformy] § 5

1. Użytkownik może korzystać z Platformy bez konieczności dokonania Rejestracji. W takim wypadku Użytkownik może korzystać m.in. z następujących usług:
 1. wyszukiwanie i przeglądanie Wpisów oraz przeglądanie Produktów lub Usług oferowanych we Wpisach,
 2. porównywanie Wpisów w ramach danej kategorii,
 3. przeglądanie Bloga.
2. W celu korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Organizatora w ramach Platformy, w tym zamieszczania Wpisów, Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktów lub Usług lub dokonywania za pośrednictwem Platformy rezerwacji lub zakupu Produktów lub Usług i ich opłacania konieczne jest założenie Konta Użytkownika Sprzedającego lub Użytkownika Zamawiającego poprzez rejestrację na Platformie. 3. Rejestracji na Platformie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku dokonywania rejestracji w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wyłącznie osoby uprawnione do ich reprezentowania. Użytkownik może posiadać Konto zarówno w ramach Strefy Biznesu jak i w ramach Strefy Rodzica. 4. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Użytkownika – Sprzedającego lub Zamawiającego Konto. 5. Założenie Konta wymaga:
 1. wypełnienia Formularza Rejestracji (po dokonaniu wyboru odpowiedniej opcji – „Jestem Rodzicem” lub „Jestem Sprzedawcą”) poprzez podanie wymaganych danych, tj.: nazwy Użytkownika, miasta, roku urodzenia, wieku dzieci (oddzielonego przecinkami), adresu e-mail, numeru telefonu (w przypadku chęci otrzymywania wiadomości SMS), hasła. Informacje, których podanie jest wymagane do założenia Konta są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym czerwoną kropką.
 2. zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem rejestracji.
 3. w przypadku chęci otrzymywania powiadomień SMS – wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS na podany numer telefonu.
 4. kliknięcia przycisku „Utwórz konto”.
6. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego na adres e-mail Użytkownika umieszczony w Formularzu rejestracji, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację. 7. Właściciel Platformy świadczy na rzecz Użytkownika Sprzedającego i Zamawiającego bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu, do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, Użytkownik w każdym czasie i bez podawania przyczyny może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądania usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi utrzymania Konta. 9. W przypadku wypowiedzenia umowy o utrzymanie Konta przez Użytkownika Sprzedającego, który posiada opłacony Pakiet Srebrny lub Złoty lub odpowiedni pakiet dotyczący promowania Wpisów lub Ogłoszeń na Platformie umowa o utrzymanie Konta ulega rozwiązaniu z momentem zakończenia okresu trwania umowy dotyczącej opłaconego pakietu, która wygasa najpóźniej. 10. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@rodzicowo.pl. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, wysłanej przez Użytkownika z konta mailowego, podanego przez Użytkownika w procesie Rejestracji, Organizator Platformy wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia Konta. Dane Użytkownika, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Konto Użytkownika Sprzedającego zostaje usunięte po wygaśnięciu ostatniej umowy dotyczącej opłaconego pakietu. 11. Zalogować się na Platformie można poprzez: 1) podanie adresu e-mail i hasła, wskazanych podczas Rejestracji oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj”, albo 2) Facebook’a. 12. Zalogowanie na Platformie za pośrednictwem Facebook’a jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, a w wyniku zalogowania przez Facebook’a po raz pierwszy, dla Użytkownika zostaje utworzone Konto. Do zawarcia umowy utrzymania Konta dochodzi z chwilą zalogowania się Użytkownika po raz pierwszy na Platformie. Postanowienia ust. 8 do ust. 10 dotyczące wypowiedzenia umowy mają odpowiednie zastosowanie. 13. Zarejestrowani Użytkownicy – odpowiednio Sprzedający lub Zamawiający, mają dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu dostępnych odpowiednio w Strefie Biznesu lub w Strefie Rodzica, w tym obejmujących w szczególności: 1) możliwość dodawania/edytowania poszczególnych Wpisów w Strefie Biznesu, dodawania Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktów lub Usług przez Użytkowników Sprzedających, dokonywania opłaty za promowanie Wpisów lub Ogłoszeń w wyszukiwarce Platformy lub w ramach Kalendarza Rodzica w ramach dostępnych Pakietów wyświetlanych na Platformie; 2) możliwość sprzedawania przez Użytkowników Sprzedających poszczególnych Produktów lub Usług i dokonywania ich zakupu przez Użytkowników Zamawiających poprzez dodawanie ich do elektronicznego Koszyka, a także ich opłacania; 3) możliwość planowania i zamawiania poszczególnych Usług przez Użytkowników Zamawiających przy użyciu funkcjonalności Kalendarza Rodzica; 4) komentowanie wpisów/artykułów na Blogu i dodawania wpisów, 3) dokonywanie oceny wpisów/artykułów na Blogu, 4) zapamiętywania na Koncie wpisów dodanych do porównania. 14. Dostęp do Konta Użytkownika utrzymywanego odpowiednio w Strefie Biznesu lub w Strefie Rodzica jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na Platformie. 15. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników wśród informacji dostępnych na Koncie lub w ramach Platformy, w tym na Blogu, treści o charakterze bezprawnym. 16. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego regulaminu do zawarcia umów (zwanych dalej „umowami”) pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Platformy, na korzystanie z usług oferowanych w ramach Platformy, dochodzi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy przez Użytkownika, a w przypadku usług świadczonych Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji, z chwilą, o której mowa w ust. 7 i 12 powyżej.

[Zasady zamieszczania Wpisów na Platformie przez Użytkowników Sprzedających oraz korzystania z Platformy, w tym ze Strefy Biznesu, przez Użytkowników Sprzedających] § 6

1. Użytkownik Sprzedający poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że:
 1. prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności posiada wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenia, licencje, koncesje, niezbędne do prowadzenia działalności;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych wymaganą do zawarcia Umowy;
 3. treść zamieszczonego przez niego w ramach Platformy Wpisu i Ogłoszenia jest aktualna oraz zawiera prawdziwe i wyczerpujące informacje dotyczące warunków świadczonej Usługi lub sprzedawanego Produktu;
 4. jest uprawniony do zamieszczania we Wpisie i w Ogłoszeniu prezentowanych treści, a w szczególności zdjęć lub innych materiałów i że materiały te nie naruszają niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej.
2. Z tytułu złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego punktu Użytkownik Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność. 3. Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany do prezentowania treści Wpisu i Ogłoszenia w sposób rzetelny i niewprowadzający w błąd. Użytkownik Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Użytkowników Zamawiających z tytułu zamieszczenia w treści Wpisu lub Ogłoszenia nieaktualnych lub nieprawdziwych danych i informacji. 4. Organizatorowi Platformy przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści Ogłoszenia w zakresie aktualizacji danych z wyłączeniem cenników, zniżek. Organizator ma prawo blokowania widoczności Wpisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Sprzedającego warunków korzystania z Platformy określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Użytkownik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, bezpłatne prawo do prezentowania, publikowania oraz innego zgodnego z prawem wykorzystywania treści Wpisu lub Ogłoszenia w zakresie udostępnionym przez niego na Platformie dla celów służących świadczeniu usług Platformy, w tym do wykorzystywania tych treści dla celów promocyjnych lub marketingowych Platformy. 6. Zamieszczanie przez Użytkowników Sprzedających Wpisów na Platformie i ich wyświetlanie w ramach Platformy jest nieodpłatne w kategorii Eventy. W pozostałych przypadkach dodawanie wpisów definiuje cennik na odpowiednich stronach platformy. 7. Dodanie Wpisu przez Użytkownika Sprzedającego wymaga wypełnienia aktywnych pól na poszczególnych stronach Platformy wyświetlanych kolejno przy dokonywaniu poszczególnych czynności, tj. wybranie kategorii wpisu, dodanie zdjęcia, dodanie załączników (np. dokumenty, broszury), podania danych takich jak: nazwa, województwo, powiat, gmina, miasto, dzielnica/osiedle, kod pocztowy, ulica i numer posesji, telefon, e-mail, strona www, podanie cech wpisu (zgodnie ze wskazaniami formularza). 8. Po wypełnieniu aktywnych pól formularza Wpisu, a także po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik Sprzedający może kliknąć przycisk „Wyślij” co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem Sprzedającym dotyczącej zamieszczenia i wyświetlania Wpisu na Platformie przez czas nieokreślony. 9. Dodany Wpis wymaga weryfikacji i zaakceptowania przez Organizatora co zostaje potwierdzone w wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy Użytkownika Sprzedającego. Powyższa wiadomość e-mail zawiera oświadczenie Organizatora o zaakceptowaniu Wpisu i potwierdzeniu jego zamieszczenia i wyświetlania na Platformie, potwierdzenie zawartej umowy, a także treść niniejszego regulaminu. 10. Użytkownik Sprzedający może dokonać zamówienia i opłacenia poszczególnych Pakietów oferowanych przez Organizatora, które są wyświetlane w Strefie Biznesu, poprzez dokonanie wyboru odpowiedniego rodzaju Pakietu (Pakiet Podstawowy, Podstawowy Plus, Rozbudowany, Profesjonalny) i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem Sprzedającym dotyczącej świadczenia usług szczegółowo określonych w opisie danego Pakietu przez czas określony w warunkach tego Pakietu. 11. Użytkownik Sprzedający może dokonać opłacenia promowania w ramach wyszukiwarki Platformy poszczególnych Wpisów, które są wyświetlane na liście wpisów dostępnej w Panelu Sprzedającego, podstrona Moje Wpisy, Produkty, Usługi poprzez dokonanie wyboru Wpisu do promowania, odpowiedniego rodzaju pakietu i kliknięcie przycisku „Kup promocję Wpisu”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem Sprzedającym dotyczącej określonej ilości promowanych wyświetleń danego Wpisu w wyszukiwarce Platformy. Umowa ta obowiązuje do czasu wykonania, tj. wyświetlenia opłaconej ilości promowanych wyświetleń w wyszukiwarce. Promowane Wpisy w wyszukiwarce Platformy wyświetlają się zależnie od wpisanej frazy na samym przedzie listy wyników. 12. Użytkownik Sprzedający może także dokonać opłacenia promowania poszczególnych Wpisów w Kalendarzu Rodzica, które są wyświetlane na liście wpisów dostępnej w Strefie Biznesu, podstrona Moje Wpisy, Produkty, Usługi poprzez dokonanie wyboru Wpisu do promowania, odpowiedniego rodzaju pakietu i kliknięcie przycisku „Kup promocję Wpisu”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem Sprzedającym dotyczącej określonej ilości promowanych wyświetleń danego Wpisu w Kalendarzu. Promowane Wpisy wyświetlają się w Kalendarzu losowo, po prawej stronie Kalendarza, zależnie od wpisanej frazy na samym przedzie listy wyników. 13. W ramach funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika Sprzedającego w ramach Panelu Sprzedającego Użytkownik ten ma możliwość m.in.:
 1. dodawania Wpisów, przeglądania dodanych Wpisów i ich edytowania,
 2. opłacenia promowania Wpisów w wyszukiwarce Platformy lub w elektronicznym Kalendarzu, z tym że każdorazowo opłaty za poszczególne dostępne pakiety określające ilość wyświetleń dostępnych w ramach zamówionego pakietu są określone w opisie danego dostępnego pakietu promowania,
 3. generowania unikalnych kodów rabatowych dla Użytkowników Zamawiających i dodawania kodów rabatowych dotyczących sprzedawanych Produktów lub Usług związanych z dokonanymi Wpisami lub Ogłoszeniami,
 4. dostępu do pełnej historii sprzedaży poszczególnych Produktów lub Usług, w tym listy z informacjami dotyczącymi danych poszczególnych Użytkowników Zamawiających, pełnych danych dotyczących zawartej Umowy Sprzedaży, w szczególności ilości i ceny zakupionych Produktów lub Usług, a także statusu płatności dokonanych przez Użytkowników Zamawiających w PayU,
 5. widoczności aktualnej sumy środków pieniężnych wpłaconych na jego rzecz przez Użytkowników Zamawiających w wykonaniu zawartych Umów, a przechowywanych na rachunku Organizatora w PayU,
 6. przeglądania statystyk dotyczących wyświetlania dokonanych Wpisów,
 7. dodawania Ogłoszeń dotyczących sprzedawanych Produktów lub Usług i dokonywania ich sprzedaży za pośrednictwem Platformy.
14. Ceny poszczególnych dostępnych Pakietów Podstawowego, Podstawowego Plus, Rozbudowanego, Profesjonalnego oraz ceny pakietów za promowanie Wpisów w wyszukiwarce Platformy lub w elektronicznym Kalendarzu Rodzica prezentowane są w Strefie Biznesu na poszczególnych podstronach. Ceny, o ile nie określono inaczej, są cenami brutto. 15. Organizator Portalu umożliwia dokonywanie płatności Cen za powyższe świadczenia wskazane m.in. w ust. 14 powyżej za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU.pl przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany do dokonać płatności w terminie 1 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 12, niniejszego paragrafu. Obsługa płatności jest realizowana przez instytucję płatniczą PayU S.A., którego dane są wskazane w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Użytkownika Sprzedającego. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. W takim przypadku Użytkownik Sprzedający zostaje przekierowany poza stronę internetową Platformy w celu dokonania płatności. 16. Świadczenie usług określonych odpowiednio w opisie Pakietu Podstawowego, Podstawowego Plus, Rozbudowanego, Profesjonalnego lub usługi promowanie Wpisu w wyszukiwarce Platformy lub w elektronicznym Kalendarzu Rodzica rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora Platformy informacji o zatwierdzeniu transakcji płatniczej obejmującej zapłatę Ceny. 17. Udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy jest dokonywane poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej Platformy; przesłanie Użytkownikowi Sprzedającemu odpowiedniej wiadomości e-mail; utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Organizatora Platformy. 18. Użytkownikom Sprzedającym wystawiane są faktury. Żądanie wystawienia faktury Użytkownik zgłasza poprzez zaznaczenie okna „Chcę fakturę”. Do prawidłowego wystawienia faktury konieczne jest wskazanych danych Użytkownika Sprzedającego w szczególności nazwy firmy i numeru NIP. Faktura jest przesyłana w postaci elektronicznej Użytkownikowi Sprzedającemu w formacie PDF na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail jako załącznik do wiadomości zawierającej potwierdzenie dokonanej płatności. Dokument faktury jest także dostępny w Panelu Sprzedającego, w zakładce „Historia opłat”. 19. Użytkownik Sprzedający w Panelu Sprzedającego w zakładce Moja Sprzedaż ma stale prezentowaną wysokość kwot wpłaconych na jego rzecz przez Użytkowników Zamawiających, które są przechowywane na subkoncie przypisanym do Użytkownika Sprzedającego w ramach rachunku Organizatora w PayU, w tym wysokości kwot prowizji należnych Organizatorowi z tytułu dokonanej za pośrednictwem Portalu sprzedaży Produktów lub Usług. Środki pieniężne są przechowywane w ramach w.w. subkonta i nie są oprocentowane, a Użytkownik Sprzedający nie uzyskuje żadnych pożytków z tytułu ich gromadzenia. Środki te nie stanowią również depozytu oraz nie są przez Organizatora w żaden inny sposób obciążane lub dysponowane poza wypłaceniem ich Użytkownikowi Sprzedającemu w sposób wskazany poniżej. 20. Użytkownik Sprzedający może w każdym czasie zażądać od Organizatora wypłaty należnych mu środków poprzez kliknięcie przycisku „Wypłać zgromadzone środki”, po uprzednim podaniu numeru rachunku bankowego. Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 9 niniejszego regulaminu z kwoty wypłacanych Użytkownikowi Sprzedającemu środków pieniężnych Organizator, w momencie ich wypłaty, potrąca kwotę należnej mu prowizji z tytułu dokonanych za pośrednictwem Platformy przez Użytkownika Sprzedającego transakcji sprzedaży Produktów lub Usług, w wysokości określonej w § 7 pkt. 2.

[Zasady zamieszczania Ogłoszeń w Portalu przez Użytkowników Sprzedających dotyczących sprzedawanych Produktów lub Usług i prezentowania ich na Platformie] § 7

1. Użytkownik Sprzedający, który ma utworzony i wyświetlany Wpis na Platformie może zamieścić/dodać na Platformie Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Produktu lub Usługi poprzez użycie poniższych funkcjonalności dostępnych w ramach Strefy Biznesu:
 1. dodanie Produktu/Usługi we Wpisach;
 2. dodanie Produktu/Usługi w celu prezentowania w Kalendarzu.
2. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników Sprzedających, które są prezentowane na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 3. Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika Sprzedającego wymaga wypełnienia lub zaznaczenia aktywnych pól na poszczególnych stronach Platformy wyświetlanych kolejno przy dokonywaniu poszczególnych czynności dotyczących dodania Ogłoszenia, tj. wybrania kategorii, dodania zdjęć, opisu, dodatkowych opcji, ilości, ceny i innych danych zgodnie ze wskazaniami formularza (w tym określenia, czy jest to usługa cykliczna ze zdefiniowanym grafikiem czy bazująca na pakietach) – z tym, że pola formularza obowiązkowe do zaznaczenia są odpowiednio zaznaczone – a następnie kliknięcia przycisku – „Dodaj do dnia”. 4. Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany do podania treści i opisu dodawanego Ogłoszenia w sposób rzetelny, kompletny i zgodny ze stanem faktycznym oraz w sposób, który nie będzie wprowadzał w błąd innych Użytkowników Platformy, a ponadto Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany do podania treści i opisu Ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów. 5. Użytkownik Sprzedający ma możliwość przy dodawaniu Produktu lub Usługi ustawienia możliwości ich rezerwacji poprzez ustalenie czasu trwania rezerwacji w skali godzin lub dni. 6. Użytkownik Sprzedający ma możliwość zamieszczenia Produktu lub Usługi w wielu kategoriach/podkategoriach. Użytkownik Sprzedający ma ponadto możliwość tworzenia kategorii/podkategorii, w ramach których będą zamieszczone i prezentowane jego Ogłoszenia. 7. Użytkownik Sprzedający nie ma prawa do zamieszczania Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktów lub Usług, którymi obrót jest zakazany lub narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej) lub dobre obyczaje, jak również do dokonywania sprzedaży takich Produktów lub Usług. 8. Użytkownik Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanych przez niego Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktów lub Usług, w tym za błędy w Ogłoszeniu. 9. Użytkownik Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia (prowizji) w wysokości 3% od zapłaconej przez Użytkownika Zamawiającego Ceny każdego sprzedanego za pośrednictwem Platformy Produktu lub Usługi w ramach prowizji za usługę płatniczą dla pośrednika jakim jest PayU S.A.. Należne wynagrodzenie (prowizja) pobierane jest przez Organizatora w momencie przekazywania Użytkownikowi Sprzedającemu Ceny zapłaconej przez Użytkownika Zamawiającego za zakupiony za pośrednictwem Platformy Produkt lub Usługę w drodze potrącenia należnego Organizatorowi wynagrodzenia z Ceną należną Użytkownikowi Sprzedającemu. Na wartość pobranego wynagrodzenia (prowizji) Organizator wystawia fakturę elektroniczną i przesyła ją na adres e-mail Użytkownika Sprzedającego.

[Zasady i warunki sprzedaży Produktów lub Usług za pośrednictwem Platformy i warunki zawierania Umowy Sprzedaży] § 8

1. Użytkownik Zamawiający, w ramach dostępnych funkcjonalności Platformy, ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane Usługi lub Produkty dostępne w ramach Ogłoszeń prezentowanych na Platformie i dokonania ich zakupu lub rezerwacji z wykorzystaniem Koszyka. Ponadto, gdy w opisie Produktu lub Usługi jest dostępna opcja rezerwacji Użytkownik Zamawiający ma możliwość dokonania rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj”. 2. Organizator świadczy za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników Zamawiających bezpłatną usługę drogą elektroniczną, która polega na umożliwieniu Użytkownikom Zamawiającym dodania Produktu lub Usługi do elektronicznego koszyka oraz umożliwieniu skorzystania z Formularza w celu podania danych i złożenia Zamówienia. 3. Użytkownik Zamawiający może dodać wybrany Produkt lub Usługę do elektronicznego koszyka przez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” a następnie klikając w ikonę Koszyka przejść do wyboru dostawy i formy zapłaty przez kliknięcie przycisku „Wybierz dostawę i płatność”. Kliknięcie odpowiedniego przycisku wskazującego na wybrany przez Użytkownika Zamawiającego sposób płatności powoduje przejście do Formularza Zamówienia. 4. Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji na stronie internetowej Platformy. 5. Po wypełnieniu aktywnych pól Formularza Zamówienia Użytkownik Zamawiający może kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na Produkt lub Usługę. 6. Użytkownik Zamawiający zawiera umowę z Użytkownikiem Sprzedającym potwierdzając dokonanie zakupu Produktu bądź Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po złożeniu przez Użytkownika Zamawiającego Zamówienia w sposób wskazany w ust. 4 i 5 powyżej przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym a Użytkownikiem Zamawiającym. 7. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym a Użytkownikiem Zamawiającym jest wysyłane tym Stronom w formie wiadomości e-mail na adresy mailowe Użytkownika Sprzedającego i Użytkownika Zamawiającego podane w procesie rejestracji i ma charakter informacyjny. W wiadomości tej Użytkownicy otrzymują swoje dane podane w procesie rejestracji oraz składania Zamówienia, a w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. 8. W przypadku dokonywania rezerwacji Produktu lub Usługi przez Użytkownika Zamawiającego po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” wymagane jest wypełnienie aktywnych pól Formularza Zamówienia i podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W podsumowaniu zamówienia wyświetlone zostają szczegóły rezerwowanego Produktu lub Usługi, z tym że Cena rezerwowanego Produktu lub Usługi wynosi 0,00 zł. W przypadku braku złożenia Zamówienia przez Użytkownika Zamawiającego i zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie, na który rezerwacja została ustanowiona, rezerwacja wygasa. 9. Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany do określenia w Ogłoszeniu Ceny Produktu lub Usługi zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Oprócz Ceny Użytkownik Sprzedający może obciążyć Użytkownika Zamawiającego kosztami dostawy, których wysokość jest szczegółowo określana w Ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży danego Produktu lub Usługi. 10. Użytkownik Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności Ceny za zamówiony Produkt lub Usługę w terminie 1 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na wskazany rachunek bankowy. Organizator Portalu umożliwia dokonywanie płatności za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU.pl przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Obsługa płatności jest realizowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Użytkownika Zamawiającego. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. W takim przypadku Użytkownik Zamawiający zostaje przekierowany poza stronę internetową Platformy w celu dokonania płatności. 11. Organizator nie jest stroną Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym, a Użytkownikiem Zamawiającym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez nich Umów Sprzedaży. 12. Organizator informuje, że Użytkownik Zamawiający będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Użytkownika Sprzedającego podany w e-mailu, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) lub na formularzu dostępnym pod linkiem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/ jednak skorzystanie z w.w. formularzy nie jest obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą.

[Kalendarz Rodzica] § 9

1. Kalendarz Rodzica to funkcjonalność Platformy udostępniania nieodpłatnie Użytkownikom Zamawiającym umożliwiająca wyszukiwanie Usług, dokonywanie ich zakupu, a także pełniąca funkcję agregatora wszystkich zakupionych za pośrednictwem Platformy Usług, wyświetlająca zalogowanemu Użytkownikowi Zamawiającemu dane (w formie Kalendarza w formacie tygodnia z podziałem na godziny każdego dnia), a także zawierająca grafik aktywności dzieci Użytkownika Zamawiającego. 2. W ramach funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika Zamawiającego możliwe jest także samodzielne uzupełnianie poszczególnych danych i terminów w Kalendarzu, w tym dodawanie własnych pozycji, np. planu lekcji. 3. W ramach funkcjonalności Kalendarza Użytkownicy Zamawiający mają możliwość wyszukiwania Usług oraz dokonywania zakupu Usług świadczonych przez Użytkowników Sprzedających zawartych w zamieszczanych przez nich Ogłoszeniach. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 8 niniejszego Regulaminu.

[Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne oraz pomoc techniczna] § 10

1. Użytkownicy Sprzedający i Użytkownicy Zamawiający mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem i usługami Platformy wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rodzicowo.pl. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis uwag lub zastrzeżeń do usługi świadczonej przez Platformę. 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Platformę. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Platforma zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 4. Użytkownicy Sprzedający i Użytkownicy Zamawiający mogą skorzystać z pomocy technicznej przy korzystaniu z funkcjonalności Platformy wysyłając zgłoszenie pomocy na adres e-mailowy Organizatora pomoc@rodzicowo.pl.

[Newsletter] § 11

Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Organizatora Platformy do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”). Zasady związane ze świadczeniem usługi Newsletter’a określa odrębny regulamin dostępny na Platformie. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z realizacją usługi Newslettera określa Polityka Prywatności.

[Polubowne rozwiązywanie sporów ] § 12

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem. 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Organizatorem w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

[Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu] § 13

1. Konsument, który zawarł z Organizatorem Platformy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@rodzicowo.pl 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.

[Dane osobowe Użytkowników] § 14

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Platformy określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej Platformy i stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią.

[Odpowiedzialność właściciela Platformy] § 15

1. Informacje znajdujące się na Platformie są: 1) zbierane przez Organizatora Platformy z ogólnie dostępnych źródeł takich jak: GUS oraz inne właściwe urzędy, w tym urzędy marszałkowskie, strony internetowe podmiotów, rozmowy telefoniczne, 2) zamieszczane w postaci Wpisu lub Ogłoszenia bezpośrednio na stronach internetowych Platformy przez Użytkowników Sprzedających lub zamieszczane w postaci wpisów przez Użytkowników Zamawiających, 2. Organizator Platformy nie jest zobowiązany do sprawdzania prawdziwości przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Organizator Platformy umożliwia każdemu Użytkownikowi zgłoszenie aktualizacji bądź zmiany dotyczących go bezpośrednio informacji, danych lub świadczonych przez niego Usług. 3. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez Użytkowników Sprzedających w zakresie prezentowanych za pośrednictwem Portalu Wpisów lub Ogłoszeń dotyczących sprzedawanych Produktów lub Usług. 4. Wypowiedzi umieszczone w ramach Platformy wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają, a właściciel Platformy nie prowadzi monitoringu komentarzy ani treści zamieszczanych przez Użytkowników. 5. Organizatorowi Platformy przysługuje prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy w związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi, serwisowymi lub aktualizacyjnymi. O terminie planowanej przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz czasie jej trwania Organizator powiadomi Użytkowników przez odpowiedni komunikat zamieszczony na stronie internetowej Platformy.

[Pliki cookies] §16

1. Organizator Platformy wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania się do Konta, monitorowania ruchu Użytkowników na Platformie, opracowania statystyk korzystania z Platformy. 2. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http: //www. google. com/intl/pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie. 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.

[Postanowienia końcowe] §17

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Platformy. 2. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Platformy, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu właściciel Platformy poinformuje Użytkowników za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Użytkowników, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie złożą oni oświadczenia o braku akceptacji dla wprowadzonych w Regulaminie zmian. Właściciel Platformy z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Użytkownika Konto i poinformuje go o tym fakcie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Platformy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Data opublikowania Regulaminu: 25.05.2018 1Załącznik_nr_2_wzór_ośw. o odstąpieniu od umowy 1Polit_pryw_Rodzicowo_pl_25_05.2018_w010219